Geri Dön

Galatasaray'da Erkan üzüntüsü!

Eskişehirspor’un yıldızı Erkan Zengin alacakları nedeniyle kulübüyle ihtilafa düştü. TFF’ye serbest kalmak için başvurdu. Bunu fırsat bilen Cimbom devreye girdi. Ancak tehlikeyi sezen Es Es oyuncuyla anlaşıp, fiyatını da 5 milyon euro olarak belirledi.

Galatasaray'da Erkan üzüntüsü!

Ara trans­fer dö­ne­mi­ne sa­yı­lı gün­ler ka­la Ga­la­ta­sa­ra­y’­da çar­pı­cı bir trans­fer ha­re­ket­li­li­ği ya­şan­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­la­rın Es­ki­şe­hirs­po­r’­un yıl­dız fut­bol­cu­su Er­kan Zen­gi­n’­i hem de bon­ser­vis be­de­li öde­me­den kad­ro­su­na kat­ma­ya çok yak­laş­tı­ğı an­cak bu ha­ya­li­nin Es Es yö­ne­ti­mi­nin son an­da­ki ham­le­siy­le su­ya düş­tü­ğü öğ­re­nil­di.

İş­te o çar­pı­cı ge­liş­me­ler:

MENAJERLER DEVREYE SOKULDU

Dev­re ara­sın­da kad­ro­sun­dan En­gin Bay­tar, Yi­ğit Gö­koğ­lan, Ay­dın Yıl­maz, Gök­han Zan ve Ebo­ue gi­bi bir­çok isim­le yol­la­rı­nı ayır­ma­yı plan­la­yan Ga­la­ta­sa­ra­y’­da bir yan­dan da tak­vi­ye ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rür­ken Er­kan Zen­gin is­mi gün­de­me gel­di. Oyun­cu­nun ala­cak­la­rı ne­de­niy­le Es­ki­şe­hirs­po­r’­la so­run ya­şa­dı­ğı­nı öğ­re­nen yö­ne­tim, me­na­jer­ler ara­cı­lı­ğıy­la na­bız yok­la­ma­ya baş­la­dı.

İHTAR HABERİ HAREKETLENDİRDİ

İş­te tam bu sı­ra­da Er­kan Zen­gin de ala­cak­la­rı­nın öden­me­di­ği ge­rek­çe­siy­le Es­ki­şe­hirs­po­r’­a ih­tar çek­ti. Bu­nun­la da ye­tin­me­yen tec­rü­be­li fut­bol­cu Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu'na (TFF) ser­best kal­mak için baş­vu­ru­da bu­lun­du. Bu­nu fır­sat bi­len Ga­la­ta­sa­ray da oyun­cuy­la ir­ti­ba­tı­nı sık­laş­tır­dı.

ESKİŞEHİR ELİNİ ÇABUK TUTTU

An­cak Trab­zons­po­r’­un da trans­fer lis­te­sin­de olan Er­ka­n’­ı be­da­va­dan el­den ka­çır­mak is­te­me­yen Es­ki­şe­hirs­por yö­ne­ti­mi he­men dev­re­ye gir­di. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de ma­sa­ya otur­duk­la­rı Er­kan ile ala­cak­la­rı­nın han­gi ta­rih­ler­de öde­ne­ce­ği ko­nu­sun­da an­laş­tı. Bu ge­liş­me son­ra­sı tec­rü­be­li fut­bol­cu­nun Fe­de­ras­yon'a yap­tı­ğı ih­ta­rı ge­ri çek­me ka­ra­rı al­dı.

TRABZON'UN DA UMUDU VARDI

Böy­le­ce Ga­la­ta­sa­ray ve Trab­zons­po­r’­un Er­ka­n’­ı bon­ser­vis­siz trans­fer et­me ha­yal­le­ri su­ya düş­tü. Bu iki ku­lüp ar­tık Er­kan için ol­duk­ça yük­lü bir bon­ser­vis be­de­li­ni göz­den çı­kar­mak du­ru­mun­da. Zi­ra Es­ki­şe­hirs­por’un be­lir­le­di­ği fi­yat 5 mil­yon eu­ro ci­va­rın­da.

(Bugün)Cenk Tosun, Crystal Palace formasıyla Manchester City'ye konuk oluyor!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber