Geri Dön

"Sneijder'in alacağı bulunmuyor"

Ga­la­ta­sa­ray İkin­ci Baş­ka­nı Ham­di Ya­sa­man, gün­dem­de­ki ko­nu­lar­la il­gi­li ola­rak son de­re­ce önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

"Sneijder'in alacağı bulunmuyor"

Ya­sa­man, Sne­ij­der’in ala­cak­la­rı için ih­tar çek­ti­ği yö­nün­de­ki id­di­alar için, “Oyun­cu­mu­zun ku­lüp­ten ala­ca­ğı bu­lun­mu­yor. Va­de­si gel­dik­çe pa­ra­sı­nı ya­tı­rı­yo­ruz. Da­ha ye­ni 130 bin eu­ro öde­dik. Di­ğer öde­me­le­ri de sü­re­le­ri ge­lin­ce ya­pı­la­cak. Kon­tra­tın fesh ol­ma­ma­sı için bü­tün öze­ni gös­te­ri­yo­ruz. O bi­zim yıl­dız oyun­cu­muz, bü­tün im­kan­la­rı­mı­zı zor­la­ya­rak öde­me­le­ri­ni ya­pa­ca­ğız. Ne ken­di­si için ge­len bir tek­lif, ne de onun ku­lüp ara­ma du­ru­mu var. Bi­zim gön­der­me gi­bi bir ni­ye­ti­miz de yok” de­di.

'MADDİ SIKINTILAR 1 AYDA AŞILMAZ'

Ya­sa­man, önceki gün gün­de­me bom­ba gi­bi dü­şen ve ma­li­ye ta­ra­fın­dan ku­lü­be ke­si­len 41.6 mil­yon TL’lik ver­gi ce­za­sı konusunda da sa­mi­mi açık­la­ma­lar yap­tı.

Da­ha dos­ya­yı gör­me­di­ği­ni be­lir­ten Ya­sa­man, “Bu da­ha ön­ce­den ge­len bir borç. İti­raz edi­lir, uz­laş­ma­ya gi­di­lir. Söz konusu bor­cu in­di­re­bi­li­riz. Tak­sit­len­dir­me ya­pıp o şe­kil­de öde­riz. Pa­zar­te­si gü­nü (ya­rın) bu dos­ya­ya ba­ka­ca­ğım. Bun­lar prob­lem ola­cak şey­ler de­ğil. Bu borç öde­ne­cek­se öde­ne­cek. Biz ku­lü­bün için­de bu­lun­du­ğu mad­di sı­kın­tı­la­rı çöz­mek için bu ekip olarak bu göreve gel­dik. Ne var ki bunlar 1 ay­da aşı­la­cak şeyler de­ğil” ifadelerini kullandı.

(Bugün)

Abdullah Avcı: "Bu kadroyla geleceği kurmak zor"

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber