Geri Dön

Amrabat, G.Saray'a döneceğini açıkladı!

Ma­la­ga'ya ki­ra­la­nan, İs­pan­yol eki­bi­nin bon­ser­vi­si­ni al­ma hak­kı bu­lun­du­ğu Am­ra­bat, ko­nuş­tu. "Se­zon so­nun­da Ga­la­ta­sa­ray’a dö­nü­yo­rum. İn­şal­lah şam­pi­yon­luk kut­la­ma­la­rı­na ka­tı­la­ca­ğım" de­di.

Amrabat, G.Saray'a döneceğini açıkladı!

Se­zon ba­şın­da Ga­la­ta­sa­ray'dan İs­pan­ya'da Ma­la­ga’ya ki­ra­la­nan Nor­din Am­ra­bat, se­zon so­nun­da ke­sin ola­rak Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­kı­ma döneceği­ni söy­le­di.

Ma­la­ga, 30 Ni­san’a ka­dar 3 mil­yon 500 bin eu­ro öde­me­si du­ru­mun­da Fas­lı oyun­cu­nun bon­ser­vi­si­ni ala­bi­li­yor.

2017’YE KADAR ASLAN

Am­ra­bat, "Ma­la­ga yö­ne­ti­ci­le­riy­le gö­rüş­tüm. Ken­di­le­ri­ne 'Ga­la­ta­sa­ray'a dön­me ola­sı­lı­ğım var­sa, ter­ci­him de­ğiş­mez; Galata­sa­ray'da oy­na­mak is­ti­yo­rum' de­dim. An­la­yış­la kar­şı­la­dı­lar. Se­zon so­nun­da Al­lah'tan bir ma­ni çık­maz­sa ha­zi­randa dö­ne­ce­ğim" de­di.

Ba­şa­rı­lı oyun­cu­nun As­lan ile Ha­zi­ran 2017’ye ka­dar söz­leş­me­si bu­lu­nu­yor.

"AVAN­TAJ BiZ­DE"

Ga­la­ta­sa­ray’ın şam­pi­yon ola­ca­ğı­na yü­rek­ten inan­dı­ğı­nı be­lir­ten 27 ya­şın­da­ki oyun­cu, "İn­şal­lah se­zon so­nun­da İs­tan­bul'da şam­pi­yon­luk kut­la­ma­la­rı­na ka­tı­la­ca­ğım" di­ye ko­nuş­tu. Haf­ta so­nu oy­na­na­cak Fe­ner­bah­çe der­bi­si için de “Ben­ce Ga­la­ta­sa­ray ka­za­na­cak. Şam­pi­yon­luk için avan­taj biz­de” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Amrabat bu sezon Malaga formasıyla 22 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı. 3 de asist yaptı.

(Bugün)


Şenol Güneş: "Messi, başka Messi yok"

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber