Geri Dön

Toraman, en büyük hayalini açıkladı

Tecrübeli stoper, Sezer’le kavgası sonrası büyük bölümünü kadro dışı geçirdiği geçen sezon için eski takımına böyle sitem etti. Artık 32 yaşında olduğunu belirterek “10 yıl daha futbol hayatım yok. En fazla 3-4 yıl daha oynarım” dedi

Toraman, en büyük hayalini açıkladı

Be­şik­taş’ta yaz dö­ne­min­de çar­pı­cı bir ay­rı­lık ya­şan­mış­tı. Geç­en se­zon Se­zer Öz­türk ile kav­ga eden ve bu yüz­den se­zo­nun bü­yük bö­lü­mü­nü kad­ro dı­şı ge­çi­ren İb­ra­him To­ra­man, tek­nik bir ka­rar­la söz­leş­me­si uza­tı­la­rak Si­vass­por'a 1 yıl­lı­ğı­na ki­ra­lan­mış­tı. Bugün Gazetesi'nin haberine göre, tec­rü­be­li sto­per ilk kez for­ma giy­di­ği mem­le­ke­ti­nin ta­kı­mın­da ye­ni­den yıl­dı­zı­nı par­lat­ma­yı ba­şar­dı. Özel­lik­le son Ga­la­ta­sa­ray ma­çın­da­ki per­for­man­sıy­la be­ğe­ni top­la­yan To­ra­man, hem Be­şik­taş’ta­ki olay­lı son se­zo­nu hem de ge­le­cek plan­la­rı adı­na Bugün’e özel açık­la­ma­lar yap­tı.

Ge­çen se­zon­dan baş­la­ya­lım. Be­şik­taş’tan ay­rıl­ma­na ne­den olan ka­rar­la il­gi­li ola­rak ne di­ye­cek­sin?

8-9 ay oy­na­ya­ma­dık. Fut­bo­lu çok se­vi­yo­rum, 2-3 haf­ta oy­na­ma­sam bi­le çok kö­tü his­se­de­rim. Fut­bol oy­na­mak çok gü­zel. Ar­tık 32 ya­şın­da­yım ve önü­mde 3-4 yı­l var fut­bol oy­na­mak için. Ben hep Be­şik­taş’ta tek­rar ta­kı­ma dön­me­yi bek­le­dim. Olay­lar öy­le ge­liş­me­di. Oysa pek çok ta­kım­dan da tek­lif al­mış­tım.

Be­şik­taş il­ginç bir ka­rar­la se­ni ki­ra­lar­ken söz­leş­me­ni de uzat­tı.

Söz­leş­me uzat­mak be­nim için ka­ğıt üze­rin­de bir şey. Mi­ni­mum ra­kam var söz­leş­me­nin üze­rin­de. Be­nim bir yı­lım bo­şa git­ti. 10 yıl da­ha fut­bol ha­ya­tım yok ki! En faz­la 3-4 yıl da­ha oy­na­ya­ca­ğız ama bir yı­lım bo­şu bo­şu­na git­ti. Yıl­lar­dır Be­şik­taş’a hiz­met et­tim. Ne ka­dar iyi bir Be­şik­taş­lı ol­du­ğu­mu gös­ter­dim. Ba­şa­rı­ için çok faz­la so­rum­lu­luk al­dım. Be­şik­taş’la öz­deş­leş­miş bir fut­bol­cu­yum. Be­nim ha­ya­lim, ye­ni stat­ta Are­na’da Be­şik­taş ta­kım kap­ta­nı ola­rak sa­ha­ya çık­mak. 10 yı­lı­nı Be­şik­taş’ta ge­çir­miş bir fut­bol­cu­yum ve kap­tan ola­rak ye­ni stat­ta sa­ha­ya çık­ma­yı ha­yal edi­yo­rum. Önü­müz­de­ki se­zon bu­nun ko­şul­la­rı olu­şa­cak mı, ko­şul­la­ra bağ­lı.

‘Yeni stada kaptan olarak çıkmak istiyorum’

Yö­ne­timin senin yaz kam­pı­na alınman ta­le­bi­ne kar­şı­, Bilic’in “Uzun sü­re­ oy­na­madı. Ha­zır ol­ma­sı 6 ayı bu­lur. Bu ka­dar bek­le­ye­me­yiz” söy­le­mi için ne di­ye­cek­sin?

Na­sıl bak­tı­ğı­nız önem­li. Ay­rıl­dım, kö­tü ko­nuş­ma­dım, ko­nuş­ma­ya­ca­ğım da. Evet, de­di­ği gi­bi 6 ay önem­li ama ka­pa­tıl­ma­ya­cak bir süre de­ğil. Si­vas’ta 35-40 gün­dür ta­kım­la idmanlara baş­la­dım ama 2 haf­ta­dır oy­nu­yo­rum. Ben ça­buk to­par­la­ya­bi­le­ce­ği­me ina­nı­yor­dum.

Be­şik­taş’ta ge­çir­di­ğin uzun sü­re­yi na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­sun?

Ben son yıl­lar­da ken­di adı­ma çok fay­da­lı ol­du­ğu­mu dü­şü­nü­yo­rum. Ken­di­mi çok ge­liş­tir­dim hem sa­ha içe­ri­sin­de hem sa­ha
dı­şın­da. Or­ta sa­ha oy­na­dım, sağ bek, sto­per oy­na­dım. Ha­talarım da ol­sa, her za­man çok iyi mü­ca­de­le edi­le­bi­le­ce­ği ger­çe­ği­nin
ör­ne­ği­ni ver­dim. Kay­bet­me­yi hiç­bir za­man ka­bul et­me­dim, ede­mem.

EVLENİNCE ÖNCELİKLERİM DEĞİŞTİ

Ev­len­din teb­rik ede­riz. Ha­ya­tın­da ne­ler de­ğiş­ti?

Ev­le­nin­ce her şey de­ği­şi­yor. Ha­ya­ta ba­kı­şın de­ği­şi­yor. Ben bu ka­dar ola­ca­ğı­nı tah­min et­mi­yor­dum. Ön­ce­lik­le­rin da­ha fark­lı olu­yor. Ha­ya­tı­nı ona gö­re ayar­lı­yor­sun. Gü­zel ye­ni bir ha­yat be­nim için. Çok mut­lu­yum. An­ne­min ye­mek­le­ri­ni yi­yo­rum

Mem­le­ke­ti­nin ta­kı­mı Si­vass­por’da ilk kez for­ma gi­yi­yor­sun. Se­nin için il­ginç ol­ma­lı.

Si­vas­lı­yım ama Si­vass­por’da hiç for­ma giy­me­miş­tim. Ama da­ha ön­ce Si­vas kar­ma­sın­da oy­na­mış­tım. Za­ten ora­da gös­ter­di­ğim çı­kış­la da Ga­zi­an­teps­por’a trans­fer ol­dum. Si­vas’tan 1996’da ay­rıl­mış­tım. An­tep’te bü­yü­düm sa­yı­lır. Genç­li­ği­miz ora­da geç­ti. Si­vass­por’a gel­di­ğim­de bir adap­tas­yon sü­re­ci ya­şa­dım. Ya­şa­ma­dım de­sem ya­lan olur. 18-20 yıl ön­ce ay­rıl­dım mem­le­ke­tim­den. Ye­ni ge­li­yo­rum bu­ra­ya. 1 haf­ta 10 gün bo­ca­la­dım.

Bu­ra­da ol­ma­nın en iyi ta­ra­fı ne?


An­nem ve ba­bam­la çok da­ha faz­la za­man ge­çi­re­bi­li­yo­rum. An­ne­min yap­tı­ğı ye­mek­le­ri yi­yo­rum.

Ro­ber­to Car­los Si­vass­por’un şam­pi­yon­luk po­tan­si­ye­li ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor. Sen de ay­nı fi­kir­de mi­sin?

Ho­ca­ya ka­tı­lı­yo­rum. Oyun­cu ya­pı­sı­na bak­tı­ğı­nız za­man ye­rli-ya­ban­cı yu­ka­rı­la­ra oy­na­ya­cak po­tan­si­ye­le sa­hip. Şam­pi­yon­luk için tec­rü­be­li. Fi­nal maç­la­rın­da özel­lik­le bu ön pla­na çık­ma­lı; bu yüz­den ko­lay de­ğil. Ama bi­zim ta­kı­mın po­tan­si­ye­li var. Kay­bet­ti­ği­miz pu­an­la­rı al­mış ol­sak da­ha id­di­alı ola­bi­li­riz.

Kadro geçen sezondan daha iyi

Ge­çen se­zon ne­den Be­şik­taş he­de­fe ula­şa­ma­dı?


Şam­pi­yon­lu­ğu bir ke­na­ra bı­ra­ka­lım. İkin­ci­lik için o ka­dar şans gel­di ki, hiç­bi­ri­ni Be­şik­taş de­ğer­len­di­re­me­di. Ga­la­ta­sa­ray 7-8 maç dep­las­man­da ka­za­na­ma­dı. Bu yıl Be­şik­taş’ın he­de­fe ula­şa­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. İyi har­ca­ma yap­tı­lar, iyi trans­fer­ler gel­di.

Bu se­zon Be­şik­taş’ı na­sıl bu­lu­yor­sun?

Be­şik­taş ge­çen se­zo­na gö­re da­ha iyi bir oyun­cu eki­bi­ne sa­hip. Ye­te­nek­li oyun­cu de­mek içinse bü­tün ola­rak bak­mak ge­re­kir. Bence ta­kı­ma yar­dım­cı olup, ön pla­na çı­kan oyun­cu yıl­dız­dır. Hiçbir fut­bol­cu tek ba­şı­na maç ka­zan­dır­maz. An­cak ta­kım­la bü­tün­leş­irse ka­zan­dı­rır.

So­sa ve Dem­ba Ba’yı na­sıl bu­lu­yor­sun?

Ka­rak­ter ola­rak iyi gö­zü­kü­yor­lar. Açık­ça­sı çok ta­nı­ma şan­sı el­de et­me­dim. Ama sa­ha içi gö­rün­tü­le­ri çok iyi. Öz­ve­ri­li gö­zü­kü­yor­lar. Uma­rım bo­zul­maz. Bi­li­yor­su­nuz ül­ke­mi­ze ge­len ya­ban­cı­lar 4-5 haf­ta­dan son­ra bo­zu­lu­yor­lar. Baş­ta iyi son­ra de­ği­şi­yor­lar. Ama Dem­ba Ba ve So­sa iyi oyun­cu­lar. Uma­rım ta­kı­ma çok fay­da­lı olur­lar.

(Bugün)

Manchester City Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyor
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet