Geri Dön

Roberto Carlos: "Felipe Melo tam anlamıyla komple bir isim"

Spor To­to Sü­per Li­g’­de bu­gün Ga­la­ta­sa­ray ile dep­las­man­da kar­şı­la­şa­cak olan Si­vass­po­r’­un Bre­zil­ya­lı tek­nik di­rek­tö­rü Ro­ber­to Car­los, Bugün gazetesine konuştu.

Roberto Carlos: "Felipe Melo tam anlamıyla komple bir isim"

Ligde bugün Galatasaray'la karşılaşacak Sivasspor’un teknik direktörü Roberto Carlos, vatandaşı Melo’yu övdü. “Gerçekten çok güçlü, lider ve üst düzeyde bir futbolcu. Her teknik direktör onu ister” dedi. “Türk Telekom Arena ve Sarı-Kırmızılı taraftarlar, takım gününde olmasa bile daha iyi oynamasını sağlıyor” diye ekledi.

Kar­şı­laş­ma­da ön­ce­lik­li amaç­la­rı­nın iyi bir fut­bol oy­na­mak ol­du­ğu­nu be­lir­ten Bre­zil­ya­lı ça­lış­tı­rı­cı, “Bi­rin­ci­si çok iyi bir fut­bol ör­ne­ği ve­re­ce­ğiz; tıp­kı ge­çen se­zon yap­tı­ğı­mız gi­bi. Ar­dın­dan gol bul­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız. Şan­sı­mı­zı so­nu­na ka­dar zor­la­ya­ca­ğı­z” de­di. Car­los, Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rı­m’­a ha­ka­ret içe­ren bir me­sa­jı Twit­te­r’­dan ret­we­et et­ti­ği için 2 maç ce­za alan ve bu­gün sa­ha­ya çı­ka­cak va­tan­da­şı Me­lo­’dan ise öv­gü do­lu söz­ler­le bah­set­ti. “Me­lo, her tek­nik di­rek­tö­rün ta­kı­mın­da gör­mek is­te­di­ği tür­den bir oyun­cu. Ger­çek­ten çok güç­lü, li­der ve üst dü­zey­de bir fut­bol­cu. Tam an­la­mıy­la komp­le bir isi­m” di­ye ko­nuş­tu.
Ga­la­ta­sa­ra­y’­ın içe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu du­ru­mun ve son maç­ta 3 pu­an kay­bet­miş ol­ma­lsı­nın ken­di­le­ri için bü­yük bir avan­taj sa­yıl­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten Bre­zil­ya­lı ça­lış­tı­rı­cı, “Ga­la­ta­sa­ray, Ga­la­ta­sa­ra­y’­dır. Tür­ki­ye­’nin en bü­yük ta­kım­la­rın­dan bir ta­ne­si­dir. Bi­zim için ger­çek­ten çok zor bir maç ola­cak. Ama bi­zim gü­nü­müz ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. Bir gol bu­lur­sak, son­ra­sın­da her şe­yi le­hi­mi­ze çe­vi­re­bi­li­ri­z” de­di.

Türk Te­le­kom Are­na­’nın ve ta­raf­tar­la­rın öne­mi­ne de­ği­nen Car­los, “Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­raf­tar­lar, ta­kım gü­nün­de ol­ma­sa bi­le da­ha iyi oy­na­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Ay­rı­ca iyi oy­na­yan ra­kip ta­kı­mı da al­kış­lı­yor­lar. Ge­çen se­zon bi­zi al­kış­la­mış­lar­dı. Şam­pi­yon­lar Li­gi karşılaşmalarında oluş­tur­duk­la­rı at­mos­fe­ri hay­ran­lık­la iz­li­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı­.

"Tel­le­s’­in mil­li ta­kım şan­sı zo­r"
Son dö­nem­de­ki per­for­man­sı ne­de­niy­le eleş­ti­ri­len ve Ce­sa­re Pran­del­li ta­ra­fın­dan ye­dek bı­ra­kı­lan yurt­ta­şı Alex Tel­le­s’­e de de­ği­nen Bre­zil­ya­lı fut­bol ada­mı, “Ben de Tel­les gi­bi sol ta­raf­ta oy­nu­yor­dum. Ba­na gö­re bü­yük bir oyun­cu. Bre­zil­ya­’da çok iyi oy­na­dı; Tür­ki­ye­’de­ki fut­bol ya­pı­sı ve or­ta­mı ise fark­lı. İn­san­lar ye­ter­li sa­bı­ra sa­hip de­ğil. An­cak Tel­les, mil­li ta­kım oyun­cu­su. Oy­nar­sa dik­kat­li ol­ma­lı­yız. Ofan­sif açı­dan çok teh­li­ke­li bir isi­m” de­di.

Tel­les ve Me­lo­’nun mil­li ta­kı­ma çağ­rı­lıp çağ­rıl­ma­ya­ca­ğıy­la il­gi­li ola­rak, “Me­lo za­ten mil­li ta­kım oyun­cu­su. Dün­ya Ku­pa­sı gör­dü. Ba­na gö­re ye­ni­den mil­li ta­kı­ma git­me şan­sı el­de ede­cek­tir. Tel­le­s’­in işi ise bi­raz zor. O böl­ge için Fi­li­pe Lu­iz, Mar­ce­lo var. An­cak Alex Tel­les de çağ­rıl­ma po­tan­si­ye­li olan fut­bol­cu­lar ara­sın­da yer alı­yo­r” de­di.

Diego, Alex’e göre daha hızlı
Diego ve Alex arasındaki farka değinen Carlos, “Alex varken takım onun için oynuyor, ona çalışıyordu. Topla iyiydi. Diego ise daha hareketli, daha hızlı ve pozisyonların içinde yer alan bir oyuncu” dedi.

Ro­ber­to Car­los, se­zon ba­şın­da Fe­ner­bah­çe­’ye trans­fer olan va­tan­da­şı Die­go Ri­bas için, “Her şey­den ön­ce çok tec­rü­be­li bir oyun­cu. Çok bü­yük bir tek­nik ka­li­te­ye sa­hip. Sa­ha içe­ri­sin­de li­der ka­rak­ter­li bir isim. Oyu­nun hı­zı­nı art­ı­ra­bil­me özel­li­ği var. Sa­rı-La­ci­vert­li­le­r’­i da­ha hız­lı oy­na­yan bir ta­kım ya­pa­cak. Ta­kı­mı or­ga­ni­ze edip, oyun rit­mi­ni yük­sel­te­bi­li­yor. Fe­ner­bah­çe, Die­go Ri­ba­s’­ı ala­rak bü­yük bir trans­fer ger­çek­leş­tir­di­” de­di.

İkisinin kar­şı­laş­tı­rıl­ma­sı doğ­ru de­ğil
Di­ego’­nun Ale­x’­le kar­şı­laş­tı­rıl­ma­sı­na da de­ği­nen Car­los, “Kar­şı­laş­tı­rıl­ma­la­rı doğ­ru de­ğil. Stil­le­ri fark­lı. Alex, oyu­nu ak­lıy­la çok ça­buk dö­nüş­tü­re­bi­len, du­ran top­la­rı mü­kem­mel kul­la­nan bir oyun­cu­dur. Alex var­ken ta­kım ona gö­re oy­nu­yor­du. Top aya­ğın­day­ken iyiy­di. Ama ta­kım ona ça­lı­şı­yor­du. Oyun pla­nı­nın te­me­lin­dey­di. Ta­kım Alex için oy­nu­yor­du. An­cak Die­go Ri­ba­s’­la böy­le de­ğil. Die­go da­ha ha­re­ket­li, du­ran top­lar­da var, kor­ner­ler­de var. Ba­na gö­re Die­go, Ale­x’­e gö­re bi­raz da­ha hız­lı, bi­raz da­ha po­zis­yon­la­rın içe­ri­sin­de olan bir oyun­cu­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Fuat Çapa: "Bizi kötü etkiledi"

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet