TeknolojiRSS
09.04.2014 - 17:47 | Son Güncelleme: 09.04.2014-17:47

Youtube açıldı mı? (Flaş Youtube kararı)

Youtube yasağı kaldırıldı mı? Günlerdir kapalı olan Youtube için bugün flaş bir karar verildi. Peki Youtube ne zaman açılacak. Youtube hakkındaki tüm gelişmeleri sizlere anında aktaracağız. İşte Youtube hakkında verilen o karar

Sitene Ekle
Youtube açıldı mı? (Flaş Youtube kararı)
Youtube yasağı kaldırıldı mı? Günlerdir kapalı olan Youtube için bugün flaş bir karar verildi. Peki Youtube ne zaman açılacak. Youtube hakkındaki tüm gelişmeleri sizlere anında aktaracağız. İşte Youtube hakkında verilen o karar
 
Feyzioğlu YouTube için AYM’ye bireysel başvuru yapmıştı
 
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, YouTube'a erişimin engellenmesinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.
 
Başvurusunda engellemenin kaldırılmasına ilişkin etkili iç hukuk yolu bulunmadığının belirtilen Feyzioğlu, özetle şöyle dedi: “Temel hak ve özgürlüklere yönelik sınırlamaların ancak kanunla yapılabileceği ve kanunun, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı gibi hak ve özgürlüklerin özlerine de dokunamayacağı, 5651 Sayılı Kanun'da belirtilen katalog suçlar kapsamı dışında kalan bir suç nedeniyle hâkim tarafından erişimin engellenmesi kararı verilemez. Gölbaşı mahkemeleri tarafından verilen kararlar yasal dayanaktan yoksun olduğu gibi hukuki gerekçesi de bulunmamaktadır. ‘youtube.com’ sitesine erişimin engellenmesi nedeniyle suç ve cezaların kanuniliği ilkesi, haberleşme özgürlüğü, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle YouTube'a erişim engelinin kaldırılması talep ediyorum.”
 


15 LİNKE ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE DAİR KARAR DEVAM EDİYOR

Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi, Türkiye Barolar Birliği'nin itirazını kabul ederken, mahkemenin 27/03/2014 tarih 2014/358 değişik iş numaralı kararında belirtilen
1 - https://www.youtube.cornlchannel/UCBTo4XwchCvfuOVNagNqTw
2- https://www.youtube.conılwatch?v=lm7egO-IjlJ
3-www.youtube.conı]watch?v=XWMW7Zexvdİ
4www.youtube.com/watch?v=B5HelzNOzaA
5www.youtube.com/watch?v=WINJ8lgJzbc
6-www.youtube.comlwatch?v=lm7egO-IjlI
7www.youtube.com/watch?vc-IGooSDwJ8
8-www.youtube.com/watch?v=v3GuipoeVaA
9-www.youtube.comlwatch?v=VWhz7RCHpRY
10-www.youtube.com/watch?v=q7alXHJWIIO
11 -www.youtube.com/watch?v=5oiCStmRfgU
12www.youtube.com/watch?v=jqQnwDoO2 M
13www.youtube.com/watch?v—XMM2zW594ts
14-www.youtube.com/watch?v=vIVUFOxKbwk
1 5-www.youtube.com/watch?v= 1 LY5udnX6TS
linklerine erişimin engellenmesine dair kararın devamına karar verdi.

"YOUTUBE.COM" ENGELLENMESİNE DAİR KARARIN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, "youtube.com" isimli internet sitesinin tüm kullanıcılarının Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü ihlal edildiğinden, mahkemenin 27.03.2014 tarih 2014/358 de ğişik iş numaralı kararında belirtilen "ilgili internet
sitesindeki (youtube.com ) tüm yayına erişimin engellenmesine dair kararın kaldırılmasına karar verdi.

KARAR TİB'E GÖNDERİLDİ

Mahkeme, kararın birer örneğinin İhlal ve sonuçlarının ortadan kaldırılmak üzere Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına gönderilmesine, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 123. maddesi gere ğince ilgililere tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması, bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hükime onaylattırılması suretiyle, Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verdi.

YouTube ile ilgili karar açıklandı
TİB, erişime engellediği YouTube ilgili gerekçeli karar açıklandı. Engellemenin ATATÜRKaleyhine işlenen suçlar kapsamına sokulmuş olduğu ortaya çıktı.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) Youtube sitesine olan engellemeyle ilgili gerekçeli kararının internet sitesinde açıkladı.


Açıklamada,“Bu İnternet sitesi (youtube.com) hakkında Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi'nin 27/03/2014 tarih ve 2014/358 sayılı kararına istinaden ve 5651 sayılı kanunun 8. Madde 1/b bendi uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından KORUMA TEDBİRİ uygulanmaktadır." denildi

İlgili yasanın 8. Maddesi ve 1/b bendi şöyle:

"MAD­DE 8- (1) İn­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ve içe­ri­ği aşa­ğı­da­ki suç­la­rı oluş­tur­du­ğu hu­su­sun­da ye­ter­li şüp­he se­be­bi bu­lu­nan ya­yın­lar­la il­gi­li ola­rak eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne ka­rar ve­ri­lir:

a) 26/9/2004 ta­rih­li ve 5237 sa­yı­lı Türk Ce­za Ka­nu­nun­da yer alan;

1) İn­ti­ha­ra yön­len­dir­me (mad­de 84),

2) Ço­cuk­la­rın cin­sel is­tis­ma­rı (mad­de 103, bi­rin­ci fık­ra),

3) Uyuş­tu­ru­cu ve­ya uya­rı­cı mad­de kul­la­nıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­ma (mad­de 190),

4) Sağ­lık için teh­li­ke­li mad­de te­mi­ni (mad­de 194),

5) Müs­teh­cen­lik (mad­de 226),

6) Fu­huş (mad­de 227),

7) Ku­mar oy­nan­ma­sı için yer ve im­kân sağ­la­ma (mad­de 228),

suç­la­rı.

b) 25/7/1951 ta­rih­li ve 5816 sa­yı­lı Ata­türk Aley­hi­ne İş­le­nen Suç­lar Hak­kın­da Ka­nun­da yer alan suç­lar.

(2) Eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı, so­ruş­tur­ma ev­re­sin­de hâ­kim, ko­vuş­tur­ma ev­re­sin­de ise mah­ke­me ta­ra­fın­dan ve­ri­lir. So­ruş­tur­ma ev­re­sin­de, ge­cik­me­sin­de sa­kın­ca bu­lu­nan haller­de Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı ta­ra­fın­dan da eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne ka­rar ve­ri­le­bi­lir. Bu du­rum­da Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı ka­ra­rı­nı yir­mi­dört sa­at için­de hâki­min ona­yı­na su­nar ve hâkim, ka­ra­rı­nı en geç yir­mi­dört sa­at için­de ve­rir. Bu sü­re için­de ka­ra­rın onay­lan­ma­ma­sı halin­de ted­bir, Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı ta­ra­fın­dan der­hal kal­dı­rı­lır. Ko­ru­ma ted­bi­ri ola­rak ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne iliş­kin ka­ra­ra 4/12/2004 ta­rih­li ve 5271 sa­yı­lı Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re iti­raz edi­le­bi­lir.

(3) Hâ­kim, mah­ke­me ve­ya Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı ta­ra­fın­dan ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın bi­rer ör­ne­ği, ge­re­ği ya­pıl­mak üze­re Baş­kan­lı­ğa gön­de­ri­lir.

(4) İçe­ri­ği bi­rin­ci fık­ra­da be­lir­ti­len suç­la­rı oluş­tu­ran ya­yın­la­rın içe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­sı­nın yurt dı­şın­da bu­lun­ma­sı ha­lin­de ve­ya içe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­sı yurt için­de bu­lun­sa bi­le, içe­ri­ği bi­rin­ci fık­ra­nın (a) ben­di­nin (2) ve (5) nu­ma­ra­lı alt bent­le­rin­de ya­zı­lı suç­la­rı oluş­tu­ran ya­yın­la­ra iliş­kin ola­rak eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı re’sen Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan ve­ri­lir. Bu ka­rar, eri­şim sağ­la­yı­cı­sı­na bil­di­ri­le­rek ge­re­ği­nin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si is­te­nir.

(5) Eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın ge­re­ği, der­hal ve en geç ka­ra­rın bil­di­ril­me­si anın­dan iti­ba­ren yir­mi­dört sa­at için­de ye­ri­ne ge­ti­ri­lir.

(6) Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın ko­nu­su­nu oluş­tu­ran ya­yı­nı ya­pan­la­rın kim­lik­le­ri­nin be­lir­len­me­si ha­lin­de, Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan, Cum­hu­ri­yet baş­sav­cı­lı­ğı­na suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nu­lur.

(7) So­ruş­tur­ma so­nu­cun­da ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı ka­ra­rı ve­ril­me­si ha­lin­de, eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı ken­di­li­ğin­den hü­küm­süz ka­lır. Bu du­rum­da Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı, ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı ka­ra­rı­nın bir ör­ne­ği­ni Baş­kan­lı­ğa gön­de­rir.

(8) Ko­vuş­tur­ma ev­re­sin­de be­ra­at ka­ra­rı ve­ril­me­si ha­lin­de, eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı ken­di­li­ğin­den hü­küm­süz ka­lır. Bu du­rum­da mah­ke­me­ce be­ra­at ka­ra­rı­nın bir ör­ne­ği Baş­kan­lı­ğa gön­de­ri­lir.

(9) Ko­nu­su bi­rin­ci fık­ra­da sa­yı­lan suç­la­rı oluş­tu­ran içe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı ha­lin­de; eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı, so­ruş­tur­ma ev­re­sin­de Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı, ko­vuş­tur­ma ev­re­sin­de mah­ke­me ta­ra­fın­dan kal­dı­rı­lır.

(10) Ko­ru­ma ted­bi­ri ola­rak ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın ge­re­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen yer ve­ya eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı­nın so­rum­lu­la­rı, fi­il da­ha ağır ce­za­yı ge­rek­ti­ren baş­ka bir suç oluş­tur­ma­dı­ğı tak­dir­de, al­tı ay­dan iki yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır.

(11) İda­rî ted­bir ola­rak ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­me­si ha­lin­de, Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan eri­şim sağ­la­yı­cı­sı­na, on­bin Ye­ni Türk Li­ra­sın­dan yüz­bin Ye­ni Türk Li­ra­sı­na ka­dar ida­rî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir. İda­rî pa­ra ce­za­sı­nın ve­ril­di­ği an­dan iti­ba­ren yir­mi­dört sa­at için­de ka­ra­rın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­me­si ha­lin­de ise Baş­kan­lı­ğın ta­le­bi üze­ri­ne Ku­rum ta­ra­fın­dan yet­ki­len­dir­me­nin ip­ta­li­ne ka­rar ve­ri­le­bi­lir.

(12) Bu Ka­nun­da ta­nım­la­nan ka­ba­hat­ler do­la­yı­sıy­la Baş­kan­lık ve­ya Ku­rum ta­ra­fın­dan ve­ri­len ida­rî pa­ra ce­za­la­rı­na iliş­kin ka­rar­la­ra kar­şı, 6/1/1982 ta­rih­li ve 2577 sa­yı­lı İda­rî Yar­gı­la­ma Usu­lü Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ka­nun yo­lu­na baş­vu­ru­la­bi­lir.

 

Dünyanın en ünlü şirketlerinde çalışma imkanı için tıklayın!

Yorum Yazın
Gönder
Yorumlar 1 yorum
Tüm Yorumlar +
Polis imdat telefon numarası kaçtır?
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.
İlginizi ÇekebilirX