Geri Dön

Halilhodzic'in enkazını topluyor!

Trabzonspor’un hocası, Halilhodzic’in ardından oluşan dağınıklığı yok etmek için çalışıyor. Tüm futbolcularıyla birebir görüşmeler yaparak onları motive ediyor.

Halilhodzic'in enkazını topluyor!

Trab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal, ta­kı­mın bir ön­ce­ki ça­lış­tı­rı­cı­sı Va­hid Ha­lil­hod­zic’ten ka­lan da­ğı­nık­lı­ğı to­par­la­ma­ya ça­lı­şı­yor.

Tüm fut­bol­cu­la­rıy­la bi­re­bir gö­rüş­me­ler ya­pı­yor. Ara­la­rın­da­ki iliş­ki­yi ge­liş­tir­me­ye ça­lı­şı­yor. Ya­nal, sa­de­ce fut­bol­cu­lar­la de­ğil; ku­lüp­te ça­lı­şan her­ke­se kar­şı çok il­gi­li ve ala­ka­lı. Tüm per­so­ne­lin ye­ni­den olu­şum sü­re­ci­ne da­hil ol­ma­la­rı­nı is­ti­yor.

Fut­bol­cu­lar ve ku­lüp per­so­ne­li de du­rum­dan ol­duk­ça mem­nun. Baş­kan İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu’nun da ye­ni olu­şum­dan son de­re­ce mut­lu ol­du­ğu ifa­de edi­li­yor. Tüm yö­ne­ti­ci­ler, li­gin ikin­ci ya­rı­sın­da bek­le­nen çı­kı­şın ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği gö­rü­şün­de­. Trab­zons­por; Fe­ner­bah­çe, Ga­la­ta­sa­ray ve Be­şik­taş ara­sın­da ger­çek­le­şen şam­pi­yon­luk ya­rı­şı­na da­hil ol­ma­yı he­def­li­yor.

(Bugün)

Abdullah Avcı: "Bu kadroyla geleceği kurmak zor"

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber