Geri Dön

Sezer'den vergi yasasına onay!..

Sezer'den vergi yasasına onay!..

16:30


Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, motorlu taşıtlar vergisinin de aralarında olduğu vergi düzenlemeleri içeren 5035 sayılı ''Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun''u onayladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yasa, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.
Yeni yasayla, 2004 yılında 1-3 yaş arası otomobillerde en düşük motorlu taşıtlar vergisi 250 milyon, en yüksek vergi ise 9 milyar lira olacak.
Yasaya göre, Otomobil, kaptıkaçtı, arazi araçları ve motosikletler, ''yaş ve silindir hacmi'' kriterlerine göre vergiye tabii tutulacak.
Silindir hacimleri 1300 cc ve aşağısı, 1301-1600 cc, 1601-1800, 1801-2000 cc, 2001-2500 cc, 2501-3000 cc, 3001-3500 cc, 3501-4000 cc 4001 cc ve yukarısı olarak 9 farklı grupta derecelendirilecek.
Ayrıca, minibüs, otobüs gibi araçlarda vergilendirmede kriter olarak istiap haddi uygulamasına son verilerek, yerine taşıtların teknik belgelerindeki azami toplam ağırlık kriteri getirilecek.
Taşıtların yaşının belirlenmesinde, tescil belgesinde yazılı olan model yılında bir yaşında olduğu kabul edilerek, buna göre vergilendirilecek.
Düzenlemeyle motosikletler için de motorlu taşıt vergisi ödeme zorunluluğu getirildi. Motosikletler 2004 yılının Nisan ve Temmuz aylarında motorlu taşıt vergilerini ödeyecekler.
Buna göre otomobil, kaptıkaçtı arazi taşıtı, panelvan ve motorlu karavanlardan alınacak motorlu taşıtlar vergisi miktarları şöyle:

OTOMOBİL, KAPTIKAÇTI, ARAZİ TAŞITLARI

1300 cc ve aşağısı (1-3 yaş) 250 milyon lira, (4-6 yaş) 175 milyon lira, (7-11 yaş) 100 milyon lira, (12-15 yaş) 75 milyon lira, (16 yaş ve yukarısı) 30 milyon lira.
1301-1600 cc:(1-3 yaş) 400 milyon lira, (4-6 yaş) 300 milyon lira, (7-11 Yaş) 175 milyon lira, (12-15 yaş) 125 milyon lira, (16 yaş ve yukarısı) 50 milyon lira.
1601-1800 cc: (1-3 yaş) 700 milyon lira, (4-6 yaş) 550 milyon lira, (7-11 yaş) 325 milyon lira, (12-15 yaş) 200 milyon lira, (16 yaş ve yukarısı) 80 milyon lira.
1801-2000 cc: (1-3 yaş) 1 milyar 100 milyon lira, (4-6 yaş) 850 milyon lira, (7-11 yaş) 500 milyon lira, (12-15 yaş) 300 milyon lira, (16 yaş ve yukarısı) 120 milyon lira.
2001-2500 cc: (1-3 yaş) 1 milyar 650 milyon lira, (4-6 yaş) 1 milyar 200 milyon lira, (7-11 yaş) 750 milyon lira, (12-15 yaş) 450 milyon lira, (16 yaş ve yukarısı) 180 milyon lira.
2501-3000 cc: (1-3 yaş) 2 milyar 300 milyon lira, (4-6 yaş) 2 milyar lira, (7-11 yaş) 1 milyar 250 milyon lira, (12-15 yaş) 675 milyon lira, (16 yaş ve yukarısı) 250 milyon lira.
3001-3500 cc: (1-3 yaş) 3 milyar 500 milyon lira, (4-6 yaş) 3 milyar 150 milyon lira, (7-11 yaş) 1 milyar 900 milyon lira, (12-15) 950 milyon lira, (16 yaş ve yukarısı) 350 milyon lira.
3501-4000 cc: (1-3 yaş) 5 milyar 500 milyon lira, (4-6 yaş) 4 milyar 750 milyon lira, (7-11 yaş) 2 milyar 800 milyon lira, (12-15 yaş) 1 milyar 250 milyon lira, (16 yaş ve yukarısı) 500 milyon lira.
4001 cc ve yukarısı: (1-3 yaş) 9 milyar lira, (4-6 yaş) 6 milyar 750 milyon lira, (7-11) 4 milyar lira, (12-15 yaş) 1 milyar 800 milyon lira, (16 ve yukarı yaş) 700 milyon lira.
Yasa, Bakanlar Kurulu'na, otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının, kasko değerlerinin yüzde 6'sını aşması durumunda, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarının yüzde 4'üne kadar indirme yetkisi de veriyor.
Motosikletlerde ise yaş ve motor silindiri hacmine göre 10 milyon lira ile 600 milyon lira arasında değişen miktarlarda vergi ödenecek.
Panelvan ve motorlu karavanlardan yaş ve motor silindir hacmine göre 150 milyon lira ile 600 milyon lira arasında değişen miktarlarda motorlu taşıtlar vergisi alınacak.
Uçak ve helikopterler sahipleri ise ağırlığına ve yaşına göre 2 milyar 400 milyon lira ile 20 milyar lira arasında değişen miktarlarda vergi verecek.

FAZLA VE YERSİZ ALINAN VERGİLER

Yasaya göre, bir milyar ile 100 milyar lira arasındaki vergi alacakları için tebligat yerel düzeyde yapılacak.
Fazla veya yersiz olarak tahsil edildiği anlaşılan vergilerin ret ve iadeler konusunda, amme alacaklarının türü, ödeme zamanı ve bulunduğu safhalar itibarıyla topluca veya ayrı ayrı düzenleme yapma konusunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınacak.
Amme alacaklarının gecikme zammı oranı aylık yüzde 4 olarak belirlenirken, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammında günlük hesaplamaya geçiliyor. Ayrıca, asgari gecikme zammı miktarı bir milyon liraya yükseltilecek.
Bakanlar Kurulu, gecikme zammı oranını yüzde 10'una kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar artırmaya, vadesinde ödenmeyen amme alacaklarının tahsilinde bileşik faiz yöntemi hesaplatmaya ve gecikme zammını aylar itibarıyla farklı olarak belirlemeye yetkili olacak.
İndirim hakkına sahip mükelleflerin fazla ödedikleri vergiyi indirim yoluyla giderememeleri durumunda iade olarak alabilmeleri için Maliye Bakanlığı yetkili olacak.
KDV'de indirimli orana tabi işlemleri bulunan mükelleflere yüklenip indiremedikleri verginin ancak yıl sonunda iadesine imkan sağlanacak. Vergi borcu, SSK prim borcu, kamu kurumlarından mal ve hizmet alımına ilişkin borcu bulunan mükelleflere, yıl içinde de iade imkanı sağlanacak. Mahsup edilecek vergisi, vergi borcu olmayan ya da nakit iade talebinde bulunan mükelleflere ancak yıl sonunda iade edilecek.
Haksız KDV iadesi alınmasını zorlaştırmak için nakit iadesi yaptırmama konusunda Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

GIDA BANKACILIĞI

Serbest bölgelerde ifa edilen hizmetlerin KDV'den muaf tutulmasına devam edilecek. Deniz ve hava taşıma araçları için verilen hizmetler, gümrüklü sahada olup olmadığına bakılmaksızın kısmi istisna kapsamına alınacak. Hurda ve atık teslimleri kısmi istisna kapsamında değerlendirilecek.
Fakirlere yardım amacıyla ''Gıda bankacılığı'' faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda maddelerinin teslimi ve maliyet bedeli, KDV ve gelir vergisinden muaf tutuldu.
Yurtiçi teslim ve ifaları kısmi istisna kapsamına giren mal ve hizmetler, KDV'den tam istisna kapsamından çıkarılacak.
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyette bulunan girişimciler ile yönetici kuruluşlar, gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulacak.
Serbest meslek faaliyetinin sürdürülebilmesi için yapılması zorunlu olan harcamalar genel giderler kapsamına alınacak ve vergi indirimi imkanı sağlanacak. Hizmetli ve işçilere ilişkin iaşe, tedavi ve ilaç giderleri ile sigorta primleri ve emekli aidatları da indirim konusu yapılacak.

VAKIF ESERLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü idare ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar ile belediyeler dahil kamu kurum ve kuruluşları adına kayıtlı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescilli eserlerin bakımı ve restorasyonu için yapılacak bağış ve yardımların tamamı gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulacak.
Mahsup imkanı olmadığı için iadesi gereken vergilerin devlet harcaması kategorisinde değerlendirilmesine son verilecek. Maliye Bakanlığı, iadeyi mahsuben veya nakden yaptırmaya, aranılacak belgeleri belirlemeye, iadeyi inceleme raporuna, yeminli mali müşavir raporuna veya teminata bağlamaya yetkili olacak. Bankalar, sigorta şirketleri, finans kurumları, kamu kurum ve kuruluşları gibi ayrımlar çerçevesinde iade ve mahsup işlemlerinde aranan belgeler farklılaştırılabilecek. Böylece iade işlemlerinin gerek mahsup, gerekse nakden iade şeklinde gerçekleştirilmesi basitleştirilmiş olacak.
Mahsup işleminde ve gecikme zammı uygulanmasında yıllık gelir vergisi beyannamesinin verildiği tarih esas alınacak.

KURUMLAR VERGİSİNE YENİ ORAN

Kurumların 2004 yılı kazançlarının vergilendirilmesinde uygulanan kurumlar vergisi oranı yüzde 33 olarak uygulanacak.
Özel hesap dönemine tabi kurumlar, 2004 yılında sona eren hesap dönemlerinin kurumlar vergisi tutarını, bu oranı kullanarak hesaplayacaklar. Bu kurumların geçici vergilerinin hesaplanmasında da bu oran uygulanacak. Yasa yürürlüğe girdiği tarihten önce kapanmış vergilendirme dönemlerine ilişkin geçici vergi yüzde 30 oranı kullanılarak hesaplanacak.
Bakanlar Kurulu'nun vergi nispetini yüzde 50 oranında artırmaya ve tekrar kanuni orana kadar indirme yetkisi kaldırılacak.

ÇEVRE VERGİSİ SU FATURASI İLE TAHSİL EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanan, yeni vergi düzenlemelerini içeren kanuna göre, konutlara ait Çevre Temizlik vergisi, su faturası ile tahsil edilecek. Verginin tutarı ise tüketilen su miktarına bağlandı.
Yeni yasada ayrıca, 2003'te (ek) motorlu taşıtlar vergisinin taksitlerini kısmen veya tamamen ödeyen mükelleflerden, bu ödemeleri mahsup veya iade edilmemiş bulunanlar ile 4962 sayılı kanunun 21. maddesine göre taşıt vergisini ödeyen mükelleflerin ödediği tutarların, 2004 yılı için tahakkuk edecek olan motorlu taşıtlar vergisinden mahsup edilmesi öngörülüyor. Mahsuptan sonra ödenmesi gereken vergiler ise 2004 yılı taksit aylarında ödenecek.
Kamyonet, kamyon, çekici, ve benzeri araçların istiap haddi esasına göre vergilendirileceği düzenlemede, damga vergisi tutarlarında her yıl yeniden değerleme ile yapılan artış hesaplamalarının kolay tahsil edilebilmesi için tutarların yüzde 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmayacak.
Bankalar ve yurt dışı kredi kuruluşlarından sağlanan ve ortalama vadesi bir yıl ve daha uzun süreli nakdi yatırım kredileri nedeniyle düzenlenen kağıtlara ilişkin istisna hükmü, süreye bağlı yatırım kredisi ayrımı kaldırılarak, bankalar ve yurtdışı kredi kuruluşlarıyla uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredilerin temini ile bunların geri ödenmesi sırasında kredi kuruluşlarıyla müşteri arasında düzenlenen kağıtları ve bu mahiyetteki şerhleri de kapsayacak şekilde düzenlenecek. Kredi işlemlerinin maliyetlerinin azaltılmasını hedefleyen bu istisna, kredinin kullanımı sırasında düzenlenecek kağıtları kapsamayacak.
Sermaye şirketlerinin kuruluş ve sermaye artırımı işlemleri kapsamında ticaret sicili, noter ve tapuda yapılacak işlemler için harç alınmayacak. Yurt içi ve yurt dışı kredi kuruluşları ile uluslararası kurumlarca adlandırılan krediler ve bunların teminatları ile ilgili noterde, tapuda ve diğer kuruluşlarda yapılacak bütün işlemler de harca tabi olmayacak. Kadastro yenileme çalışmalarından da yeniden harç alınmayacak.

''YABANCILARA VİZE PARASI''

Türkiye'ye gelmek için vize talebinde bulunan yabancılardan ''müracaat ve işlem parası alınacak''. Bu konuda ülkeler itibarıyla farklı tutarlar tespit edilebilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na yetki verilecek. İkamet tezkeresi için alınan harcın ikamet edilen süre kadar alınması amacıyla da günlük hesaplama uygulaması yapılacak.
Silah tezkeresi, vesika ve ruhsatnamelerden alınan eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi, harçlar kanununa eklenecek ve yivsiz tüfek ruhsatnameleri de harç kapsamına alınacak. Bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek üzere kurulan şirketlerin Hazine Müsteşarlığı'ndan alması zorunlu olan faaliyet ruhsatları da harçlar kanunu kapsamına alınıyor.

EHLİYET HARCI 100 MİLYON

Ehliyet almak için başvuruda bulunanların, ehliyeti alana kadar geçici olarak kullandıkları K sınıfı sürücü belgeleri için harç ödeme zorunluluğu kaldırılırken, A1, A2, B, F ve H sınıfı sürücü belgelerinden 100 milyon lira harç parası alınacak.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Yeni düzenlemeler kapsamında, konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su faturasıyla tahsil edilmesi sağlanacak.
Yapılan düzenlemeyle ayrıca büyükşehir belediyesine dahil bulunmayan belediyelerin sınırları ve mücavir alanları içinde bulunan binaları kullananlardan su tüketim bedeli üzerinden alınmakta olan çevre temizlik vergisi kaldırılıyor. Daha önce bazı binalar için sağlanan vergi muafiyetleri aynı şekilde muhafaza edilirken, muafiyet kapsamına, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurt binaları da dahil ediliyor.
Konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketimi esas alınmak suretiyle metreküp başına 100 bin lira olarak hesaplanacak ve faturalarda su bedelinden ayrı olarak gösterilerek tahakkuk ettirilecek.
Eğitime katkı paylarına göre tahsil edilen tutarların yüzde 25'i, bu payların kanuna ilave edilmesi nedeniyle, 2010 yılına kadar sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı payı olarak ayrılacak.
Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösterecek olan şirketlerin 2013 yılı sonuna kadar bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden istisna edilecek. Bu bölgelerde yazılım ve AR-GE alanında faaliyet gösterecek mükelleflerin bu alanlarda sağlayacakları kazançları da gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilecek.

KABLO TV VE UYDU PLATFORMU YAYINLARINA VERGİ

Yasayla, cep telefonlarından alınan eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi kaldırılırken, bu hizmetler için alınan yüzde 25 oranındaki özel iletişim vergisi uygulaması devam edecek. Kablo ve uydu platformundan yayın hizmetleri ise yüzde 15 oranında özel iletişim vergisine tabi olacak. Böylece kablo tv ve Digitürk aboneleri her ay yüzde 15 oranında özel iletişim vergisi ödeyecekler.
Bakanlar Kurulu, yüzde 25 oranını yüzde 10'a indirmeye ve kanuni oran kadar artırmaya, yüzde 15 oranını ise yüzde 10'a kadar indirmeye ve yüzde 25'e kadar artırmaya yetkili olacak. Cep telefonu aboneliğinin ilk tesisinde 20 milyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınacak.

ŞANS OYUNLARI KOLON ÜCRETLERİ

Spor-Toto, Skor-Toto, Süper-Toto, Spor-Loto, Gol 7 ve benzeri oyunlarda her kolon için 20 bin lira, Şans Topu, On Numara ve benzeri oyunlarda her bir kolon için 40 bin lira, Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 80 bin lira alınacak.
At yarışlarında oynanan her bilet için de 80 bin liradan az olmamak üzere bilet bedelinin yüzde 10'u vergi olarak alınacak. Bunların dışında her türlü müşterek bahislerde de katılma bedelinin yüzde 10'u alınacak.
Bakanlar Kurulu bu tutarları on katına kadar artırmaya ve sıfıra kadar indirmeye yetkili olacak.
Yasaya göre faiz, repo ve devlet iç borçlanma senetlerinden elde edilen gelirlerin 315 milyar liralık kısmı için 2004 yılında da vergi ödenmeyecek.

İtalya’da sokağa çıkma yasağı protesto edildiİtalya'nın Napoli kentinde dün gece yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağı ilk saatlerde protesto edilerek delindi. Bir muhabir protestocuların saldırısına uğradı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber