Geri Dön

Atalay'dan F.Bahçe'ye müjdeli haber!

TFF Etik Kurulu Başkanı Prof.Dr.Oğuz Atalay, ya­şa­nan son sü­reç­le il­gi­li çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Atalay'dan F.Bahçe'ye müjdeli haber!

TFF Etik Kurulu Başkanı Prof.Dr.Oğuz Atalay Bugün'e özel açıklamalar yaptı.

"Yargıtay’ın kararı yeni bir delil değil, yeni bir durumdur. UEFA ‘Yeni dava açacaksın yoksa seni bünyemizden atarız’ derse TFF de yaptırımı göze alıp ‘Atarsan at’ diyebilir. Tabii bunlar varsayım. UEFA zaten cezaları verdi. İki kere ceza vermesi evrensel hukuk kurallarına aykırı. Biz 1. raporu polis fezlekesine göre verdik. ikincisinde ise savunmalar ve iddianame vardı. Farklılık bundan"

Yar­gı­tay’ın Aziz Yıl­dı­rım’ın ce­za­sı­nı ona­ma­sı­nın ar­dın­dan göz­ler Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) Di­sip­lin Ku­ru­lu ka­dar Etik Ku­ru­lu’na da çev­ril­di. Çün­kü Etik Ku­ru­lu, ikin­ci ra­po­run­da Yıl­dı­rım’ın şi­ke­ye ka­rış­tı­ğı­na da­ir bir ema­re bu­lu­na­ma­dı­ğı yö­nün­de gö­rüş bil­dir­miş­ti. BU­GÜN’e ko­nu­şan Etik Ku­ru­lu Baş­ka­nı Prof. Dr. Oğuz Ata­lay, ya­şa­nan son sü­reç­le il­gi­li so­ru­la­rı­mı­zı ce­vap­lan­dır­ıp çarpıcı açıklamalar yaptı:

Yar­gı­tay’ın ka­ra­rı ye­ni bir de­lil mi?

* De­lİl de­lil­dir, ka­rar da ka­rar. Di­sip­lin yar­gı­la­ma­sı sı­ra­sın­da göz­den kaç­mış bir şey or­ta­ya çı­kar­sa bu ye­ni de­lil olur. Ancak bu ye­ni bir du­rum­dur. Ye­ni­den bir so­ruş­tur­ma baş­la­tı­lır mı, bu bi­zim bi­le­ce­ği­miz bir şey de­ğil. UE­FA ‘Ye­ni­den da­va aça­cak­sın, aç­maz­san se­ni bün­ye­miz­den ata­rız’ der­se, TFF de, ‘Atar­san at. Se­ni din­le­mi­yo­rum’ di­ye­bi­lir yaptırımı göze alarak. Ta­bi­i bun­la­rın hep­si var­sa­yım. As­lın­da ilk so­ru, UE­FA böy­le bir şey der mi?

UEFA’dan yeni bir ceza çıkar mı?

* UE­FA, ku­lüp­le­re bel­li ce­za­lar ver­di. Ama TFF’ye ‘Sen ne­den ver­me­din’ de­me­di. Bu ce­za­lar. CAS ta­ra­fın­dan ke­sin­leş­ti. Do­la­yı­sıy­la yazın iş bit­ti. Tek­rar UE­FA’nın bir şey yap­ma­sı müm­kün de­ğil. İki ke­re ce­za ve­re­mez, ev­ren­sel hu­kuk ku­ral­la­rı­na gö­re. Do­la­yı­sıy­la ce­za­la­rın de­ği­şe­ce­ği­ne inan­mı­yo­rum. UE­FA bu ka­rar­la­rı­nı, mah­ke­me­nin hükmünü ye­ter­li gö­re­rek ver­di. Bu ka­rar­lar­dan son­ra TFF’ye bir bas­kı yap­ma­dı. Ar­tık UE­FA için­ de ye­ni bir du­rum yok.

“Olay yaşandı ve bitti”

Sü­reç bun­dan son­ra na­sıl ge­li­şir?


* Bu ko­nu bi­zim ce­za ala­nı­mı­zın için­de de­ğil. Bi­ze bir da­ha sevk edil­di­ğin­de in­ce­le­riz. Spor hu­ku­ku açı­sın­dan ko­nu ka­pan­mış­tır. Tah­kim’in ka­ra­rı Ana­ya­sa hük­mü­ne gö­re ke­sin­dir. Bu ka­rar­la­ra iti­raz ede­cek bir üst ku­rum yok. Spor hu­ku­ku­nun son ka­ra­rı­nı Tah­kim ver­di. Bir sü­reç ya­şan­dı ve bit­ti. “Tek­rar sü­reç baş­lar mı” der­se­niz du­rup du­rur­ken kim­se sü­reç baş­la­ta­maz. Ne Etik, ne Di­sip­lin Ku­ru­lu bu­nu ya­par. Tah­kim ve Di­sip­lin ku­rul­la­rı­nın ken­di ken­di­ne ha­re­ke­te geç­me­si müm­kün de­ğil. Ay­rı­ca bir­kaç ki­şi dı­şın­da Di­sip­lin Ku­ru­lu’nun ver­di­ği ce­za­lar­la Yar­gı­tay’ın ce­za­ları yüz­de dok­san ör­tü­şü­yor.

İlk rapora şerh düşülmüş

İki ra­por ne­den bir­bi­rin­den fark­lıy­dı?


* Doğ­ru­su bi­rin­ci­sin­de biz, po­lis fez­le­ke­si­ni ra­por et­tik. Giz­li­lik ka­ra­rı var­dı. Eli­miz­de başka bir şey yok­tu. Daha id­di­ana­me­de dü­zen­len­me­miş­ti. ‘Bu fez­le­ke­den çı­kan so­nuç bu­dur’ de­dik. Al­tı­na baş­ka de­lil ol­ma­dı­ğı­nı, sa­vun­ma­la­rı al­ma­dı­ğı­mı­zı yaz­dık. “Ra­por ye­ni­den in­ce­len­me­li­” de­dik. İkin­ci ra­por­da ise sa­vun­ma­lar ve id­di­ana­me var­dı. O ra­po­run öze­ti de iki maç­ta te­şeb­büs ol­du­ğu yo­lun­day­dı.

Ku­pa Trab­zon’a ve­ril­me­li mi?

* Trab­zons­por’un ta­le­bi­ni es­ki­den be­ri her­kes bi­li­yor. Ama şu an hu­ku­ki bir durum söz konusu de­ğil. TFF ne yap­sın? Özel bir yap­tı­rım yok­ken “Ku­pa­yı sa­na ve­ri­yo­rum” de­me­si her­hal­de dün­yanın hiç­bir ül­ke­sin­de ol­maz. TFF bir ka­rar ve­rir. On­dan son­ra ne yapılacaksa yapılır. On­dan son­ra “Ku­pa­yı al­dım” der.

‘KEN­DiM­DEN ŞÜP­HE­LEN­DiM’

*Ra­por­lar­da “Şi­ke sa­ha­ya yan­sı­ma­dı”iba­re­si var mıy­dı?

* Etik Ku­ru­lu ra­por­la­rın­da ‘sa­ha­ya yan­sı­ma­dı’ ke­li­me­si hiç geç­me­di. Ku­ru­l ra­por­la­rın­da 2 maç­ta “Fe­ner­bah­çe ku­lü­bü­ne bir uy­gu­la­ma uy­gun olur’ di­ye bir gö­rü­şü­müz var. Bu ra­por in­ter­net­te ya­yın­lan­dı. Yaz­dı­ğı­mız açık ve net. Biz hiç­bir şe­kil­de sa­ha­ya yan­sı­ma­dı di­ye bir şey yaz­ma­dık. Her­kes bu­nu söy­lü­yor. Ben ken­dim­den şüp­he­len­dim ge­çen haf­ta tek­rar ra­po­ru oku­dum. Böy­le bir şey yaz­ma­mı­şız. Sa­ha ke­li­me­si bi­le geç­mi­yor. Bu Di­sip­lin Ku­ru­lu­’nun ka­ra­rı­dır. Bi­rin­ci­sin­de de ikin­ci­sin­de de sa­ha­ya yan­sı­ma­dı di­ye bir şey be­lirt­me­dik. Bu­nun tar­tış­ma­sı­na bi­le gir­me­dik. Sa­de­ce bel­li maç­lar­la il­gi­li Spor To­to mü­dür­lü­ğü­ne so­rul­du. Her­han­gi ba­his yo­ğun­laş­ma­sı olup ol­ma­dı­ğı ko­nu­sun­da bil­gi alın­dı.

(Bugün)

YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber