10.07.2024 - 00:01 | Son Güncellenme:

DİYARBAKIR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN

 

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN

İ   L   A   N   D   I   R

1- Diyarbakır Lice  İlçesi Yenişehir Mahallesi  27 ada 68  parselde kayıtlı 3.000 m² alan üzerinde kurulu 2.300 m²   kapalı alana sahip tekstil atölyesi  Karacadağ Kalkınma Ajansının yürüttüğü “ Çalışan ve Üreten Gençler Programı “ kapsamında, hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren kişi – firmalara 10 (On) yıllığına kiraya verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince 19.07.2024 Cuma günü saat 10:30 da Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. (Muhammen Bedel, Geçici Teminat Miktarı, Ek Teminat Miktarı, Şartname Bedeli aşağıda belirtilmiştir

2- Tekstil Atölyesinin 10 yıllığına kiraya verilmesi işinin muhammen bedeli KDV Hariç (KDV Oranı %20)  (ilk yıl için aylık kira bedeli 29 000,00 TL X 120 ay  =)  3.480.000.00 TL olup, geçici teminatı 104.400.00 TL  Ayrıca ihaleye katılacak taliplilerin 150.000,00 TL tutarında ek teminat vermesi gerekecektir.

3- İhale Yolaltı Mahallesi 718.Sokak No:1/A Yenişehir Diyarbakır adresinde bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binasındaki Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

Gerçek Kişilerden;

a) Onaylı T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdan fotokopisi (İdare veya noter onaylı)

b) Son bir ay içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi (E devletten alınmış veya Nüfus Müdürlüklerinden onaylı),

c) Noter tasdikli imza sürgüsü,

d) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Geçici ve Ek Teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu

f) Ek teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu

g) Şartname satın alındığına dair belge (şartname bedeli 2.500,00 ₺.dir.)

h) İhale şartnamesi (Şartnamenin her sayfası talipli tarafından ayrı ayrı imzalanacaktır)

i) İlgili kurumlardan alınacak vergi borcu, SGK borcu ve icra borcu bulunmadığına dair belgeler

j) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname,

k) Bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınan, son 2 (İki) yıl ihale konusu işe ait “Tekstil Ürünleri Üretimi “ yaptığına ve gerekli yeterliliğe sahip olduğunu gösterir Kesintisiz Faaliyet Belgesi (Ortak girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde ortakların her biri ayrı ayrı bu maddeyi sağlamak zorundadır)

 

Tüzel Kişilerden;

a) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

b) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesinin ibrazı,

e) Geçici ve Ek Teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu,

f) Ek teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu

g) Şartname satın alındığına dair belge (şartname bedeli 2.500,00 ₺.dir)

h) İhale şartnamesi (Şartnamenin her sayfası talipli tarafından ayrı ayrı imzalanacaktır)

i) İlgili kurumlardan alınacak vergi borcu, sgk borcu ve icra borcu bulunmadığına dair belgeler

j) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname,

k) Bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınan, son 2 ( İki ) yıl ihale konusu işe ait “Tekstil Ürünleri Üretimi “ yaptığına ve gerekli yeterliliğe sahip olduğunu gösterir Kesintisiz Faaliyet Belgesi

(Ortak girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde ortakların her biri ayrı ayrı bu maddeyi sağlamak zorundadır)

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür “ şeklinde şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

Şartname bedeli ile (nakit yatırılacak ise) Geçici ve Ek Teminat bedeli Başkanlığımızın Diyarbakır Vakıfbank Merkez Şubesi nezdindeki TR 45 0001 5001 5800 7302 0948 -21 iban nolu hesabına, işin adı, T.C. No veya vergi no’su da belirtilecek şekilde yatırılacaktır.

5- Bu ihalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Yolaltı Mahallesi 718.Sokak No:1/A Yenişehir Diyarbakır adresinde bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binasının 2.Katındaki İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. (İhaleye katılacakların ihale şartnamesi satın almaları zorunludur.)

 

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02057322