Geri Dön

Yıldırım istedi, Stoch geri dönüyor!

Yabancı sınırına getirilecek olan esneklik, Al-Ain’e kiralanan yıldızın dönüşüne zemin hazırladı. Menajerinin, Aziz Yıldırım ile İstanbul’da yaptığı görüşmenin sonucunda Stoch’un takımda kalmasına karar verildi.

Yıldırım istedi, Stoch geri dönüyor!

Mi­ros­lav Stoch Fe­ner­bah­çe'ye ge­ri dö­nü­yor. Se­zo­nu Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri ekip­le­rin­den Al Ain'de ki­ra­lık ola­rak ge­çi­ren Slo­vak yıl­dı­zın me­na­je­ri Mi­lan Led­nicky geç­ti­ği­miz çar­şam­ba gü­nü Şük­rü Sa­ra­coğ­lu Sta­dı'nda ter­cü­ma­nıy­la bir­lik­te Aziz Yıl­dı­rım'ı zi­ya­ret et­ti. Öğ­le sa­at­le­rin­de ger­çek­le­şen gö­rüş­me­de Led­nicky, 25 ya­şın­da­ki fut­bol­cu­nun ye­ni se­zon­da ki­ra­lan­mak is­te­me­di­ği­ni, Fe­ner­bah­çe'de for­ma giy­meyi arzuladığını Yıldırım’a ilet­ti.

2010’DA CHELSEA’DEN ALINMIŞTI

Yak­la­şık 1 sa­at sü­ren gö­rüş­me son­ra­sı, Stoch'un 14 yabancı oyuncu kon­ten­ja­nı ku­ra­lı­nın uy­gu­la­na­ca­ğı ye­ni se­zon­da Sa­rı-La­ci­vert­li ta­kım­da yer al­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı. 2010 yı­lın­da Chel­se­a'den trans­fer edi­len Stoch ilk iki se­zo­nun­da Fe­ner­bah­çe'de ba­şa­rı­lı maç­lar çı­kar­sa da 3'ün­cü se­zo­nun­da göz­den düş­müş ve sonrasında Yu­nan eki­bi PA­OK'A ki­ra­lan­mış­tı.

Ge­çen se­zon ba­şın­da ise Al Ain'a ki­ra­la­nan Stoch, BA­E eki­bin­de ba­şa­rı­lı bir gra­fik çi­ze­rek 26 res­mi maç­ta 13 gol kay­de­de­rek, ta­kı­mı­nın lig şam­pi­yon­lu­ğun­da önem­li rol oy­na­dı. Öte yan­dan Stoch'un Fe­ner­bah­çe ile söz­leş­me­si ge­le­cek se­zo­nun so­nun­da so­na ere­cek. 2014 yı­lın­da mu­ka­ve­le­si ye­ni­le­nen Slo­vak ka­nat oyun­cu­su an­laş­ma ge­re­ği Ka­nar­ya'dan 1 mil­yon 900 bin eu­ro ga­ran­ti üc­ret ve maç­ ba­şı 17 bin eu­ro ala­cak.

(Bugün)

Fenerbahçe'den duygulandıran paylaşım

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber