Geri Dön

Vatandaşın kredisine faiz ayarı

Kredi kartı borcunu azaltmak için vatandaş ihtiyaç kredisine yönlendirilecek. Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Elini çabuk tutan bankalar, kart borçlusuna mesaj atarak ihtiyaç kredisi önermeye başladı.

Vatandaşın kredisine faiz ayarı

Kre­di kart­la­rın­da top­lam bor­cun 84,8 mil­yar li­ra­ya çık­ma­sı ve bor­cu­nu öde­me­yen­le­rin sa­yı­sı­nın 1 mil­yon 816 bin 865’e ulaş­ma­sı Mer­kez Ban­ka­sı­’nı ha­re­ke­te ge­çir­di. Mer­kez Ban­ka­sı aza­mi kre­di kar­tı fa­iz ora­nı­nın ih­ti­yaç kre­di­si fa­iz ora­nı­na gö­re he­sap­la­na­ca­ğı­nı du­yur­du. Teb­li­ğe gö­re TL cin­sin­den kre­di kar­tı iş­lem­le­rin­de uy­gu­la­na­cak ay­lık aza­mi ak­di fa­iz ora­nı, ih­ti­yaç kre­di­si ay­lık fa­iz ora­nı baz alı­na­rak he­sap­la­na­cak. İh­ti­yaç kre­di­si fa­iz ora­nı yüz­de 1.15 ve yüz­de 1.59 ara­lı­ğın­da ise uy­gu­la­na­cak fa­iz yüz­de 2.02 ola­cak. 1,59’dan bü­yük ol­du­ğun­da fai­ze 43 baz pu­an, 1,15’ten kü­çük ol­du­ğun­da ise 87 baz pu­an ek­le­me ya­pı­la­cak.

AYLIK ORTALAM FAİZ 1,25

Teb­liğ baz alı­na­rak ya­pı­lan he­sap­la­ma şu an için Mer­ke­z’­in sı­nır­la­rı­na çı­kıl­ma­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Ni­te­kim ha­li ha­zır­da ban­ka­lar­ca açı­lan kre­di­le­re uy­gu­la­nan ağır­lık­lı or­ta­la­ma fa­iz ora­nı ih­ti­yaç kre­di­sin­de ay­lık 1,25. An­cak ih­ti­yaç kre­di­si­nin fa­iz­le­rin­de yük­sel­me ya­şan­ma­sı du­ru­mun­da kre­di fa­iz­le­ri­ne uy­gu­la­na­cak fa­iz ve ge­cik­me be­del­le­ri de yük­se­le­cek.

HER ARTIŞ CEBE ZARAR

Tü­ke­ti­ci­ler Der­ne­ği Ge­nel Baş­ka­nı Ay­dın Ay­do­ğan, şu an­ki fa­iz­ler­le so­run ya­şan­ma­ya­ca­ğı­nı an­cak ih­ti­yaç kre­di­si fa­iz oran­la­rı­nın yük­sel­di­ği dö­nem­de kre­di kar­tıy­la ne­fes alan va­tan­da­şın yük­sek fai­ze mah­kum bı­ra­kı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Ay­do­ğan, bir­çok in­sa­nın kre­di kar­tı bor­cu­nun ya­nı sı­ra tü­ke­ti­ci kre­di­si bor­cu bu­lun­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­rak, “İh­ti­yaç kre­di­si çe­ken bir in­san öde­me­le­rin­de­ki zor­lu­ğu kre­di kar­tıy­la aşı­yo­r” de­di.

1000 LİRADA 3 LİRA FARK EDİYOR

Oran­la­rı­nın 1,89’a çık­tı­ğı var­sa­yı­la­rak ya­pı­lan he­sap­la­ma­da +43 baz pu­an­la fa­iz 2,35’e, va­tan­da­şın ce­bin­den çı­ka­cak pa­ra mik­ta­rı ise her bin li­ra­da 3 li­ra ar­tı­şa denk ge­li­yor. Mev­cut fa­iz oran­la­rıy­la bin li­ra­ya 20 li­ra fa­iz öde­nir­ken bu ra­kam 23 li­ra 50 ku­ru­şa çı­kı­yor.

BORÇLUYA SMS GİTTİ

Ka­ra­rın Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan ban­ka­lar da ha­re­ke­te geç­ti. Özel­lik­le yük­sek kre­di kar­tı bor­cu bu­lu­nan ki­şi­le­re gön­de­ri­len SMS’­ler­de, “K­re­di kar­tı bor­cu­nuz yük­sek. An­cak is­ter­se­niz ke­fil­li ola­rak si­ze ta­nı­nan li­mit doğ­rul­tu­sun­da ke­fil şar­tı aran­mak­sı­zın ih­ti­yaç kre­di­si kul­la­na­bi­lir­si­ni­z” de­nil­di.

Kaynak:Bugün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'döviz rezervi' açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şu anda 'Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı' diyorlar, göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı, şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var." dedi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber