Geri Dön

Alex çok çarpıcı açıklamalar yaptı

Efsane futbolcu, Sarı-Lacivertli yönetimin kendisine sergilediği soğuk tutuma bir anlam veremediğini söyledi. "Benim Aziz Yıldırım ile sorunum yok ama onun bir sorunu olmalı" dedi. Fenerbahçe'den vazgeçmeyeceğini de belirterek "İstanbul'a çok iyi niyetlerle gelmiştim. Yine geleceğim" diye ekledi.

Alex çok çarpıcı açıklamalar yaptı

Fe­ner­bah­çe'nin Bre­zil­ya­lı es­ki yıl­dı­zı Alex de Sou­za'nın Tür­ki­ye zi­ya­re­ti bü­yük yan­kı uyan­dır­mış­tı. Bre­zil­ya­lı yıl­dı­za kar­şı Sa­rı-La­ci­vert­li ku­lü­bün baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım'ın ser­gi­le­di­ği so­ğuk tu­tum uzun sü­re ko­nu­şul­muş­tu.

Alex'in 4 ran­de­vu ta­le­bi­ni ge­ri çe­vi­ren Yıl­dı­rım, sam­ba­c­ının ka­ri­ye­ri ile il­gi­li bel­ge­sel film çe­ki­mi için stat ve te­sis­le­re gir­me­si­ne izin ver­me­miş­ti. Ay­rı­ca yö­ne­ti­ci Mah­mut Us­lu, Bur­sas­por ma­çı­nı iz­le­mek is­te­yen Alex'e "Gel­me" şek­lin­de ha­ber yol­la­mış, bu­na kar­şın eşiy­le sta­da gi­den unu­tul­maz fut­bol­cu ma­çı es­ki yöne­ti­ci Hu­lu­si Bel­gü'nün lo­ca­sın­da ta­kip et­miş­ti.

"MAALESEF ENGELLERİ AŞAMADIK"

Bu sü­reç­le ilgili Fe­ner­bah­çe cep­he­sin­den hiç­bir açık­la­ma ya­pıl­maz­ken Alex ya­şa­nan­la­rı BU­GÜN'e yo­rum­la­dı. "As­lın­da içim­den ko­nuş­mak gel­mi­yor" di­ye söz­le­ri­ne baş­la­yan Alex "Böy­le bir du­rum kar­şı­sın­da söy­le­ne­bi­le­cek­ler çok az. Be­nim Aziz Yıl­dı­rım ile bir so­ru­num yok ama onun bir so­ru­nu ol­ma­lı. Ama bu so­run ne­dir çö­ze­bil­miş de­ği­lim. Ben Fe­ner­bah­çe'nin for­ma­sı­nı yıl­lar­ca giy­miş bir fut­bol­cu ola­rak son de­re­ce iyi ni­yet­ler­le git­tim İs­tan­bul'a. Bil­mi­yo­rum ne prob­lem­le­ri var ama işte ol­mu­yor. Maalesef en­gel­le­ri aşa­ma­dık" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

"TEMEL PRENSİBİM SORUNSUZLUK"

İs­tan­bul ve Fe­ner­bah­çe'den vaz­geç­me­ye­ce­ği­ni be­lir­ten Alex, "İs­tan­bul'a tek­rar ve her za­man ge­le­ce­ğim. Ne za­man olur, tam ta­rih ve­re­mem ama İs­tan­bul'la bağ­la­rım hiç­bir za­man kop­ma­ya­cak. Po­le­mik­le­re gir­mek is­te­mi­yo­rum ve her­ke­se şu bi­ri­cik me­sa­jı da ver­mek is­ti­yo­rum: Ben is­tis­na­sız her­kes­le ba­rış içe­ri­sin­de kal­ma ta­raf­ta­rı­yım. Kim­sey­le so­ru­num yok. Bu be­nim te­mel pren­si­bim. Ku­lüp baş­ka­nı da­hil her­kes­le iyi iliş­ki­le­rim ol­sun is­ti­yo­rum" di­ye ko­nuş­tu.

(Bugün)

Skorer Mutfak - 23 Ocak 2020

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber