Geri Dön

Ünal Aysal: Aday olmayacağım

Ga­la­ta­sa­ra­y’­da 23 Ma­yı­s’­ta ya­pı­la­cak ma­li ge­nel ku­rul ön­ce­si sı­cak ge­liş­me­ler ya­şa­nı­yor. En önem­li ko­nu 2014 yı­lı­nın eko­no­mik ola­rak ib­ra­sı ola­cak.

Ünal Aysal: Aday olmayacağım

Galatasaray’da 23 Mayıs’taki Mali Genel Kurul’da ibra olup olmayacağı merakla beklenen eski başkan Ünal Aysal, ikinci dönem yöneticileriyle durum değerlendirmesi yaptı. “Söz verdiğim yardımı ibra olayı bittikten sonra yapacağım. Şimdi yanlış anlaşılır. Adaylık konusunu ise kesinlikle düşünmüyorum” dedi.

Ga­la­ta­sa­ra­y’­da 23 Ma­yı­s’­ta ya­pı­la­cak ma­li ge­nel ku­rul ön­ce­si sı­cak ge­liş­me­ler ya­şa­nı­yor. En önem­li ko­nu 2014 yı­lı­nın eko­no­mik ola­rak ib­ra­sı ola­cak. Baş­kan Duy­gun Yar­su­vat, ge­nel ku­rul üye­le­ri­ne mek­tup gön­de­re­rek ib­ra­nın ken­di dö­ne­mi ve ön­ce­ki baş­kan Ünal Ay­sal dö­ne­mi için ay­rı ay­rı ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di. Bu ta­le­be, ge­nel ku­rul ka­rar ve­re­cek. Ay­sal de­ni­lin­ce ak­la ge­len bir di­ğer ko­nu da baş­ka­nın gö­re­vi bı­rak­tık­tan son­ra ku­lü­be yar­dım ya­pa­ca­ğı şek­lin­de­ki açık­la­ma­sı. Ca­mi­ada Ay­sa­l’­ın bu ko­nu­da he­nüz bir adım at­ma­mış ol­ma­sı da eleş­ti­ri ko­nu­su. Ma­li ge­nel ku­ru­la doğ­ru gün­dem­de bu ko­nu­lar yer alır­ken ön­ce­ki gün ise önem­li bir ge­liş­me ya­şan­dı.

‘TAKDİR CAMİANINDIR’

Es­ki Baş­kan Ay­sal, eski eşine ait Les Ot­to­mans Otel'de es­ki yö­ne­ti­ci­le­ri ile bi­r a­ra­ya gel­di. Ay­sal'ın ikin­ci dö­ne­min­de yö­ne­ti­ci­lik ya­pan Se­dat Do­ğan, Can­dan Er­çe­tin, Şük­rü Er­gün, Ümit Boz­kurt ve Meh­met Ci­ba­ra yak­la­şan Ge­nel Ku­rul ön­ce­si du­rum de­ğer­len­dir­me­si yap­tı. İb­ra­nın ay­rı ay­rı ol­ma­sı­nın gün­de­me gel­me­si­ni de­ğer­len­di­ren Ay­sa­l’­ın, “Na­sıl olur­sa ol­sun fark et­mez. Ben Ga­la­ta­sa­ray'a hiz­met et­tim. Bu­nun tak­di­ri­ni ca­mi­a ve­re­cek­ti­r” de­di­ği öğ­re­nil­di.

‘PARAMI GERİ ALMADIM’

Ay­sa­l’­ın yar­dım ko­nu­su­na da de­ğin­di­ği kay­de­dil­di. “İb­ra ko­nu­şu­lur­ken yar­dım yap­mak yan­lış an­la­şı­lır. ‘İb­ra ol­sun di­ye bu yar­dı­mı yap­tı­’ de­ni­lir. İb­ra ola­yım ya da ol­ma­ya­yım bu yar­dı­mı ya­pa­ca­ğım. Ama ib­ra ola­yı geç­tik­ten son­ra. Yar­dı­mı da bas­ket­bo­la ya­pa­ca­ğım. Ku­lüp­te 2 mil­yon eu­ro pa­ram bu­lu­nu­yor. Ga­la­ta­sa­ray'dan al­dı­ğım bir pa­ra yok. Yar­dım ko­nu­sun­da sö­zü­mü tu­ta­ca­ğım. Be­nim aday ola­ca­ğı­mı dü­şü­nüp be­ni ib­ra et­mek is­te­me­yen bir grup var. Ama ke­sin­lik­le aday ol­ma­ya­ca­ğı­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı­ğı kay­de­dil­di.

(Bugün)

Oğuz Altay: "Parolamız aynı, 8 de kapanır 18'de..."

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber