08.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

İ L A N T.C. SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

.

İ L A N
T.C.
SEFERİHİSAR
SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS SAYISI : 2021/73 Esas

DAHİLİ DAVALI; FATMA ÖGE aleyhine açılan davada: 04/02/2021 tarihli dava dilekçesinde özetle;
Davacı Hamdiye KOSKA vekili tarafından davalılar Fatma ÖGE vd. aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan) ilişkin açılan dava konusu İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Hıdırlık mahallesi 273 ada 9 parselde kayıtlı bulunan ayni taksimi mümkün olmadığını bu nedenle ortaklığın satış suretiyle giderilmesi için dava açtığı görülmüştür.
Mahkememizce düzenlenen18/02/2021tarihli tensipte özetle;
Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davalıların dava dilekçesinin kendilerine tebliğden itibaren 2 haftalık sürede (HMK 317. Md) yanıt ve delillerini bildirmelerine, Başka yerden getirtilecek belgeler var ise yargıçlıkça taktir edilecek gider avansını yatırmalarına ve yazıların yazılmasına, 5 gün içinde yanıt istenmesine HMK 145. Maddesi uyarınca bir daha delil gösteremeyeceği,
*Davalı yanın vereceği dilekçede; mahkemenin unvanı, ad-soyad ve adres, TC no, varsa yasal temcilsi,
*İlk itirazların HMK 117 md.gereği yanıt ile bildirilmesi aksi halde ileri süremeyeceği (HMK 131),
*Davanın uygun olmayan zamanda (TMK 698/3 md ) açıldığı iddiası paydaşlığın devamını gerektiren akdi veya yasal halin bulunduğu iddiasının varsa cevap süresinde bildirilmesi,
Ön incelemeye hazırlık tutanak örneğinintaraflara tebliğine,
Yargılamanın 06/05/2021 günü saat 10:00'a bırakılmasına tensiben karar verildi.18/02/2021
26/10/2023 tarihli duruşma zaptı özetle;
Belirli gün ve saatte celse açıldı.
G.D:
1-Davacı vekilinin mazeretinin kabulü ile yeni duruşma gün ve saatinin UYAP sistemi üzerinden öğrenilmesine,
2-Davacı vekiline ilanen tebligat giderlerini yatırmak üzere 2 hafta kesin süre verilmesine aksi halde davanın taraf teşkili sağlanamadığından usulden reddedileceğinin ihtarına, ihtaratın son duruşma zaptı ekli tebligat ile yapılmasına,
Bu nedenle duruşmanın 22/02/2024 günü saat 09:53 bırakılmasına karar verildi.26/10/2023
İlanen tebliğ olunur.07/11/2023

 

#ilangovtr Basın no ILN01946845