Geri Dön

Hamzaoğlu Eyüpspor'dan sonra ilk peşinde...

Genç­ler­bir­li­ği ile oy­na­ya­ca­ğı kar­şı­laş­ma, Ham­za­oğ­lu­’nun ka­ri­ye­ri açı­sın­dan fark­lı bir bo­yu­ta ta­şın­dı. Ba­şa­rı­lı ça­lış­tı­rı­cı, Sü­per Lig ka­ri­ye­rin­de üst üs­te 4 maç ka­za­na­ma­dı. Hamzaoğlu, en son 2009-10 se­zo­nun­da 2. Li­g’­de mü­ca­de­le eden Eyüps­po­r’­u ça­lış­tır­dı­ğı dö­nem­de bu ba­şa­rı­ya ulaş­tı.

Hamzaoğlu Eyüpspor'dan sonra ilk peşinde...

Ga­la­ta­sa­ray, Mer­sin İd­man Yur­du­’nu ye­ne­rek şam­pi­yon­luk yo­lun­da haf­ta­yı ka­yıp­sız ka­pat­tı. Tek­nik di­rek­tör Ham­za Ham­za­oğ­lu, Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­kı­mın ba­şın­da lig­de 3 maç üst üs­te ka­zan­dı. Böy­le­ce Cim­bo­m’­un ge­le­cek haf­ta Genç­ler­bir­li­ği ile oy­na­ya­ca­ğı kar­şı­laş­ma, Ham­za­oğ­lu­’nun ka­ri­ye­ri açı­sın­dan fark­lı bir bo­yu­ta ta­şın­dı. Çün­kü ba­şa­rı­lı ça­lış­tı­rı­cı, Sü­per Lig ka­ri­ye­rin­de üst üs­te 4 maç ka­za­na­ma­dı. Ham­za­oğ­lu, 2012-13 ve 2013-14 se­zon­la­rın­da Ak­hi­sar Be­le­di­ye­’de gö­rev yap­tı.

2 MAÇTA 4 GOL

Bu dö­nem­de sa­de­ce 1 ke­re, 2012-13 se­zo­nu­nun 28, 29 ve 30’un­cu haf­ta­la­rın­da ka­za­na­rak 3 haf­ta­lık se­ri­yi ya­ka­la­dı. 4’ün­cü kar­şı­laş­ma­sın­da Bur­sas­por ile be­ra­be­re kal­mış­tı. Ga­la­ta­sa­ray, Genç­ler­bir­li­ği­’ni ye­ner­se Ham­za­oğ­lu­’nun ka­ri­ye­rin­de bir ilk ger­çek­le­şe­cek.

Genç­ler­bir­li­ği dep­las­ma­nı­nın Ham­za­oğ­lu için baş­ka bir an­la­mı da­ha var; genç tek­nik adam, Ak­hi­sar Be­le­di­ye­’nin ba­şın­day­ken Kır­mı­zı-Si­yah­lı­lar­’la An­ka­ra­’da 2 ma­ça çık­mış, 1-0 ve 3-0 mağ­lup ol­muş­tu. Önü­müz­de­ki haf­ta baş­kent tem­sil­ci­si­ni ye­ner­se ka­ri­ye­rin­de ilk kez 19 Ma­yıs Sta­dı­’n­da Genç­ler­bir­li­ği­’ni de­vir­miş ola­cak.

2. LİG'DE BAŞARMIŞTI

Öte yan­dan Ham­za Ham­za­oğ­lu, tek­nik di­rek­tör­lük ka­ri­ye­rin­de pro­fes­yo­nel lig­ler­de üst üs­te 4 ma­çı 1 kez ka­za­na­bil­di. 2009-10 se­zo­nun­da 2. Li­g’­de mü­ca­de­le eden Eyüps­po­r’­u ça­lış­tır­dı­ğı dö­nem­de bu ba­şa­rı­ya ulaş­tı.

(Bugün)

Abdullah Avcı: "Bu kadroyla geleceği kurmak zor"

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber