Geri Dön

Tayfur Havutçu'dan dönüş sinyali!

Ha­vut­çu “Be­şik­taş tek­nik di­rek­tör­lü­ğü­nü ye­ni­den is­ti­yor mu­su­nu­z” so­ru­su­na ise “Her tek­nik di­rek­tör bu­nu is­ter. Ben de is­te­rim ta­bi­i ki; an­cak şu an­da be­nim ar­zum bir ta­kı­mı ça­lış­tı­ra­rak ye­ni­den tek­nik di­rek­tör­lü­ğe baş­la­ma­k” ya­nı­tı­nı ver­di.

Tayfur Havutçu'dan dönüş sinyali!

Fut­bol­cu ola­rak 1997-2006 yıl­la­rı ara­sın­da for­ma giy­di­ği Be­şik­ta­ş’­ta kap­tan­lı­ğa ka­dar yük­se­len, ar­dın­dan Si­yah-Be­yaz­lı ku­lü­be an­tre­nör, spor­tif di­rek­tör ve tek­nik di­rek­tör ola­rak hiz­met eden Tay­fur Ha­vut­çu, ye­ni se­zonda Si­yah-Be­yaz­lı ta­kı­mı de­ğer­len­dir­di. Be­şik­ta­ş’­ın genç bir kad­roy­la se­zo­na ar­zu­lu baş­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Ha­vut­çu ta­kı­mın ge­le­cek adı­na bü­yük ümit ver­di­ği­ni ifa­de et­ti.

“Er­ken baş­la­mak avan­ta­j”

Be­şik­ta­ş’­ın Av­ru­pa maç­la­rı ne­de­niy­le ra­kip­le­ri­ne gö­re se­zo­nu er­ken aç­ma­sı­nın avan­taj ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren tec­rü­be­li tek­nik adam “Ben­ce Av­ru­pa Li­gi­’n­de grup­tan ra­hat çı­kar­lar. Fe­ye­no­ord ve Ar­se­nal maç­la­rın­da, ta­kım ne­ler ya­pa­bi­le­ce­ği­ni gös­ter­di. İs­tan­bu­l’­da Ar­se­na­l’­e kar­şı ya­ka­la­dı­ğı po­zis­yon­lar­dan bi­ri­ni at­sa, ikin­ci maç çok fark­lı olur­du. Ben Be­şik­ta­ş’­ın bu se­zon Av­ru­pa­’da ses ge­ti­re­ce­ği­ne ina­nı­yo­ru­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

“Geri dönmek isterim”

Sla­ven Bi­li­c’­in be­ğen­di­ği bir tek­nik di­rek­tör ol­du­ğu­nu da ifa­de eden Ha­vut­çu “Ar­tık Türk Li­gi­’ni da­ha ya­kın­dan ta­nı­dı. Oturt­mak is­te­di­ği bir sis­tem var­dı. Ta­kı­mın da­ha faz­la adap­te ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz bu sis­te­me. Ba­şa­rı­lı bir se­zon ge­çi­re­ce­ği­ne ina­nı­yo­ru­m” yo­ru­mun­da bu­lun­du.

Ha­vut­çu “Be­şik­taş tek­nik di­rek­tör­lü­ğü­nü ye­ni­den is­ti­yor mu­su­nu­z” so­ru­su­na ise “Her tek­nik di­rek­tör bu­nu is­ter. Ben de is­te­rim ta­bi­i ki; an­cak şu an­da be­nim ar­zum bir ta­kı­mı ça­lış­tı­ra­rak ye­ni­den tek­nik di­rek­tör­lü­ğe baş­la­ma­k” ya­nı­tı­nı ver­di.

Ba ve Sosa çok şey katar

Havutçu Beşiktaş’ın transferlerini de değerlendirdi. So­sa’nın isabetli bir karar olduğunu belirterek “Ka­nat­lar­da ya da ge­rek­ti­ğin­de 10 nu­ma­ra po­zis­yo­nun­da oy­na­ya­bi­le­cek ya­pı­da. Onun da ta­kı­ma gir­me­siy­le çok fark­lı bir Be­şik­taş iz­le­ye­ce­ğiz. Dev­re ara­sın­da So­sa için 10 mil­yon eu­rodan bahsediliyordu. An­cak şim­di öde­nen ra­kam, man­tık­lı gö­zü­kü­yor. Dem­ba Ba ise oynadığı maçlarda ne­ler ya­pa­bi­le­ce­ği­ni gös­ter­di. Özellikle bu ikisinin Beşiktaş’a çok şey katacağına inanıyorum. Mot­ta ve Gök­han Tö­re­’nin bon­ser­vi­si­nin alın­ma­sı da çok iyi ol­du. Ay­rı­ca Cenk To­sun gel­di. Be­şik­ta­ş’­ın şu an her mev­ki­de al­ter­na­tif­li oyun­cu­la­rı var. En bü­yük avan­ta­jı ise genç oyun­cu­la­ra sa­hip ol­ma­sı­” de­di.

Herkes sağduyulu olmalı

Bir süre önce hayatını kaybeden Beşiktaş’ın efsane Başkanı Süleyman Seba’nın yeğeni olan Tayfur Havutçu, son anına kadar yanında olduğu dayısıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Seba’nın hem sporcu hem de yönetici olarak her zaman Tük toplumuna örnek olduğunu ifade eden Havutçu “Diğer camialar da onu çok seviyordu. Ben son zamanlarda hep yanında olduğum için bizzat şahit oldum” dedi. Havutçu ligde yeni sezonun “Süleyman Seba Sezonu” adıyla oynanmasını da “Mühim olan, kavgaların, gerginliğin bitmesi. Süleyman Seba’ya yakışır bir sezon olur umarım. Maalesef sezon böyle başlamadı. Özellikle Süper Kupa maçında çok sıkıntı yaşandı. Herkes sağduyulu olmalı” ifadelerini kullandı.

(Bugün)

Hakan Çalışkan: "Oyuncularımın gösterdiği performansın, mücadelenin karşılığı bu olmamalıydı"
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet