Geri Dön

Ce­re­zo'dan Arda Turan'a emeklilik teklifi!

At­le­ti­co’­nun pat­ro­nu En­ri­qu­e Ce­re­zo, Arda Turan ve Semih Kaya ile ilgili açıklamalar yaptı.

Ce­re­zo'dan Arda Turan'a emeklilik teklifi!

ARDA'YA EMEKLİLİK TEKLİFİ

At­le­ti­co’­nun pat­ro­nu ‘ar­ka­da­şı­m’ de­di­ği Arda'yı öve öve bi­ti­re­me­di. Ar­da­’nın oyun sti­li­ne hay­ran ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “E­ğer o sa­ha­day­sa ora­da mut­la­ka bir şey­ler olur. Ta­raf­ta­r ona aşık. Ka­ri­ye­ri­ne biz­de son ver­me­si­ni çok is­te­ri­z" dedi.

Son birkaç yıldır mütevazı kadrolarla hem İspanya Ligi'ne hem de Avrupa futboluna damgasını vuran Atletico Madrid'in Başkanı Enrique Cerezo, gazetemize açıklamalarda bulundu. İspanyol futbol adamı 2011 yılından bu yana Madrid ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan ve daha birçok konuyla ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

'LA LİGA ÇOK ZOR BİR LİG'

Öncelikle kulüp olarak hedeflerine değinen Cerezo "Biz bu sezon da mükemmel işler yapmak istiyoruz. Harika bir takıma, harika bir antrenöre ve taraftara sahibiz. Amacımız lig şampiyonluğu unvanımızı korumak. Bunun için mücadele ediyoruz. Ama biliyorsunuz, İspanyol liginde büyük takımlar, büyük oyuncular var, çok zor bir lig. Biz mücadele edeceğiz, en iyisi için. Bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmak istiyoruz" dedi.

'O BİR FUTBOL DAHİSİ'

Ar­da'nın At­le­ti­co için öne­mi­ne de­ği­nen Mad­rid eki­bi­nin baş­ka­nı "Ar­da mü­kem­mel bir fut­bol­cu. Bir fut­bol da­hi­si. At­le­ti­co'ya gel­di­ğin­den bu ya­na onu ar­ka­da­şım gi­bi se­vi­yo­rum. Oyun sti­li­ne hay­ra­nım. Eğer Ar­da fut­bol sa­ha­sın­da ise o sa­ha­da mut­la­ka bir şey­ler olur. Ta­raf­ta­rı­mız da ona aşık hem fut­bol­cu ola­rak hem de ka­rak­ter ola­rak. At­le­ti­co Mad­rid'de fut­bol ya­şan­tı­sı­nı son­lan­dır­ma­sı­nı çok is­te­riz. Böy­le bir ar­zu­su var­sa bu­nu hiç şüp­he yok ki de­ğer­len­di­ri­riz" şeklinde ko­nuş­tu.

Ar­da'nın At­le­ti­co'nun te­mel oyun­cu­la­rın­dan bi­ri ol­du­ğu­nu ifa­de eden Ce­re­zo "Ba­na gö­re İs­pan­ya'da ya­şa­mak­tan ve At­le­ti­co'da oy­na­mak­tan mut­lu. Ta­kı­mı­mız­da­ki hiç­bir oyun­cu bir baş­ka ta­kı­ma git­mek is­te­mez" yo­ru­mun­da bu­lun­du.

SEMİH KAYA İÇİN 'HAYIR' DEMEDİ
En­ri­qu­e Ce­re­zo adı sık sık At­le­ti­co ile anı­lan Ga­la­ta­sa­ra­y’­ın genç sto­pe­ri Se­mi­h’­le il­gi­li ko­nuş­tu. Milli futbolcu ile doğ­ru­dan il­gi­le­nip il­gi­len­me­dik­le­ri so­ru­su­na “Bi­z, çok bü­yük oyun­cu­lar­la il­gi­le­ni­yo­ruz. Dün­ya­nın her ye­ri­ne pek çok oyun­cu­yu iz­le­mek için gi­di­yo­ruz. Bu oyun­cu­lar çok de­ğer­li ve dik­ka­te de­ğer­ler. El­bet­te ge­rek­ti­ğin­de bu isimlerin ta­kım­la­rıy­la te­ma­sa ge­çe­riz. Ama şu an­da böyle bir ge­liş­me yo­k” yanıtını verdi.

'SİMEONE BİR ŞAMPİYON'

Ce­re­zo, At­le­ti­co Mad­rid'in son dö­nem­de­ki ba­şa­rı­la­rın­da kuş­ku­suz en bü­yük pa­yın sa­hi­bi olan tek­nik di­rek­tör Die­go Si­me­one'ye de öv­gü­ler yağ­dı­ra­rak "Ben­ce Si­me­one yı­lın tek­nik di­rek­tö­rü ödü­lü­nü al­ma­yı faz­la­sıy­la hak edi­yor. O bir şam­pi­yon tek­nik di­rek­tör. Eğer siz şam­pi­yon ol­muş­sa­nız teo­rik ola­rak en iyi an­tre­nör­sü­nüz­dür. Ama biz ekip ola­rak en iyi­si­yiz ödül ala­lım ya da al­ma­ya­lım. Bu bir re­ali­te" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

DEV RAKİPLERİ VAR

At­le­ti­co Mad­ri­d’­de for­ma gi­yen mil­li fut­bol­cu Arda Turan, UE­FA ta­ra­fın­dan “Yı­lın 11’i­” aday­la­rı ara­sın­da gös­te­ril­di. Fut­bol­se­ver­ler, “Av­ru­pa­’da 2013-14 se­zo­nu­nun en iyi ta­kı­mı­”nı be­lir­le­mek için 6 Ocak 2015 TSİ 14.00’e ka­dar ‘ue­fa.co­m’ üze­rin­den oy ve­re­bi­le­cek. Ar­da ‘UE­FA Yı­lın 11’i­ne aday gös­te­ri­len 3’ün­cü Türk ol­du. 2012’de Ga­la­ta­sa­ray­lı Bu­rak Yıl­maz aday gös­te­ril­me­si­ne rağ­men se­çi­le­me­miş­ti. Ge­çen se­zon ise Türk asıl­lı Al­man mil­li fut­bol­cu Me­sut Özil ilk 11’e se­çil­miş­ti. Ar­da se­çil­di­ği tak­dir­de UE­FA Yı­lın 11’i­ne gi­ren ilk ‘Türk mil­li­’ fut­bol­cu ola­cak.

İŞTE ARDA'NIN ORTA ALANDAKİ RAKİPLERİ

Rodriguez, Modric, Kroos (R. Madrid), Koke (A. Madrid), Robben, Alonso (B. Münih), Rakitic (Barcelona), Di Maria (M. United), Reus (Dortmund), Pogba (Juventus), Toure (M. City)

(Bugün)

Messi akıma uydu oğlu sevindi...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber