22.01.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

BATMAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)'NDEN

.

 

BATMAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)'NDEN
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
 
TABLO
No Taşınmaz No İli  İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Payı  (m²) Cinsi İmar Durumu İhale Usulü Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 72010108707 Batman Merkez Urganlı 136 2 63.129,36 Tam Ham Toprak İmarsız Açık Teklif 3.787.800,00  946.950,00 31.01.2024 10:00
2 72010108708 Batman Merkez Urganlı 136 3 41.331,36 Tam Ham Toprak İmarsız Açık Teklif  3.306.600,00  826.650,00 31.01.2024 10:30
3 72010108709 Batman Merkez Urganlı 136 4 52.050,65 Tam Ham Toprak İmarsız Açık Teklif 5.210.000,00  1.302.500,00 31.01.2024 11:00
4 72010108105 Batman Merkez İrmi 2787 2 5.744,95 Tam Arsa Konut Alanı Kapalı Teklif 20.110.000,00  5.027.500,00 06.02.2024 14:00

1- Yukarıda tabloda belirtilen (1), (2) ve (3) no.lu taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre, tabloda belirtilen (4) no.lu taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine satış  ihalesi Bayındır Mah. Cizre Cad. No:34 Merkez/Batman adresinde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı odasında, komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
2- İhalesi yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Batman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir.
3-  İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
     a) Yasal  yerleşim yeri belgesi,
     b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),
     c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,
     d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.  
     e) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki  (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiliği adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
4- Tabloda belirtilen (4) no.lu taşınmazın ihale usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
-Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
-Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
-Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
-Dış zarfların açılması ile İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınma işlemi 2886 sayılı Kanunun 39 ve 40. maddelerine göre yapılacaktır.
5-Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde , satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte  kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz  5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı  Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına yatırılmak üzere; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, Batman Milli Emlak Müdürlüğüne ait (488) 213 3011 (Dahili: 1432-1437) no.lu telefondan, batman.csb.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
                                                                                                                                                                                                                                               İLAN OLUNUR.
                                                                                                                                                                                             

#ilangovtr Basın no ILN01967825