Geri Dön

Volkan 10 yıl önce verdiği sözünü yerine getirdi

Volkan Demirel, 2005’te Be­şik­ta­ş’­ı İnö­nü­’de uzat­ma go­lüy­le 2-1 yen­dik­le­ri bir ma­çın ar­dın­dan “Fe­ner­bah­çe ve Mil­li Ta­kı­m’­da 10 se­ne bo­yun­ca ka­le be­ni­m” de­miş­ti. De­di­ği­ni de yap­tı.

Volkan 10 yıl önce verdiği sözünü yerine getirdi

Fe­ner­bah­çe'nin evin­de Be­şik­taş'ı Mu­sa Sow'un 90+1'de­ki go­lüy­le 1-0 yen­di­ği maç­ta Vol­kan De­mi­rel çar­pı­cı bir re­ko­run al­tı­na im­za­sı­nı at­tı. Tec­rü­be­li fi­le bek­çi­si der­bi­de 368'in­ci kez Sa­rı-La­ci­vert­li for­ma­yı gi­ye­rek Rüş­tü Reç­ber'e ait 367 maç­lık re­ko­ru ta­ri­he göm­dü. Ar­tık Fe­ner­bah­çe'de en çok for­ma gi­yen ka­le­ci apo­le­ti­ni omuz­la­rın­da ta­şı­ya­cak olan Vol­kan 2005 yı­lın­da ver­di­ği bir sö­zü de ye­ri­ne ge­tir­miş ol­du. 33 ya­şın­da­ki de­ne­yim­li el­di­ven Fe­ner­bah­çe ka­ri­ye­ri­nin he­nüz en baş­la­rın­da çık­tı­ğı ve çok iyi oy­na­dı­ğı bir Be­şik­taş ma­çı son­ra­sı çar­pı­cı bir de­me­ce im­za at­mış­tı.

ZAFERİ TUNCAY GETİRDİ

18 Ey­lül 2005'te İnö­nü Sta­dı'nda oy­na­nan Tun­cay'ın yi­ne son da­ki­kada at­tı­ğı gol­le 2-1 ka­za­nı­lan bir ma­çın ar­dın­dan "10 se­ne bo­yun­ca Fe­ner­bah­çe ve Mil­li Ta­kım'da ka­le­yi kap­tır­mam" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­mış­tı. O dö­nem­de Rüş­tü Reç­ber'den ka­le­yi ye­ni ye­ni dev­ra­lan Vol­kan za­man­la Fe­ner­bah­çe'nin ve A Mil­li Ta­kım'ın 1 nu­ma­ra­lı ka­le­ci­si ol­du. Yak­la­şık 10 yıl or­ta­ya koy­du­ğu bü­yük id­di­ayı ön­ce­ki gün oy­na­nan Be­şik­taş ma­çın­da is­ta­tis­ti­ki açı­dan da is­pat­la­mış ol­du.

KADERİN BİR CİLVESİ!

Öte yan­dan ge­çen 10 yıl bo­yun­ca A Mil­li Ta­kım'ın ka­le­si­ni en çok ko­ru­yan isim olan Vol­kan bir an­lam­da Ay-Yıl­dız­lı for­ma açı­sın­dan or­ta­ya koy­du­ğu id­di­ayı da ye­ri­ne ge­tir­miş ol­du. An­cak Vol­kan'ın Be­şik­taş der­bi­si­nin he­men ön­ce­sin­de açık­la­nan mil­li kad­ro­da uzun bir sü­re son­ra yer al­ma­ma­sı da ka­de­rin bir cil­ve­si ola­rak kar­şı­mı­za çık­tı.

(Bugün)

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber