Geri Dön

Krasic'in kiralık bedeli 5.4 milyon TL

Diego Ribas’a yer açmak isteyen Fenerbahçe Milos Krasic’i Elche’ye bedelsiz yolluyor. Tek kâr Sırp oyuncunun 2,3 milyon euroluk yıllık ücretinin 500 binlik kısmını İspanyollar’ın karşılaması...

Krasic'in kiralık bedeli 5.4 milyon TL

Fe­ner­bah­çe, ye­ni trans­fe­ri Die­go Ri­bas'ın li­san­sı­nı al­mak ve Bre­zil­ya­lı oyun­cu­yu 25 Ağus­tos'ta Ga­la­ta­sa­ray ile oy­na­na­cak Sü­per Ku­pa fi­na­li­ne ye­tiş­tir­mek için yo­ğun ça­ba har­cı­yor. Kon­te­njan so­ru­nu yü­zün­den Die­go'ya lisans çı­ka­ra­bil­mek için en az 2 ya­ban­cı­sıy­la yol­la­rı­nı ayır­mak zo­run­da olan Sa­rı-La­ci­vert­li ekip­te ilk yol­cu­nun Mi­los Kra­sic ol­ma­sı bek­le­ni­yor.Bü­yük bek­len­ti­ler­le trans­fer edil­me­si­ne rağ­men umut­la­rı bo­şa çı­ka­ran Kra­sic ge­çen se­zon Fran­sız eki­bi Bas­ti­a'ya ki­ra­lan­mış­tı.

Detaylar üzerinde görüşülüyor

Yö­ne­tim tec­rü­be­li oyun­cu için bu se­zon ise Elc­he ku­lü­bü ile te­mas­tay­dı.An­cak İs­pan­yol eki­bi­nin yet­ki­li­le­ri,ilk plan­da, Kra­sic'in me­na­je­riy­le gö­rüş­tük­le­ri­ni, yük­sek üc­re­tiy­le ne­de­niy­le an­laş­ma sağ­la­ya­ma­dık­la­rı­nı açık­la­mış­lar­dı.

Bunun üze­ri­ne Fe­ner­bah­çe ye­ni bir for­mül­le trans­fe­ri bü­yük öl­çü­de çöz­dü.An­laş­ma­ya gö­re Sa­rı-La­ci­vert­li­ler Kra­sic'i se­zon so­nu­na ka­dar Elc­he'ye be­del­siz ki­ra­lık ve­re­cek.Oyun­cu­nun 2,3 mil­yon eu­ro olan yıl­lık ala­ca­ğı­nın 1,8 mil­yon­luk bö­lü­mü Sa­rı-La­ci­vert­li­ler ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­cak. Ta­raf­lar ara­sın­da ge­nel an­la­mıy­la bir fi­kir bir­li­ği­nin ol­du­ğu sa­de­ce de­tay­lar üze­rin­de gö­rü­şül­dü­ğü bil­di­ril­di.

(Bugün)Rıza Çalımbay: “1 Puan galibiyet kadar önemli”

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber