Geri Dön

Duygun Yarsuvat'ın 70 milyon TL sırrı!

Adayları bilgilendirme toplantısını iptal eden Başkan Duygun Yarsuvat’ın, 55 milyon TL’lik yetkisinin yanı sıra Galatasaray’ı 70 milyon TL daha borçlandırdığı belirtiliyor.

Duygun Yarsuvat'ın 70 milyon TL sırrı!

Adaylıktan çekilen Mustafa Cengiz, “6 aylık süreçte 125 milyon lira harcandı. Rakamlar belli olmasın diye mi toplantı iptal edildi” diye sordu.

Galatasaray’da 23 Mayıs’ta yapılacak kongre öncesi Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, kulüp başkanı Duygun Yarsuvat’ın, başkan adaylarına bir bilgilendirme toplantısı yapmasını talep etti. Önce kabul edilen talep daha sonra bazı teknik gerekçeler öne sürülerek reddedildi. Dursun Özbek dışındaki adaylar Turgay Kıran ve Ahmet Özdoğan buna tepki gösterdi. Özbek, zaten mevcut yönetimin içinde ve mali tabloyu çok iyi biliyor. Kıran, “Devamlı kredi çektiler. Ne yaptıkları konusunda bilgimiz yok” dedi. Özdoğan ise, “Sadece 31 Aralık 2014’e kadar olan mali durumu biliyoruz” ifadesini kullandı.

NİSAN VE MAYIS DAHA BİLİNMİYOR

Bir sü­re ön­ce aday­lık­tan çe­ki­len Mus­ta­fa Cen­giz ise çok çar­pı­cı ra­kam­lar­dan bah­set­ti. Yar­su­va­t’­ın Ga­la­ta­sa­ray baş­kan­la­rı için­de borç­lan­ma re­ko­ru kı­ran isim ol­du­ğu­nu ile­ri sür­dü. “Gö­re­vi­nin ilk 6 ayı için­de mi­ni­mum 125 mil­yon li­ra­ya va­ran bir borç­lan­ma söz ko­nu­su. Ni­san ve ma­yı­sı da da­ha bil­mi­yo­ruz. Bu bil­gi­len­dir­me­den ni­ye vaz­geç­ti­ler, ra­kam­lar bel­li ol­ma­sın mı is­ti­yor­lar, so­ru­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu. Yar­su­vat, ekim ayın­da­ki kon­gre­de 55 mil­yon TL’­lik yet­ki al­mış­tı. An­cak üze­ri­ne 70 mil­yon TL da­ha har­ca­na­rak bor­cu 125 mil­yon TL’­ye çı­kıl­dı­ğı be­lir­ti­li­yor. Ga­la­ta­sa­ra­y’­ın 2014 so­nu iti­ba­riy­le 831 mil­yon li­ra olan bor­cu var­dı.

(Bugün)

Aksal Yavuz: "Ndiaye'nin gelişiyle ortasaha daha dinamik bir hale geldi"

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber