31.07.2016 09:09 | Son Güncelleme:

Askeri okullar kapatıldı

Askeri okulların kapatılmasını öngören kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.Bu okullardan bu yıl mezun olanlar subay ve astsubay olarak atanmayacak.Ayrıca Milli Savunma Üniversitesi kuruldu.

Askeri okulların kapatılmasını ve  Milli Savunma Üniversitesi kurulmasını öngören kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Milli Savunma  Üniversitesi, rektörlüğe bağlı olarak, kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü  eğitim vermek amacıyla yeni kurulan enstitülerden, kara, deniz ve hava harp  okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından oluşacak. 

669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ASKERİ OKULLAR KAPATILDI 
İlgili kararnameyle Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları  kapatıldı.Bu okullardan bu yıl mezun olanlar subay ve astsubay olarak atanmayacak. Öğrenciler puanlarına göre lise ve üniversitelere yerleştirilecek. 

 Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan "Olağanüstü Hal Kapsamında  Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" kapsamında söz  konusu okullar kapatılırken bu okullarda okuyan öğrencilerin durumu hakkında da  çeşitli düzenlemeler yapıldı.

  

 Buna göre, harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile jandarma dahil  astsubay meslek yüksekokullarında öğrenimine devam eden öğrenciler, Yükseköğretim  Kurulu'nca üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları  dikkate alınarak durumlarına uygun fakülte ve yüksekokullara naklen  kaydedilecekler. Askeri liseler ile astsubay hazırlama okullarında öğrenimine devam  eden öğrenciler ise Milli Eğitim Bakanlığınca giriş sınavlarının yapıldığı  tarihte aldıkları ortaöğretim yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına  uygun okullara kaydedilecek.

RÜTBE ALAMAYACAKLAR

 Yapılan düzenleme ile 30 Ağustos itibarıyla mezun olacak askeri  öğrencilerin subay ve astsubaylığa nasbı da (yerleştirme) yapılmayacak. Bu durumdaki öğrencilere üniversite sınavının yapıldığı tarihte  aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca  belirlenecek durumlarına uygun fakülte ve yüksekokullarca diploma verilecek,  ayrıca bu madde kapsamında hakkında işlem tesis edilenlerden herhangi bir  tazminat alınmayacak. Maddenin uygulanması ile ilgili olarak usul ve esasları belirlemeye,  uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkabilecek  tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu görev ve yetkili kılındı. Bu KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihe kadar (31 Temmuz 2016) herhangi  bir sebeple TSK'ya bağlı askeri okullardan ayrılan veya çıkarılan askeri  öğrencilere ilgili mevzuat uyarınca borç çıkarılmayacak, çıkarılmış borçlar  tahsil edilmeyecek ve başlatılmış işlemler durdurulacak ancak bu amaçla yapılmış  olan tahsilatlar iade edilmeyecek. MSB'nin görev ve teşkilatı hakkındaki 1325 sayılı kanuna eklenen bir  madde ile ihtiyaç duyulması halinde lise ve dengi okulları bitirerek fakülte ve  yüksekokullara devam hakkını kazanmış olanlar ile fakülte veya yüksekokullarda  okudukları sınıfı başarıyla geçen öğrencilere, seçildikleri takdirde yurtiçi ve  yurtdışındaki yüksekokullarda askeri öğrenci olarak öğrenim yapma imkanı  getirildi.

OKULLARIN YÖNETİM KADROLARI 

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ve  işgal ettikleri kadrolar hakkında, ilgisine göre 2803 sayılı Jandarma Teşkilat,  Görev ve Yetkileri Kanunu'nun geçici 4. maddesi ile 2692 sayılı Sahil Güvenlik  Komutanlığı Kanunu'nun geçici 7. maddesi hükümleri uygulanacak. Diğer personel, Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşundaki uygun  kadrolara atanacak. Öte yandan 24 Mayıs 1989 tarih ve 3563 sayılı Harp Akademileri Kanunu  da yürürlükten kaldırıldı.

 

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KURULDU 

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma  Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kuruldu. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma  Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Milli Savunma  Üniversitesi, rektörlüğe bağlı olarak, kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü  eğitim vermek amacıyla yeni kurulan enstitülerden, kara, deniz ve hava harp  okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından oluşacak.Üniversitenin rektörü, Milli Savunma Bakanının önereceği ve Başbakanın  uygun göreceği üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek. Ayrıca  rektöre, görevlerinde yardımcı olmak üzere sayısı dördü geçmemek üzere Milli  Savunma Bakanı tarafından rektör yardımcıları atanacak. Üniversitenin teşkilatı,  Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulacak.

 Enstitü müdürleri, Milli Savunma Bakanı tarafından atanacak,  enstitülerin altındaki gerekli akademik birimler, rektörün teklifi üzerine Milli  Savunma Bakanlığınca oluşturulacak. Enstitülere giriş şartları ile enstitülerin  kurulması, işleyişi ve diğer hususlar, Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılan  yönetmelikle düzenlenecek. Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları, üniversite bünyesinde  ve denetiminde kendi özel kanunlarına göre faaliyet gösterecek, iş ve işlemleri  üniversite rektörlüğü tarafından yürütülecek. Özel kanunların bu KHK'ya aykırı  hükümleri uygulanmayacak.

 Rektör, rektör yardımcıları ve enstitü müdürleri ile enstitülerde  görevli öğretim elemanları, akademik unvanlarının korunması, emeklilik yaş haddi  ve diğer hakları yönünden 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'na tabi öğretim  üyelerine tanınan haklara ilaveten harp okullarında görevli öğretim elemanlarının  haklarından aynen istifade edecek ve sivil öğretim elemanlarının özlük hakları,  2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu  hükümlerine göre verilecek. Enstitülerde görevli asker öğretim elemanlarının özlük haklarına  ilişkin ödemelerde, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri  uygulanacak. Ancak asker öğretim elemanlarına 2914 sayılı Yükseköğretim Personel  Kanunu'nun 12. maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 sayılı  kanuna göre ödenen TSK hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenecek. Öğretim elemanlarından 28 Şubat 1982 tarihli ve 2629 sayılı kanundan  istifade edenlerin, anılan kanuna göre ödenen tazminatlarının, TSK Hizmet  tazminatı ile üniversite ödeneğinden fazla olması halinde tazminat ödemeleri 2629  sayılı kanun hükümlerine göre ödenecek.

 

'SOSYAL TESİSLERDEN SUBAYLAR GİBİ İSTİFADE EDECEKLER'

Rektör, rektör yardımcıları ve enstitü müdürlerine ayrıca 2914 sayılı  Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 13. maddesine göre idari görev ödeneği  verilecek. Bu kişiler, TSK sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından  görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade edecek, askeri  personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas  uygulanacak.  Haftalık okutulması mecburi ders yükü dışında öğretim elemanlarına,  üniversite rektörlüğünce belirlenecek esaslar çerçevesinde haftada en çok 20  saate kadar verilecek dersler için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun  11. maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenecek.

 

 

Bu habere ifade bırak
  • 0Mutluyum
  • 0Şaşkınım
  • 0Kararsızım
  • 0Kızgınım
  • 0Üzgünüm
Toplam Oy0