Geri Dön

Burak Yılmaz sırrı! 43.5 kez...

Ga­la­ta­sa­ra­y’­da­ki de­ği­şi­min mer­ke­zin­de Bu­rak Yıl­maz var. Pran­del­li dö­ne­min­de bir maç­ta top­la bu­luş­ma or­ta­la­ma­sı 21.7 kez, oy­na­ma sü­re­si de 56.1 sa­ni­yeydi. Ham­za­oğ­lu ile bu or­ta­la­ma­lar sı­ra­sıy­la 43.5 kez ve 111.5 sa­ni­ye ol­du.

Burak Yılmaz sırrı! 43.5 kez...

Ga­la­ta­sa­ray, Ham­za Ham­za­oğ­lu ile lig­de bam­baş­ka bir kim­li­ğe bü­rün­dü. Cim­bom, Pran­del­li dö­ne­min­de en fark­lı ga­li­bi­ye­ti­ni Bur­sas­por karşısın­da 2-0 ile al­mış­tı.

Ga­lip gel­di­ği di­ğer maç­lar­da 2-1 ile za­fe­re uzan­mış­tı. Ham­za­oğ­lu ile Kon­ya- s­por dep­las­ma­nın­da 5-0 gi­bi çar­pı­cı bir ga­li­bi­yet al­dı. Sarı-Kırmı­zı­lı­ takımdaki bu de­ği­şi­min ki­lit ismi olarak Bu­rak Yıl­maz ön plana çıkıyor.

Yıldız futbolcunun, Ce­sa­re Pran­del­li dö­ne­min­de­ki is­ta­tis­tik­le­ri ile Hamza Ham­za­oğ­lu­’nun ge­li­şin­den son­ra­ki ra­kam­la­rı ara­sın­da bü­yük fark­lar var.

DİKKAT ÇEKEN FARK

Bu­rak Yıl­maz, Pran­del­- li­’nin ku­lü­be­de ol­du­ğu 10 lig kar­şı­laş­ma­sın­da, bir maç­ta top­la or­ta­la­ma ola­rak 21.7 kez bu­luş­tu.

Top­la or­ta­la­ma 56.1 sa­ni­ye oy­na­dı. Ham­za Ham­za­oğ­lu­’nun ku­lü­be­de ol­du­ğu 2 maç­ta ise bu ra­kam­la­rın sı­ra­sıy­la 43.5 ve 111.5 sa­ni­ye ol­ma­sı dik­kat çek­ti. Bu­rak, Pran­del­li­’nin tek­nik di­rek­tör ol­du­ğu 10 lig maçında 4 gol atar­ken, Ham­za­oğ­lu­’nun ku­lü­be­de bulunduğu 2 maç­ta bu ra­ka­mı ya­ka­la­dı.

SELÇUK DA BAMBAŞKA

Sel­çuk İna­n’­da da du­rum ay­nı. Tec­rü­be­li oyun­cu, ligde Pran­del­li dö­ne­min­de bir maç­ta top­la or­ta­la­ma ola­rak 58.8 de­fa bu­luş­tu.

Or­ta­la­ma ola­rak 161.6 sa­ni­ye oy­na­dı. Sel­çuk, Hamza Ham­za­oğ­- lu­’nun 2 maç­ta ise top­la or­ta­la­ma 69 kez bu­luş­tu, 177 sa­ni­ye oy­na­dı.

(Bugün)

Cenk Tosun, Crystal Palace formasıyla Manchester City'ye konuk oluyor!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber