01.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

İHALE İLANI SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

.

İHALE İLANI
SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1. İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı                                                : Sincan Belediye Başkanlığı
b) Adresi                                           : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara
c) Telefon ve faks numarası             : 4444762/1407 - 3122711272
d) Elektronik posta adresi                : destekhizmetleri@sincan.bel.tr
e) İlgili personel                                : Şule YILDIRIM
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2. İhalenin Konusu:
2.1. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesinde bulunan 8.453,24 m2 yüzölçümüne sahip, 2 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 13.12.2023 tarihinde 15:30 ile 15:45 saatleri arasında Kapalı Teklif Usulü ile satılması.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:

S.N.    Mahalle     Ada    Parsel   Alan(m²) Muhammen
Bedeli - ₺
İhale Tarihi İhale
Saati
1 Saraycık
Mahallesi
102468 3 3953,24 12.297.541,33₺ 13.12.2023 15:30
2 Saraycık
Mahallesi
102469 4 4500,00 13.998.375,00₺ 13.12.2023 15:45

 İmarDurumu: Değerleme konusu taşınmazlar; İmar durumu incelendiğinde taşınmazların tamamının E:0,50 Yençok: 8,5 m yapılaşma koşullarına sahip Ticaret Alanı kullanımında kaldığı tespit edilmiştir.
3-İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 13.12.2023 tarihinde 15:30 ile 15:45 saatleri arasında yapılacaktır. Teklifler en geç 13.12.2023 tarihinde saat 12:00’e kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale teklif zarfı teslim tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )
f) İstekli tarafından ihale şartnamesine uygun olarak hazırlanıp imzalanan teklif mektubu
4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b)Şirketin imza ve yetki sirküleri ile Ticaret Sicil gazeteleri ve şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,
c)Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),
ç)Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
f)İstekli tarafından ihale şartnamesine uygun olarak hazırlanıp imzalanan teklif mektubu                         
5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 2000,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

 

#ilangovtr Basın no ILN01942479