Geri Dön

Fenerbahçe'de stoper transferi rafa kalktı

30 Temmuz’da sakatlanan ve yeni sezonun ilk yarısını kapatabileceği söylenen deneyimli savunmacının eylül sonu takıma katılacağı ortaya çıktı. Alternatif bir stoper arayan Fenerbahçe yönetimi çalışmaları askıya aldı

Fenerbahçe'de stoper transferi rafa kalktı

Fe­ner­bah­çe­’de 30 Tem­mu­z’­da ya­pı­lan id­man­da sa­kat­la­nan de­ne­yim­li sto­per Ege­men Kork­ma­z’­dan ge­len ha­ber­ler se­vin­dir­di. 2014-2015 se­zo­nu­nun ikin­ci ya­rı­sı­na ka­dar oy­na­ya­ma­ya­bi­le­ce­ği be­lir­ti­len Ege­me­n’­in en geç ey­lül ayı son­la­rın­da ta­kı­ma ka­tı­la­ca­ğı öğ­re­nil­di.

Sarı-Lacivertli yönetimin Shef­fi­eld Uni­ted ve Se­vil­la'yla ya­pı­lan ha­zır­lık maç­la­rın­da sa­vun­ma­nın mer­ke­zin­deki oyun­cu­la­rın eleş­ti­ril­me­si ne­de­niy­le, alternatif bir stoper almayı planladığı ortaya çıktı. Ancak de­ne­yim­li sa­vun­ma­cı­nın sa­ha­la­ra bek­le­nen­den da­ha ça­buk dö­ne­cek ol­ma­sıyla bu plan ra­fa kal­dı­rıldı.

So­run kı­kır­dak de­ğil et par­ça­sı

Oyun­cu­nun Al­man­ya­’da ge­çir­di­ği ope­ras­yon son de­re­ce ba­şa­rı­lı geç­ti. Dok­tor­lar, diz böl­ge­sin­de kı­kır­dak­lar­la il­gi­li bir so­run ol­ma­dı­ğı­nı tes­pit et­ti. Ege­men'in is­te­di­ği gi­bi ha­re­ket et­me­si­ni en­gel­le­yen böl­ge­de bir et par­ça­sı ol­du­ğu an­la­şıl­dı. Et par­ça­sı­nın alın­ma­sıy­la re­ha­bi­li­tas­yon sü­re­ci baş­la­dı. Ege­men'in da­nış­ma­nı Er­dinç Şe­hit ise, “Ame­li­ya­tı ba­şa­rı­lıy­dı. So­ru­na ne­den olan et par­ça­sı alın­dı. Ey­lülde ta­kı­ma ka­tıl­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz” de­di.

(Bugün)

Şenol Güneş: "Messi, başka Messi yok"

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber