''Çevre''de 2008 hedefleri

Hükümetin 2008 Yılı Programı’nda, çevre alanında gelecek yıl gerçekleştirilmesi planlanan hedeflere yer verildi.

Programa göre, çevre mevzuatının AB çevre müktesebatı ile uyumlaştırılması ve etkin olarak uygulanabilmesi amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığının idari ve denetim kapasitesi artırılacak. Bu kapsamda, "Gürültü Yönetimi Alanında Çevre ve Orman Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi", "Çevre Referans Laboratuvarının Akreditasyonu" ve "İş Süreçleri Entegrasyonu" projeleri yürütülecek.
       
Biyoteknolojik çalışmaların, doğayı ve insan yaşamını etkilememesi için yasal denetimin sağlanması, genetiği değiştirilmiş tohum ve ürünlerinin üretimi, kullanımı, ticareti ve benzeri tüm faaliyetlerin düzenlenmesi amacıyla hazırlanan, "biyogüvenlik" konusundaki yasa çalışması ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasının ardından TBMM’ye sevk edilecek.
       
Bakanlık ile ilgili kurumlarda teknik ve donanım alt yapısının kurulması yanında çevresel bilginin elde edilmesine yönelik olarak, "Endüstriyel Tesis Emisyonlarını Bilgisayar Destekli Raporlama ve Değerlendirme Otomasyonu Projesi" tamamlanacak. Bu çerçevede, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce çeşitli yerlerde otomatik meteoroloji istasyonları kurulacak.
       
Temiz üretim konusunda geliştirilecek bir proje kapsamında, Türkiye’de temiz üretimin yaygınlaştırılabilmesi için temiz üretim merkezi kurulabilmesini sağlamak adına gerekli yasal/kurumsal çerçeve belirlenecek. Konuyla ilgili olarak seçilecek sektörlerde pilot uygulamalar yapılacak, kurumsal kapasite geliştirilecek.
         
Hava kalitesi ve iklim değişikliği
       
Programda, hava kalitesi ve iklim değişikliğiyle ilgili yapılacak çalışmalara da yer verildi.
       
Buna göre, "Marmara bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Kurumsal Yapılanma Projesi" çerçevesinde, bölgesel temiz hava merkezi, hava kalitesi ölçüm ve izleme istasyonları kurulacak ve laboratuvar altyapısı oluşturulacak.
       
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, "Türkiye’ye Sınırlar Ötesi Atmosferik Taşınım ile Ulaşan Kirleticilerin İzlenmesi ve Değişik Bölgelerde Beklenen Hava Kalitesinin Modelleme Yoluyla Tahmini" adlı projeyi yürütecek.
       
Türkiye’de iklim değişikliğiyle mücadelede, ülkenin özel durumunun belirlenmesi ve bu kapsamda tedbirlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. "Ulusal Emisyon Tavanları Direktifi"ni uyumlaştırmaya yönelik proje hazırlanacak, "Ulusal İklim Değişikliği Çalışmalarının Güçlendirilmesi Projesi" yürütülecek.
       
"Türkiye İçin İklim Değişikliği Senaryoları" tamamlanacak ve "İklim Değişiklikleri İle İlişkili Olan Enfeksiyon Hastalıklarının Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Risk Haritalarının Oluşturulması" pilot çalışması yürütülecek.
       
İmarla ilgili bütün yasalar bir arada değerlendirilerek, fiziki planlama konusundaki süreç, yetki ve sorumluluklar, kentsel çevre kalitesi, güvenli yaşam alanlarının oluşturulması gözetilerek belirlenecek.
       
Sulak alanlarda, hazırlanacak yönetim planlarına göre, gerekli rehabilitasyon ve izleme çalışmalarına devam edilecek.
       
Hukuki ve kurumsal olarak bütüncül su kaynakları yönetiminin, yer üstü ve yer altı su kaynaklarını kapsayacak ve tek bir kurum çatısı altında toplayacak şekilde kurulmasına yönelik strateji belgesi oluşturulacak.
         
Katı Atıklar
       
Ulusal mevzuat hükümleri gereğince ve AB fonlarından yararlanabilmek amacıyla ulusal ve bölgesel düzeyde atık yönetim planları hazırlanacak.
       
Mahalli idare birlikleri kanalıyla düzenli depolama tesislerinin yapımı, atık miktarının azaltılması, geri kazanımı, toplama-taşıma-transfer gibi konularda etkinlik sağlamaya yönelik planlama çalışması yapılacak.
       
Evsel nitelikli katı atıkların bertarafında en ekonomik yöntem olan düzenli depolamaya öncelik verilecek, coğrafi ve ekonomik şartlar gözetilerek maliyetlerin düşürülmesi, ölçek ekonomilerinden yararlanılması ve katı atık yönetiminde etkinliğin sağlanması amacıyla belediyelerin ortak evsel atık bertarafa tesisleri kurmalarını ön gören "Birlik Modeli"nin uygulamasına geçilecek.

İtfaiyeden tilki kurtarma operasyonuİzmir’in Tire İlçesinde 30 Metrelik boş kuyuya düşen tilki 3 gün kaldığı kuyuda vatandaşların ihbarı ile İtfaiye tarafından kurtarıldı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber