10.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1- Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Birecik Belediyesine ait, taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (621 ada 1 parsel A bloktaki 29 bağımsız bölüm numaralı dükkan ) ve 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü (geri kalan dükkanlar ve meskenler ) ile ayrı ayrı satılacaktır.

SIRA
NO

İLİ

İLÇESİ

MAH.

ADA-
PARSEL

BLOK

BAĞ.
BÖL
ADI

VASFI

BUL.
KAT

BRÜT
ALAN

NET
ALAN

ARSA
PAYI

HİSSE
PAYI

TAHMİNİ (BEDEL)

GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

Ş.URFA

BİRECİK

KURTULUŞ

621-1

A

5

MESKEN

2

137,3

126,2

1373/
173532

TAM

2,700,
000

81,000

28.02.
2024

10.00

2

Ş.URFA

BİRECİK

KURTULUŞ

621-1

A

6

MESKEN

2

137,3

126,2

1373/
173532

TAM

2,610,
000

78,300

28.02.
2024

10.05

3

Ş.URFA

BİRECİK

KURTULUŞ

621-1

A

7

MESKEN

2

137,3

126,2

1373/
173532

TAM

2,250,
000

67,500

28.02.
2024

10.10

4

Ş.URFA

BİRECİK

KURTULUŞ

621-1

A

8

MESKEN

2

137,3

126,2

1373/
173532

TAM

2,520,
000

75,600

28.02.
2024

10.15

5

Ş.URFA

BİRECİK

KURTULUŞ

621-1

A

9

MESKEN

3

137,3

126,2

1373/
173532

TAM

2,700,
000

81,000

28.02.
2024

10.20

6

Ş.URFA

BİRECİK

KURTULUŞ

621-1

A

10

MESKEN

3

137,3

126,2

1373/
173532

TAM

2,610,
000

78,300

28.02.
2024

10.25

7

Ş.URFA

BİRECİK

KURTULUŞ

621-1

A

11

MESKEN

3

137,3

126,2

1373/
173532

TAM

2,250,
000

67,500

28.02.
2024

10.30

8

Ş.URFA

BİRECİK

KURTULUŞ

621-1

A

12

MESKEN

3

137,3

126,2

1373/
173532

TAM

2,520,
000

75,600

28.02.
2024

10.35

9

Ş.URFA

BİRECİK

KURTULUŞ

621-1

A

13

MESKEN

4

137,3

126,2

1373/
173533

TAM

2,700,
000

81,000

28.02.
2024

10.40

10

Ş.URFA

BİRECİK

KURTULUŞ

621-1

A

14

MESKEN

4

137,3

126,2

1373/
173534

TAM

2,610,
000

78,300

28.02.
2024

10.45

11

Ş.URFA

BİRECİK

KURTULUŞ

621-1

A

15

MESKEN

4

137,3

126,2

1373/
173532

TAM

2,250,
000

67,500

28.02.
2024

10.50

12

Ş.URFA

BİRECİK

KURTULUŞ

621-1

A

16

MESKEN

4

137,3

126,2

1373/
173532

TAM

2,520,
000

75,600

28.02.
2024

10.55

13

Ş.URFA

BİRECİK

KURTULUŞ

621-1

A

17

MESKEN

5

137,3

126,2

1373/
173533

TAM

2,700,
000

81,000

28.02.
2024

11.00

14

Ş.URFA

BİRECİK

KURTULUŞ

621-1

A

18

MESKEN

5

137,3

126,2

1373/
173534

TAM

2,610,
000

78,300

28.02.
2024

11.05

15

Ş.URFA

BİRECİK

KURTULUŞ

621-1

A

19

MESKEN

5

137,3

126,2

1373/
173535

TAM

2,250,
000

67,500

28.02.
2024

11.10

16

Ş.URFA

BİRECİK

KURTULUŞ

621-1

A

20

MESKEN

5

137,3

126,2

1373/
173536

TAM

2,520,
000

75,600

28.02.
2024

11.15

17

Ş.URFA

BİRECİK

KURTULUŞ

621-1

A

21

MESKEN

6

137,3

126,2

1373/
173532

TAM

2,700,
000

81,000

28.02.
2024

11.20

18

Ş.URFA

BİRECİK

KURTULUŞ

621-1

A

22

MESKEN

6

137,3

126,2

1373/
173532

TAM

2,610,
000

78,300

28.02.
2024

11.25

19

Ş.URFA

BİRECİK

KURTULUŞ

621-1

A

29

DUBLEKS
DÜKKAN

BODRUM
ZEMİN

420,4

405,37

4204/
173532

TAM

15,000,
000

450,000

28.02.
2024

11.30

20

Ş.URFA

BİRECİK

KURTULUŞ

621-1

B

31

DÜKKAN

ZEMİN

139,6

135,16

1396/
173532

TAM

4,800,
000

144,000

28.02.
2024

11.35

21

Ş.URFA

BİRECİK

KURTULUŞ

621-1

C

29

DUBLEKS
DÜKKAN

BODRUM
ZEMİN

290,2

273,47

2902/
173532

TAM

6,700,
000

201,000

28.02.
2024

11.40

22

Ş.URFA

BİRECİK

KURTULUŞ

621-1

C

31

DÜKKAN

ZEMİN

195,8

188,89

1958/
173532

TAM

6,100,
000

183,000

28.02.
2024

11.45

23

Ş.URFA

BİRECİK

KURTULUŞ

621-1

D

27

DÜKKAN

ZEMİN

198,5

190,07

1985/
173532

TAM

6,400,
000

192,000

28.02.
2024

11.50

24

Ş.URFA

BİRECİK

KURTULUŞ

621-1

D

28

DÜKKAN

ZEMİN

155,6

148,27

1556/
173532

TAM

5,200,
000

156,000

28.02.
2024

11.55

2- İhale 28/02/2024 Tarihinde Çarşamba günü madde 1’de belirtilen saatlerde Enver-Nebihe Karaata Kültür Merkezi Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Birecik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğün ’de görülebilir ve 250 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhaleye katılacakların kapalı teklif için Teklif zarflarını, açık teklif için ise belgelerini 28/02/2024 tarihi en geç saat 09:00’a kadar Birecik Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.

4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) Yukarıda belirtilen geçici teminat bedeli ile kapalı teklifler için 2886 sayılı D.İ.K.‘nun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu (kapalı teklif usulü için)

b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

c) T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı sureti (Gerçek Kişiler),

d)Noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi (Adres beyanı)

f) Tüzel Kişi olması halinde; Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odası veya ilgili meslek odası kaydı (ihalenin yapılmış olduğu yıl alınmış belge)

g) Tüzel Kişi olması halinde; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ı) Birecik Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

i) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu, (Kapalı teklifler için)

5- İhalede her parsel için zaman aralığı 5’er dakika olup, uzaması halinde bir önceki ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7- Kapalı teklif usulü ile (35/a) A blok 29 bağımsız bölüm numaralı dükkân; geri kalan dükkanlar ve meskenler açık teklif usulü (madde 45) ile satışı yapılacaktır.

8- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

9- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

10- Birecik Belediyesine ait Banka Hesap Bilgisi:

Banka Adı: HALKBANK

Vergi No: 1620051919

İban No: TR97 0001 2001 4750 0007 0000 04

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01977959