Geri Dön

Bomba iddia: Aziz Yıldırım'ın başkanlığı düşebilir

Spor hukukçusu Özkurt, Kulüpler Yasası Taslağı’nın Fenerbahçe açısından risk taşıyan 6’ncı maddesine dikkat çekti “Tasarı Meclis’ten geçerse Aziz Yıldırım’ın başkanlığı kendiliğinden sona erebilir” dedi.

Bomba iddia: Aziz Yıldırım'ın başkanlığı düşebilir

Fenerbahçe bir süre önce ilginç adım atarak 'Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Kanun Tasarısı' taslağını resmi sitesinden paylaşmıştı. Seçim sonrası Meclis'ten geçmesi beklenen taslağın Fenerbahçe'yi doğrudan ilgilendiren kısımlarını spor hukuku uzmanı Av. Emin Özkurt Bugün Gazetesi'ne değerlendirdi.

YENİDEN YARGILAMA ETKİNLEMİYOR

Öz­kurt, tas­la­ğın 6. mad­de­si­nin Aziz Yıl­dı­rı­m’­ın Fe­ner­bah­çe baş­kan­lı­ğı­nı sür­dür­me­si­ni en­gel­le­ye­cek ni­te­lik­te ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Bu mad­de­nin şi­ke ve teş­vik gi­bi suç­lar­dan hü­küm gi­yen­le­rin spor ku­lü­bü ve bağ­lı iş­ti­rak­le­rin­de­ki gö­rev­le­ri­ni, hak­la­rın­da­ki mah­ke­me ka­ra­rı­nın ke­sin­leş­ti­ği ta­rih­te, baş­ka­ca hiç­bir iş­lem ya­hut ka­ra­ra ge­rek ol­mak­sı­zın ken­di­li­ğin­den so­na er­dir­di­ği­ni ifa­de eden Öz­kurt “Bi­lin­di­ği gi­bi Sa­yın Yıl­dı­rım'ın ce­za­sı Yar­gı­tay ta­ra­fın­dan ona­nıp, ke­sin­leş­ti. An­cak, ye­ni­den yar­gı­la­ma sü­re­ci­nin baş­la­ma­sıy­la, ka­ra­rın in­fa­zı er­te­len­di. Ne var ki, ta­sa­rı onay­la­nır­sa Sa­yın Yıl­dı­rı­m’­ın baş­kan­lı­ğı ken­di­li­ğin­den so­na er­me ris­ki­ni ta­şı­mak­ta­dır” ifadalerini kullandı.

CAMİA ŞİMDİLİK BEKLEMEDE

Yeniden yargılamanın, cezanın infazını ertelese de onanmış hükmü ortadan kaldırmadığını ifade eden Özkurt “Zaten, Fenerbahçe de riski görmüş olacak ki, ortada somut bir gerekçe yokken, taslağı kamuoyuyla paylaştı. Seçim sonrası yasa Meclis'e gelirse Fenerbahçe camiasının tepkisi daha farklı olabilir” dedi.

(Bugün)

Militao'dan alkış alan gol!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber