Geri Dön

İsmail Kartal: 'Ayrılmam 1 saniye'

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü İsmail Kartal, dün yapılan taktik antrenmanın ardından basın mensupları ile kısa bir söyleşi gerçekleştirdi.

İsmail Kartal: 'Ayrılmam 1 saniye'

Bir­çok ko­nu­da önem­li söz­ler sarf et­ti. İş­te açıklamalarından sa­tır baş­la­rı:

“Si­ni­rim­den göz­le­rim dol­du”

“Genç­ler­bir­li­ği ma­çın­da si­ni­rim­den göz­le­rim dol­du. Bu ta­kım li­g şam­pi­yo­nu. 4 ay­da ne de­ğiş­ti? Bir grup ta­ra­fın­dan oyun­cu­la­rın pro­tes­to edil­me­si, baş­ka bir ho­ca­nın is­mi­nin te­za­hü­rat edil­me­si an­tre­nö­rü üze­cek şey­ler.”

“Be­nim bu­ra­dan ay­rıl­mam 1 sa­ni­ye. Ne taz­mi­nat alı­rım ne baş­ka bir şey. Za­ten anlaşmamız 1 yıl­lık."

“Be­şik­taş iyi ve coş­ku­lu oy­nu­yor. Sa­ha so­nuç­la­rı da on­la­ra yar­dım et­ti. En iyi oy­na­dık­la­rı gö­rü­şü ise ki­şi­den ki­şi­ye de­ği­şir. Ben bu­na ka­tıl­mı­yo­rum. Tür­ki­ye'nin en iyi oy­na­yan ta­kım­la­rın­dan bi­ri biziz.”

“Diego 19 yaşında değil”

"Die­go, 19 ya­şın­da de­ğil ki oy­na­tıp, fut­bol­cu­yu ka­za­na­lım. Oy­na­dı­ğı za­man bi­ze maç al­ma­sı la­zım. Da­ha o kı­va­ma gel­me­di. Adap­te ol­ma­sı la­zım. Yok­sa oy­nat­mak için oy­na­tıp, hem fut­bol­cu­yu hem de ma­çı kay­bet­mek ol­maz. Kuyt da yedek oturabilir. Ama olağanüstü çalışan her mevkide oynayabilen bir oyuncu.”

Psikolog görüşü;

“Yoğun streste yakınlaşmak ister”

Spor psikoloğu Dr. Ceren Tokdemir: İs­ma­il hoca muh­te­me­len duy­gu­sal bir in­san­dır. Yo­ğun bir stres ya­şa­dı­ğı çok açık. Stres du­ru­mun­da duy­gu­lar yo­ğun­la­şır. Me­se­la duy­gu­sal­sa da­ha da duy­gu­sal­la­şır, ag­re­sif­se da­ha da ag­re­sif­le­şir. Kı­sa­ca­sı duy­gu­lar da­ha uç bo­yut­la­ra ta­şı­nır. Ağ­la­ma­sı İs­ma­il Kar­tal'ın yo­ğun bir şe­kil­de stres ya­şa­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Er­te­si gün in­san­la­ra sa­rıl­ma­sı­nı da yo­rum­la­mak zor de­ğil. Stres­li du­rum­lar­da ki­şi bi­ri­le­riy­le ya­kın­laş­mak, güç al­mak is­ter. Ben­ce İs­ma­il Kar­tal'ın des­te­ğe ih­ti­ya­cı var.

Bir küsüyor, bir ağlıyor... Bir gülüyor, bir sarılıyor... İşte Kartal’ın stresli günleri

-İsmail Kartal, Gençlerbirliği maçında Ersun Yanal tezahüratlarına kızıp kulübeye girdi. Galibiyet golü sonrasında da ağladı.

-Önceki gece '1 Milyon Üye' projesinin tanıtımında kürsüye çıktı. Gösterilen ilgiyle duygusallaşarak yine gözyaşı döktü.

-Dünkü idmanda ise bambaşka biri oldu. Etrafına gülücükler saçıp idmana gelen taraftarlar dahil herkese özel ilgi gösterdi.

-Antrenmanda futbolcularının yanına giden tecrübeli hoca hepsiyle tokalaşıp tek tek sarıldı. Bazı öğrencileriyle şakalaştı.

-Kartal, gördüğü kırmızı kartla Galatasaray yenilgisinin sorumlusu olarak gösterilen Portekizli Bruno Alves’i de es geçmedi.

-Yüzünden gülücükleri hiç eksik etmeyen Kartal’ın 1 günde değişen ruh hali, büyük baskı altında olduğu izlenimi doğurdu.

Cenk Tosun, Crystal Palace formasıyla Manchester City'ye konuk oluyor!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber