Yeni hedef EXPO 2020

Vali Cahit Kıraç, “EXPO 2020 için henüz Uluslararası Sergiler Bürosu’nunbir çağrısı yok ama İzmir’in bu hedeften geri durması mümkün değil” dedi

Yeni hedef EXPO 2020

RESMİ DAVETLİ TEK İL İspanya’nın Zaragoza kentindeki EXPO’da patlak veren “Antalya-İzmir adaylık tartışması”ları üzerine Vali Cahit Kıraç açıklama getirdi. Kıraç, organizasyondaki Türk Günü’ne katıldığını hatırlattı, İspanya’da stant açan ve resmen davet edilen tek ilin de İzmir olduğunu belirtti.

ANTALYA KAFA KARIŞTIRDI Kıraç, hafif raylı sistem incelemesi için Antalya’dan gelen bir heyetin EXPO’yu ziyaret etmesinin ise yanlış yorumlan-maması gerektiğini söyledi. İzmir’in kaybedilen EXPO 2015’te tecrübe kazandığını vurgulayan Kıraç, EXPO 2020 için çalışılmasının şart olduğunu ifade etti.

ARTIK GERİ DÖNÜŞ YOK Kıraç, “EXPO gibi uluslarası organizasyonları İzmir’in pozitif bakma mecburiyeti vardır. İzmir bir dünya şehridir. EXPO 2020 için henüz, BİE’nin (Uluslararası Sergiler Bürosu) bir çağrısı yok. Çağrıdan sonra aday iller ortaya çıkar.   Ama İzmir’in bu hedeften geri durması mümkün değildir” dedi. 

Antalyalılar ne demişti?
Anadolu Ajansı’nın 18 Tammuz’da servise  aldığı Zaragoza kaynaklı EXPO haberinde   Antalya heyeti satır başlarıyla şöyle demişti:
Alaattin Yüksel (Vali): Çalışma grubu oluşturduk. Gelecek günlerde hangi    EXPO’ya başvuracağımızı tespit edeceğiz.
Menderes Türel (Belediye Başkanı): Fikir ve araştırma aşamasındayız. Antalya EXPO’ya  ev sahipliği yapacak yeteneğe sahip.
Kemal Özgen (Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı): EXPO gibi yeni açılımlarda bulunarak Antalya’yı taçlandırmak istiyoruz.

Kıraç: İzmir, EXPO 2020 için çalışmalı

İspanya’nın Zaragoza kentindeki EXPO’da, “Türk Günü”ne katılan Vali Kıraç, İzmir’in, EXPO 2020’yi düzenlemesi gerektiğini söyledi. “Kentimiz, dünya şehri. Bu hedeften geri duramaz, durmamalı” dedi 

İz­mir Va­li­si Ca­hit Kı­raç, ken­tin, EX­PO 2015 ça­lış­ma­la­rın­da bü­yük tec­rü­be el­de et­ti­ği­ni, bu bil­gi bi­ri­ki­mi­ni EX­PO 2020 aday­lı­ğın­da kul­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
Va­li Kı­raç, İs­pan­ya’nın Za­ra­go­za ken­tin­de, 14 Ey­lül’e ka­dar de­vam ede­cek EX­PO or­ga­ni­zas­yo­nun­da­ki ‘Türk Gü­nü’ne ka­tıl­dı. EX­PO sü­re­ci­ni, Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’yla bir­lik­te res­mi ola­rak ta­kip eden tek ilin İz­mir ol­du­ğu­nu ifa­de eden Kı­raç, EX­PO 2015 aday­lı­ğı döneminde çok ba­şa­rı­lı ça­lış­ma ya­pıl­dı­ğı­nı sa­vun­du, şun­la­rı söy­le­di:

Geri durmamız mümkün değil
“EX­PO 2020 için Ulus­la­ra­ra­sı Ser­gi­ler Bü­ro­su’nun (BI­E) he­nüz bir çağ­rı­sı yok. Çağ­rı­dan son­ra Tür­ki­ye’de­ki aday kent­ler or­ta­ya çı­kar, hü­kü­met bir ili be­lir­ler ve aday gös­te­ri­lir. An­cak İz­mir EX­PO ko­nu­sun­da çok de­ne­yi­mi olan bir il. EX­PO 2015 ha­zır­lık sü­re­cin­de be­ce­ri ka­zan­dı. Bun­dan son­ra­ki sü­reç İz­mir’de de de­ğer­len­di­ri­le­cek­tir. He­nüz aday­lık çağ­rı­sı yok, ama İz­mir’in bun­dan ge­ri dur­ma­sı müm­kün de­ğil. İz­mir, bu ka­dar de­ne­yi­mi­ni bir ke­na­ra ata­maz. EX­PO 2020 ça­lış­ma­la­rı­nı ke­sin­lik­le sür­dü­rü­yo­ruz. Çeş­me’de­ki ara­ma kon­fe­ran­sın­da EX­PO sü­re­cin­de el­de et­ti­ği­miz ka­za­nım­la­rı, de­ne­yim­le­ri ma­sa­ya ya­tır­dık. BI­E Ge­nel Sek­re­ter­li­ği’nin EX­PO 2020 çağ­rı­sın­dan son­ra İz­mir’in bu­nu de­ğer­len­di­re­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum, bun­dan ge­ri du­ra­maz, dur­ma­ma­lı. EX­PO gi­bi ulus­la­ra­ra­sı or­ga­ni­zas­yon­la­ra İz­mir’in po­zi­tif bak­ma mec­bu­ri­ye­ti var­dır. İz­mir bir dün­ya şeh­ri­dir.”

Antalya heyeti kimseyi yanıltmasın
Za­ra­go­za EX­PO’su­nun 25 dö­nüm­lük alan­da ger­çek­leş­ti­ği­ni ve Tür­ki­ye’den res­mi he­yet ola­rak ka­tı­lan tek ilin İz­mir ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Va­li Kı­raç, An­tal­ya he­ye­ti­nin de ay­nı dö­nem­de kent­te ol­ma­sı­nın ba­zı çev­re­ler­ce yan­lış yo­rum­lan­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di. Kı­raç, şöy­le de­vam et­ti: “Za­ra­go­za’da­ki EX­PO or­ga­ni­zas­yo­nun­da İz­mir’in aday­lık sü­re­ci, son­ra­sın­da gös­ter­di­ği ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rı gün­de­me gel­di. İz­mir’in aday­lık sü­re­ci yap­tı­ğı gi­ri­şim­ler ko­nu­şul­du. An­tal­ya he­ye­ti­nin EX­PO et­kin­li­ği­nin ya­pıl­dı­ğı sa­lo­na uğ­ra­ma­sı­nı, ba­zı ke­sim­ler, (An­tal­ya EX­PO’ya aday ola­cak. İz­mir, onu des­tek­le­mek için Za­ra­go­za’ya gel­di) ola­rak yo­rum­lan­mış. An­cak bu dü­şün­ce doğ­ru de­ğil. İz­mir ola­rak, EX­PO için bir baş­ka ili des­tek­le­me­miz söz ko­nu­su ola­maz. Bu, İz­mir fel­se­fe­si­ne ay­kı­rı.” 

Turist sayısı, tanıtımlarla arttı
Va­li Kı­raç, EX­PO 2015 sü­re­cin­de ya­pı­lan ta­nı­tım ge­zi­le­ri­nin et­ki­le­ri­nin ya­vaş ya­vaş his­se­dil­me­ye baş­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. İz­mir’e ge­len tu­rist sa­yı­sın­da ar­tış ol­du­ğu­nu, bu­nun önü­müz­de­ki yıl­lar­da da de­vam ede­ce­ği­ni be­lir­ten Kı­raç, ki­mi ül­ke­ler­den ge­len­le­rin sa­yı­sın­da yüz­de 30’la­rı bu­lan ar­tış ya­şan­dı­ğı­nı kay­det­ti. EX­PO 2015 sü­re­cin­de; İz­mir’in po­tan­si­ye­li­nin, coğ­ra­fi gü­zel­lik­le­ri­nin, kül­tür ve tu­rizm var­lık­la­rı­nın tüm dün­ya­ya ta­nı­tıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Kı­raç, “Bu ta­nı­tı­mın bi­ze ge­ri dö­nüş ola­rak yan­sı­ya­ca­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. EX­PO 2020, İz­mir için bir şans ola­cak. Sa­de­ce EX­PO’nun de­ğil, di­ğer ulus­la­ra­ra­sı or­ga­ni­zas­yon­la­rın da İz­mir’de ya­pıl­ma­sı için va­li­lik, bü­yük­şe­hir, si­vil top­lum ör­güt­le­ri ve mil­let­ve­kil­le­ri bir­lik­te ça­lış­ma­lı. Bu tür bü­yük or­ga­ni­zas­yon­lar İz­mir’e ge­ti­ril­me­li” de­di.

Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadıManisa’nın Yunusemre ilçesinde muhtar olduğu öğrenilen bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince köprüden uçarak hayatını kaybetti.
Kara delik fotoğrafını çeken Türk: Feryal Özel - Röportaj2019 Nisan'da yayınlanan kara delik fotoğrafını çeken ekibin üyesi, NASA'da çalışan Feryal Özel ile röportaj yaptık.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber