Geri Dön

"Seni de kovuyorum Kiğılı..."

Baş­kan Yıl­dı­rım, bir sü­re ön­ce Fe­ne­ri­um Ge­nel Mü­dü­rü­’nü gö­rev­den al­mış­tı. Bu du­ru­ma çok içer­le­yen Ki­ğı­lı, te­le­fon­la ara­dı­ğı Baş­ka­n’­a “Be­nim em­rim­de­ki bir ça­lı­şa­nı na­sıl ko­var­sı­n” di­ye si­tem et­ti. Al­dı­ğı ya­nıt ise onu Fe­ne­ri­um’­dan son­ra yö­ne­tim­den de kopardı: O za­man se­ni de ko­vu­yo­rum Abdullah...

"Seni de kovuyorum Kiğılı..."

Fe­ner­bah­çe­’nin yö­ne­tim ka­na­dın­da geç­ti­ği­miz gün­ler­de çar­pı­cı bir ge­liş­me ya­şan­mış­tı. Baş­kan Aziz Yıl­dı­rı­m’­ın Fe­ne­ri­um Ge­nel Mü­dü­rü Aydın Kir­ma­n’­ı gö­rev­den al­ma­sı­nın ar­dın­dan kulüp yö­ne­ti­minde ma­ğa­za­lar­dan so­rum­lu ida­re­ci olarak görev yapan Sa­yın Ab­dul­lah Ki­ğı­lı ile Baş­ka­n’­ın ara­sı­na ka­ra ke­di gir­miş­ti. Da­ha da öte­si Ki­ğı­lı ya­zı­lı bir açık­la­may­la Fe­ne­ri­um’­la olan iliş­ki­si­ni kes­ti­ği­ni açık­la­mış­tı. An­cak ay­nı açık­la­ma­da Kiğılı, yıl­lar­dır yü­rüt­tü­ğü yö­ne­ti­ci­lik gö­re­vi­ni sür­dü­re­ce­ği­ni al­tı­nı özel­lik­le çi­ze­rek be­lirt­miş­ti. Ki­ğı­lı­’nın bu açık­la­ma­sı­na kar­şın di­ğer yö­ne­ti­ci­lerden ya da Sa­yın Aziz Yıl­dı­rı­m’­dan herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekmişti.

'BENİ HİÇE SAYDIN'

Ön­ce­ki gün ise med­ya­ya yan­sı­yan bir ha­ber ku­lis­le­re bom­ba gi­bi düş­tü. Ha­ber­de, da­ha ön­ce yö­ne­tim ku­ru­lun­da­ki gö­re­vi­ni sür­dür­dü­ğü­nü açıkla­ma­sı­na rağ­men Ab­dul­lah Ki­ğı­lı­’nın is­ti­fa et­ti­ği id­di­a edi­li­yor­du. An­cak be­nim ku­la­ğı­ma ge­len bil­gi­le­re gö­re Ab­dul­lah Be­y’­in ay­rı­lı­ğı­nı ‘istifa­’ ola­rak ta­nım­la­mak ol­duk­ça zor. İs­ter­se­niz ben öğ­ren­dik­le­ri­mi söy­le­ye­yim, bu­nun ka­ra­rı­nı siz ve­rin. Kir­ma­n’­ın gö­re­vin­den az­le­dil­me­si ve Ki­ğı­lı­’nın Fe­ne­ri­um’­la ili­şi­ği­ni ke­s­me­si­nin ar­dın­dan or­ta­lık ön­ce ses­siz­li­ğe bü­rün­dü. Ki­ğı­lı yö­ne­tim top­lan­tı­la­rına ka­tıl­ma­dı. Son­ra­sın­da ise Aziz Yıl­dı­rım ile ip­le­ri ko­pa­ran bir te­le­fon ko­nuş­ma­sı yap­tı. Bu gö­rüş­me­de Ki­ğı­lı, Yıl­dı­rı­m’­a “Em­rim­de­ki bir ça­lı­şa­nı na­sıl ko­var­sın. Böy­le ya­pa­rak beni hi­çe say­dı­n” di­ye­ si­tem et­ti. Fa­kat Yıl­dı­rım hiç de bek­le­me­di­ği bir ya­nıt ve­re­rek “O za­man se­ni de ko­vu­yo­rum Ab­dul­la­h” dedi ve tüm köprüle­ri at­tı.

(Bugün)Kobe Bryant, helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber