Geri Dön

Hakan Çalhanoğlu'na 4 Avrupa devinden teklif

Sezon başında Bayer Leverkusen'e transfer olan ve performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, oğlunu Bayern Münih, Real Madrid, Atletico Madrid ve Manchester City'nin istediği açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu'na 4 Avrupa devinden teklif

Başarılı performansıyla Bayer Leverkusen'i sırtlayan Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu Bugün Gazetesi'ne konuştu.

Hü­se­yin Çal­ha­noğ­lu, oğ­lu Ha­kan Çal­ha­noğ­lu’nun Al­man­ya’nın ko­nuş­tu­ğu bir isim ol­du­ğu­nu, ile­ri­de Mil­li Ta­kım’da çok da­ha uzun sü­re­ler ala­ca­ğı­nı ifade etti. Ha­kan’ı yaz dö­ne­min­de Ba­yern Mü­nih, Re­al Mad­rid, Atletico Madrid ve Manchester City gi­bi ku­lüp­le­rin is­te­di­ği­ni an­cak ter­cih­le­ri­ni Le­ver­ku­sen'den ya­na kul­lan­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti.

Bu ter­ci­hin ge­rek­çe­le­ri­ne de de­ği­nen Çal­ha­noğ­lu “Bel­ki Bayern'de, Re­al'de ye­dek ka­la­bi­lir­di. Ama bu­ra­da sü­rek­li oy­na­ya­cak. Le­ver­ku­sen'i şam­pi­yon ya­pması çok da­ha bü­yük bir ba­şa­rı olur. Son­ra­sın­da eminim ki za­ten dün­ya­nın en bü­yük ku­lü­bü­ne gi­de­cek” dedi.

'Benim oğlum en pahalısı'

Ha­kan’ın Le­ver­ku­sen’e trans­fe­riy­le Türk Mil­li Ta­kı­mı'nda oy­na­yan en pa­ha­lı fut­bol­cu, ol­du­ğu­nu ifa­de eden ba­ba Çal­ha­noğ­lu “Ham­burg, Ha­kan'ı bı­rak­mak is­te­me­di. Ama so­nun­da Le­ver­ku­sen on­la­rı ik­na et­ti ve 14,5 mil­yon eu­ro ka­zan­dı­lar. Ta­rih­le­rin­de ku­lü­be bu ka­dar pa­ra ka­zan­dı­ran baş­ka fut­bol­cu yok­tur. Ta­bi­i ki Ha­kan da çok iyi oy­na­dı. Ta­kı­mı kü­me­de kal­ma mü­ca­de­le­si ve­ri­yor­du. Ha­kan, Ham­burg'a çok yar­dım­cı ol­du, per­for­man­sıy­la, ta­kı­mın kü­me­de kal­ma­sı­nı sağ­la­ya­rak, ba­şa­rı­lı bir işe im­za at­tı" di­ye ko­nuş­tu.
(Bugün)

Rıza Çalımbay: “1 Puan galibiyet kadar önemli”

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber