Geri Dön

Şükrü Ergün, Albayrak'ı yalanladı!

Galatasaray es­ki ba­sın söz­cü­sü Şük­rü Er­gün, Abdürrahim Albayrak'ın Prandelli hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili konuştu.

Şükrü Ergün, Albayrak'ı yalanladı!

Ga­la­ta­sa­ray Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ab­dur­ra­him Al­bay­rak, Tek­nik Di­rek­tör Ce­sa­re Pran­del­li­’nin söz­leş­me­sin­de çok ağır taz­mi­nat mad­de­le­ri bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di. Bir TV ka­na­lın­da ko­nu­şur­ken, “Ü­nal Ay­sal ho­ca­ya ‘Dört ül­ke­de ta­kım ku­ra­ca­ğız, her se­ne bi­ri­ni ça­lış­tı­ra­cak­sı­n’ de­miş. Pran­de­li­’nin söz­leş­me­si­ne bak­sa­nız ka­fa­yı yer­si­ni­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Şu şart­lar­da Pran­del­li'nin ar­ka­sın­da kal­mam zo­r” di­ye de­vam et­ti. Bu açık­la­ma­lar­da­ki “4 ta­kı­m” bö­lü­mü, Ay­sal ile bir­lik­te gö­rev ya­pan es­ki yö­ne­ti­ci­le­rin de ka­fa­sı­nı ka­rış­tır­dı.

Ve eski başkan cevapladı: Doğru değil

On­lar­dan bi­ri­si olan es­ki ba­sın söz­cü­sü Şük­rü Er­gün ça­pı­cı açık­la­ma­lar yap­tı. “Ab­dur­ra­him Bey, Pran­del­li­’den öy­le duy­duy­sa, öy­le­dir. Yan­lış an­la­ma da ola­bi­lir. Çün­kü çok man­tık­sız. İlk de­fa böy­le bir şey duy­du­m” de­di. Ay­sa­l’­ın tek ba­şı­na ha­re­ket et­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. “P­ran­del­li ko­nu­sun­da baş­ka­n açık­la­ma yap­ma­lı. Çün­kü o kon­trat­lar­dan ha­be­ri­miz yok­tu. Pran­del­li­’nin ge­le­ce­ği­ni bil­mi­yor­duk. Gel­di­ğin­de öğ­ren­dik. Kon­tra­tı­nı da gör­me­di­k” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Pran­del­li­’nin ağır taz­mi­na­tı ol­du­ğu id­di­ası­na da de­ği­nen Er­gün, “Bu (dün) sa­bah hu­kuk­çu ar­ka­daş­la­ra ko­nu­yu sor­dum. Pran­del­li­’nin kon­tra­tın­da ağır bir taz­mi­na­tın ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di­ler. Ta­bii o kon­trat son­ra­dan de­ğiş­me­diy­se­” di­ye ko­nuş­tu. Bu arada eski Başkan Ünal Aysal da konuyla ilgili BUGÜN’e kısa bir açıklama yaptı. “4 takım” iddiası için “Doğru değil” dedi.

AY­SAL “BEN BU iŞi ÖĞ­REN­DiM” DE­Di

Ga­la­ta­sa­ra­y’­ın es­ki yö­ne­ti­min­den üst dü­zey bir yö­ne­ti­ci ile da­ha ko­nuş­ma fır­sa­tı bul­duk. Onun id­di­ala­rı da­ha da bü­yük­tü. Ay­sa­l’­ın tek ba­şı­na ha­re­ket et­me ‘ge­le­ne­ği­ni­n’ Pran­del­li­’den ön­ce baş­la­dı­ğı­nı söy­le­di. “Ge­çen se­zo­nun ara trans­fe­rin­den iti­ba­ren Ay­sal trans­fer­le­ri tek ba­şı­na yap­tı. Yö­ne­ti­me bil­gi ver­me­di. Onu yön­len­di­ren­ler bi­li­nen isim­ler de­ğil­di. Bü­lent Tu­lu­n’­u da ta­ca at­tı. Bu işi öğ­ren­di­ği­ni san­dı!” de­di.

(Bugün)

PSG'nin lider kaptanı: Thiago Silva

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber