24.11.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

.

HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesinde mülkiyeti M.B.B.’ye ait olan ve riskli yapı sınıfında bulunan, Özel İdare İşhanı (A Blok) ve Kırmızı Lacivert İşhanı (B Blok) Hurda Karşılığı Yıkılması ve Molozların Atılması İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık İhale (Artırma) Usulü ile yaptırılacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1-İdarenin
a) Adı : MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Fen İşleri Daire Başkanlığı Siteler Mah. 5634 sokak No:4 Eski Otogar Karşısı Makine İkmal Sahası İçi SİTELER AKDENİZ/MERSİN
c) Telefon ve faks numarası : 3245331701 - 3242343505
ç) İhale dokümanının görülebileceği : Fen İşleri Dairesi Başkanlığı/İhaleli İşler Şube Müdürlüğü ve
https://www.mersin.bel.tr/
d) İhale dokümanının satın alınabileceği adres : Fen İşleri Daire Başkanlığı İhaleli İşler Şb. Müdürlüğü Siteler Mah. 5634 sokak No:4 Eski Otogar Karşısı Makine İkmal Sahası İçi SİTELER AKDENİZ/MERSİN
d) İhale Doküman Bedeli : 1000,00 (Bin TL)

2-İhale konusu işin

a) Adı : Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesinde mülkiyeti M.B.B.’ye ait olan ve riskli yapı sınıfında bulunan, Özel İdare İşhanı (A Blok) ve Kırmızı Lacivert İşhanı (B Blok) Hurda Karşılığı Yıkılması ve Molozların Atılması İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 9299,16  m2 kapalı inşaat alanına sahip, yedi katlı 2 adet B+Z+7 katlı (27m yüksekliğinde) taşınmazların hurda karşılığı yıkılması ve molozların atılması
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mersin İli Akdeniz İlçesi 750 ada 2 ve 156 ada 35 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde Mersin Büyükşehir Belediye Hizmet Binası A ve B Blokları
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.12.2023 – 13:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Mersin Büyükşehir Belediyesi , Büyükşehir Encümeni, Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi No:19 (Taş Bina) Akdeniz/MERSİN (Zemin kat toplantı salonunda)
c) İhalenin Türü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü (arttırma) suretiyle yapılacaktır

4-Muhammen Bedel ve Geçici teminat Tutarı

a) Muhammen Bedel : 2.324.155,40 TL +KDV olacak şekilde belirlenmiştir.
b) Geçici Teminat Tutarı : İhaleye katılacak olan istekliler tahmin edilen bedelin (2.324.155,40 TL) %3 oranından (69.724,67 TL) az olmamak şartı ile geçici teminat belgesini, katılım evraklarıyla birlikte İdareye sunacaktır. Geçici Teminatın nakit olarak yatırılması halinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Vakıfbank A.Ş. Mersin Merkez Şube TR56 0001 5001 5800 7287 3534 36 IBAN nolu hesaba veya  Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılması gerekmektedir
c) Kesin Teminat Tutarı : İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'sı oranında kesin teminat verecektir.


5. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir;

İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri

 1. Gerçek Kişi Olması Halinde:
 1. Kanuni ikametgâh belgesi        (E-Devlet kare kodlu çıktısı kabul edilir)
 2. Nüfus Cüzdan fotokopisi          (Aslı ihale aşamasında ibraz edilecektir.)
 3. Adli Sicil Belgesi                        (E-Devlet kare kodlu çıktısı kabul edilir)
 4. İmza Beyannamesi                    (Noterden Onaylı)

 

 1. Tüzel Kişi Olması Halinde:
 1. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Oda Kayıt Belgesi, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzer makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini ibraz edecektir.
 2. Tüzel Kişi temsilcisi ve baskın hisseye sahip ortakların Adli Sicil Belgeleri
 3. İlgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimdeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ya da bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere bütün hususları gösteren belgeler ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

 1. Ortak Belgeler
 2. Yıkım İşleri Müteahhitliği belgesi (minimum Y2 sınıfı)
  Yıkım İşleri Müteahhitlik belgesi olmayanlar ihaleye katılamazlar.
 3. İhaleye katılacak istekli, Söz konusu yıkım yapılacak gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair Yer Görme Belgesi, (İhale doküman ekine uygun olacak)
 4. İhaleye katılacak istekli, İletişim Bilgi Formunu doldurması gerekmektedir. (İhale doküman ekine uygun olacak)
 5. İhaleye katılacak istekli,  İhalelerden Yasaklılık Durum Formu ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığını taahhüt edecektir. (İhale doküman ekine uygun olacak)
 6. Şartname Bedel Makbuzu 1000,00 (bin)-TL’dir. Fen İşleri Daire Başkanlığı İhaleli İşler Şube Müdürlüğü  Siteler Mah. 5634 sokak No:4 Eski Otogar Karşısı Makine İkmal Sahası İçi SİTELER AKDENİZ/MERSİN veya Mersin Büyükşehir Belediyesi Vakıfbank A.Ş. Mersin Merkez Şube TR56 0001 5001 5800 7287 3534 36 nolu hesabına İhale Doküman Bedelinin yatırıldığına dair alındı makbuzunun getirilmesi kaydıyla Fen İşleri Daire Başkanlığı İhaleli İşler Şube Müdürlüğünden satın alabilirler.
 7. İstekliler, tahmin edilen bedelin %3’ünden az (en az 69.724,67 TL) olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu verecektir.(Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu  veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkalığı Gelirler Müdürlüğü Veznesine VEYA Mersin Büyükşehir Belediyesi Vakıfbank A.Ş. Mersin Merkez Şube TR56 0001 5001 5800 7287 3534 36 ihale adı ile istekli adı , istekliye ait Vergi Numarası ve geçici teminat olduğu belirtilerek yatırıldığını gösteren makbuzlar/dekontlar)
 8. İhaleye katılacak istekli, bütün ekiplerden ve işin yürütülmesinden sorumlu 1 adet Şantiye Şefi (İnşaat Mühendisi) ve 1 adet en az B sınıfına sahip iş güvenliği uzmanı taahhüt etmesi gerekmektedir. (İhale doküman ekine uygun olacak)
 9. 2 (iki) adet Yüksek erişimli bina yıkım ekskavatörü (makas) (minimum 24 metre),         1 (bir) adet 30 tonluk ekskavatör, 5 (beş) adet 20 tonluk kamyon ve 2 (iki) adet En az 10 Ton Kapasiteli su tankerini iş süresince hazır bulundurmayı taahhüt edecektir. (İhale doküman ekine uygun olacak) İhaleye katılacak istekli, yukarıda sayılan araçlara sahip olmak (özmalı olduğunu tevsik eden belgeler) VEYA bu araçların yıkım esnasında temin edileceğine ilişkin noter onaylı araç taahhütnamesini İdareye vermekle mükelleftir.
 10. İhaleye katılacak istekli, İdari şartname, Sözleşme tasarısı, Şantiye Çevre Panoları, Şantiye Bilgi Tabelası ve Şantiye Bilgi afişi teknik şartnamelerini imzalı olarak teklif ekinde sunacaklardır.
 11. Vekâleten ihaleye katılması halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleriyle birlikte vekâlet eden ile edilene ait aslı veya noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilecektir.
 12. Vekalet durumunda vekalet eden ile edilene ait Adli Sicil Kaydı verilecektir.
 • İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektup ile de gönderebilirler. (Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.)
 • Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 • İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 • Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en yüksek olanıdır.
 • İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 • İhale dokümanı Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale İşler Şube Müdürlüğünde veya Mersin Büyükşehir Belediyesi kurumsal internet sayfası (https://www.mersin.bel.tr/) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, dokümanı satın almaları zorunludur.
 • Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 • Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 • İdareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.
 • Katılıma ilişkin evraklar, ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna elden teslim edilecek ve ihale komisyonu tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. Maddesi uyarınca incelendikten sonra açık artırma usulü yapılacaktır. Teklifler ihale komisyonu önünde sözlü verilecek ve açık artırım formu imzalanacaktır.
 • Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 • İş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.
 • İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz.
 • İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektup ile de gönderebilirler.Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 • Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en yüksek olanıdır.
 • İhale Bedeli ile Yıkım Bedeli Üzerinden hesaplanacak KDV ile Damga Vergisi, Karar Pulu, harç vs. tüm vergiler sözleşmeden önce yüklenici tarafından peşin olarak ödenir.
 • Yüklenici bina yıkım bedeli üzerinden ayrıca % 20 KDV ödeyecektir.

#ilangovtr Basın no ILN01927881