Geri Dön

Zehir tacirlerine suçüstü yapıldı

Avrupa’dan Türkiye’ye uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan Makedonya uyruklubir zehir satıcısını takibe alan polis, Menemen’de imalathane ortaya çıkardı

İz­mir’in Me­ne­men İl­çe­si’nde, uyuş­tu­ru­cu ima­lat­ha­ne­si­ne çev­ri­len bir bağ evi­ne bas­kın ya­pıl­dı, üçü ya­ban­cı uy­ruk­lu 6 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Ope­ras­yon­da, uyuş­tu­ru­cu hap mad­de­si ol­du­ğu tah­min edi­len mad­de­ler ile cap­ta­gon tab­let­ler ele ge­çi­ril­di.
İz­mir Em­ni­ye­ti Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü Nar­ko­tik Bü­ro Amir­li­ği ekip­le­ri, is­tih­ba­ri ça­lış­ma­lar doğ­rul­tu­sun­da, Av­ru­pa’dan Tür­ki­ye’ye uyuş­tu­ru­cu mad­de ka­çak­çı­lı­ğın­da or­ga­ni­zas­yo­nun li­der­li­ği­ni ya­pan Ma­ke­don­ya uy­ruk­lu İ.A.’yı (49) ta­ki­be al­dı.  Zan­lı İ.A.’nın, Ka­pı­ku­le Sı­nır Ka­pı­sı’ndan gi­riş yap­tık­tan son­ra bir TIR’la ül­ke­ye uyuş­tu­ru­cu hap ham­mad­de­si am­fe­ta­min so­ka­ca­ğı tes­pit edil­di.  Ope­ras­yon­la, İ.A. ya­ka­lan­dı. İ.A.’nın ifa­de­siy­le ge­niş­le­ti­len so­ruş­tur­ma­da, Me­ne­men’de uyuş­tu­ru­cu ima­lat­ha­ne­si­ne çev­ri­len bir bağ evi­ne bas­kın ya­pıl­dı. Bas­kın­da, uyuş­tu­ru­cu hap mad­de­si ol­du­ğu tah­min edi­len 45 gr krem renk­li toz mad­de, 30 cap­ta­gon tab­let, 24 gram be­yaz toz mad­de ele ge­çi­ril­di. Ay­rı­ca, or­ga­ni­zas­yon için­de bu­lun­du­ğu be­lir­le­nen H.İ.U. (50), N.T. (27), Ş.İ. (51), Çek Cum­hu­ri­ye­ti uy­ruk­lu V.S. (57) ve va­tan­da­şı J.T. (54) da ya­ka­lan­dı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber