23.10.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

İLAN ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

.

İLAN

ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1- İHALENİN KONUSU:
Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi Bahçelievler Mahallesi, Battalgazi Mahallesi, Kümbet Mahallesi, Orhangazi Mahallesi ve Tepebaşı Mahallesi Kültür Merkezi Yapım İşi 2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2- İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT:
Elbistan Belediyesi İkinci Kat Meclis Odasında yapılacaktır

S.NO MAHALLE CİNSİ PAFTA MUHAMMEN BEDELİ GEÇ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 BAHÇELİEVLER ARSA L38-D-04-D2-B ₺7.709.537,98 ₺231.286,14 9.11.2023 10:00
2 BATTALGAZİ ARSA L38-D-04-D2--B ₺8.756.424,70 ₺262.692,74 9.11.2023 11:00
3 KÜMBET ARSA L38-D-10-A1-A ₺7.719.041,77 ₺231.571,26 9.11.2023 14:00
4 ORHANGAZİ ARSA  L38-D-05-D1-D ₺11.753.294,74 ₺352.598,85 9.11.2023 15:00
5 TEPEBAŞI ARSA  L38-D-04-C1-C ₺10.092.364,76 ₺302.770,95 9.11.2023 16:00


3- İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, KESİN TEMİNAT’A
İLİŞKİN ESASLAR
 

 1. İhale dokümanı, Elbistan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
 2. İhaleye katılmak isteyenlerin muhammen bedeli üzerinden % 3 oranındaki geçici teminatı, İhale saatinden önce Belediyemizin Halk Bankası TR57 0001 2009 4730 0004 0000 03 Elbistan Şubesindeki İBAN hesabına yatırmış olmaları veya bu maddenin ç/2 ve ç/3 nolu bentlerindeki teminat olarak kabul edilecek değerleri vermeleri gerekmektedir. İhale Dokümanı satın almayanlar ihaleye iştirak edemezler.

ç) Teminat olarak;

 1. Tedavüldeki Türk Parası,
 2. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
 3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).
 4. İhaleye katılmak için Belediye hesabına yatırmış oldukları 5.000,00 TL (Beşbin Türk Lirası) tutarındaki doküman satın alma bedeli makbuz veya dekontu.
 1. İhale üzerinde kalan istekli, onaylanan ihale kararlarının itibaren 15 gün içinde %6 oranında kesin teminatı yatırmak ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harçları ödemek zorundadır.
 2. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale feshedilir ve geçici teminatı Belediye hesabına gelir kaydedilir.


4- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
 2. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 3. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; .
 5. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 6. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 7. İhale dokümanı kapsamında verilen standart forma uygun teklif mektubu.
 8. Ortak girişim beyannamesi: Teklif dosyasında ihale dokümanında belirtilen standart forma uygun ortak girişim beyannamesi sunulacaktır. İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,(ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
 9. Doküman alındı belgesi, ( Halk Bankası Elbistan Şubesi TR57 0001 2009 4730 0004 0000 03 nolu Belediye hesabına 5000,00 TL (Beşbin Türk Lirası)  yatırma karşılığı doküman Elbistan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden satın alınacaktır.)
 10. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 11. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
 12. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından, aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
 13. İhaleye katılacaklar zarflarını, ihale tarih ve saatine kadar Elbistan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postayla teklif gönderenlerin teklifi ilk ve son teklif olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 14. İhale dokümanının satın alındığına dair dekontu, İhale saatine kadar kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna sunulmak üzere İdare yetkilisine vermeleri zorunludur.
 15. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
 2. İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
 3. İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
 4. Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
 5. Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 100’ü, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.
 1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
 1. B üst yapı bina işlerinden II. Grup İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
 2. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: mimarlık veya inşaat mühendisi diploması benzer işe denk sayılacaktır.

       ö) 2886 sayılı kanunun 84. maddesi gereğince (tüzel kişiler ve ortaklıklarda ortaklar ve temsile yetkili kişiler dâhil) ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanname,
İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar Elbistan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

5- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:
A) İhaleyi yapan idarenin;
a) İta amirleri,
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları,
ç)  (a), (b) ve bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),
B) 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,
C) Elbistan Belediyesine doğrudan veya dolaylı (şirket ortağı vb.) olarak borcu olanlar bu borçlarını ödemedikçe ihaleye katılamazlar.
6- SÖZLEŞMENİN FESHİ, SONA ERMESİ VE SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANIŞLAR
a) İhaleyi alan idarenin yazılı muvafakati olmaksızın işi ve sözleşmeyi bir başkasına devredemez, hiçbir şekilde iş ortağı ve kar ortağı olamaz. Tespit edildiği takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve kesin teminat Belediye hesabına gelir kaydedilir.
b) İhaleyi alan sözleşme süresinin bitiminden önce işi bıraktığı takdirde, ihaleyi alanın Belediyeye vermiş olduğu kesin teminat gelir kaydedilir.
c) İhaleyi alan sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren 30 gün içinde ilgili idarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir.
ç) İhaleyi alan kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin edilmesi istenebilir. Bu kuralın uygulanmaması halinde sözleşme bozulur. Bundan dolayı belediyenin bir zararı doğarsa 2886 sayılı Kanunun 62. maddesine göre işlem yapılır.
d) Sözleşme yapıldıktan sonra İhaleyi alan, İhale Konusu işin şartname ve eklerinde belirtilen şartlarda tadilatını ve malzeme teminlerini yapmaması, taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, idarenin en az on gün süreli ve sebebi açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı Belediye hesabına gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir. Fesih tebligatına müteakip 10 gün içerisinde işi bırakmak zorundadır.
e) İhaleyi alanın iflas etmesi halinde sözleşme bozulur. Bundan dolayı belediyenin bir zararı doğarsa 2886 sayılı Kanunun 62. maddesine göre işlem yapılır.

7- KÜLTÜR MERKEZİ YAPILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ (Tablo 1)

S.NO MAHALLE PAFTA ADA PARSEL CİNSİ UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ
1 BAHÇELİEVLER  L38-D-04-D2-B  ------  ---------- PARK ₺7.709.537,98


8- KÜLTÜR MERKEZİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZA KARŞILIK VERİLECEK TAŞINMAZLARIN BİLGİLERİ ( Tablo 2)

S.NO MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİ
1 KÖPRÜBAŞI 6371 1 1.016.51 m2  ARSA Sosyal Tesis Alanı ₺2.035.000,00
2 ESENTEPE 2023 8 392,11 m2  ARSA  Plansız ₺470.000,00
3 ESENTEPE 2023 11 298,26 m2  ARSA  Plansız ₺360.000,00
4 KIZILCAOBA 255 13 596,31 m2  ARSA  A-2 Konut Alanı ₺1.310.000,00
5 KIZILCAOBA 254 14 366,94 m2 ARSA  A-2 Kask:0,60 Konut Alanı ₺805.000,00
            TOPLAM ₺4.980.000,00

9- İŞİN SÜRESİ
İhaleye verilecek işin süresi; yer tesliminden itibaren 12  (on iki) aydır.(Yüklenici 12 ay içerisinde geçici kabul hazır hale getirmek zorundadır.)

10-TAPULARIN DEVRİ
YAPILACAK İŞİN BİTİMİNE GÖRE TAPU DEVİR İŞLEMLERİ (Tablo 3)

S.NO YAPILACAK İŞ ORANI MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİ
1 20% ESENTEPE 2023 11 298,26 m2 ARSA ₺360.000,00
2 40% ESENTEPE 2023 8 392,11 m2 ARSA ₺470.000,00
3 60% KIZILCAOBA 254 14 366,94 m2 ARSA ₺805.000,00
4 80% KIZILCAOBA 255 13 596,31 m2 ARSA ₺1.310.000,00
5 100% KÖPRÜBAŞI 6371 1 1.016,51 m2 ARSA ₺2.035.000,00

 

 1.  Tapu devirleri ile ilgili değişiklik yapmaya veya şerh konulmak suretiyle tapuları iş bitiminden önce devretmeye Belediyemiz Encümeni yetkilidir.

11- BAHÇELİEVLER MAHALLAESİ BEDELLER İLE İLGİLİ ŞARTLAR

 1. Arsa karşılığı inşaat ihalesinde; Yükleniciye devri öngörülen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların bedeli olan toplam 7.709.537,98 TL ile yapılacak inşaat bedeli olan 4.980.000,00 TL Arasındaki 2.729.537,98 TL farkın üzerinden azatlım yapılmak suretiyle teklif alınacak.  İhale neticesinde arada fark oluşması halinde bu bedel arsa teslimleri bittikten sonra 30 gün içinde tahakkuk edilecek ve 30 gün içinde ödeme yapılacaktır.

12- KÜLTÜR MERKEZİ YAPILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ (Tablo 1)

S.NO MAHALLE PAFTA ADA PARSEL CİNSİ UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ
1 BATALGAZİ  L38-D-04-D-2-B  ------  ----------- PARK ₺8.756.424,70


13- KÜLTÜR MERKEZİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZA KARŞILIK VERİLECEK TAŞINMAZLARIN BİLGİLERİ  (Tablo 2)

S.NO MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİ
1 BATTALGAZİ 2310 4 1.022 m2 ARSA E=1.00 Yençok=2 Kat T1 ₺2.050.000,00
2 KIZILCAOBA 1684 9 760,39 m2 ARSA A-2 Konut Alanı ₺1.675.000,00
            TOPLAM ₺3.725.000,00

14- İŞİN SÜRESİ
İhaleye verilecek işin süresi; yer tesliminden itibaren 12  (on iki) aydır.(Yüklenici 12 ay içerisinde geçici kabul hazır hale getirmek zorundadır.)
                                                         
15-TAPULARIN DEVRİ
YAPILACAK İŞİN BİTİMİNE GÖRE TAPU DEVİR İŞLEMLERİ (Tablo 3)

S.NO YAPILACAK İŞ ORANI MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİ
1 50% BATTALGAZİ 2310 4 1.022 m2 ARSA ₺1.535.000,00
2 100% KIZILCAOBA 1684 9 760,39 m2 ARSA ₺2.240.000,00


Tapu devirleri ile ilgili değişiklik yapmaya veya şerh konulmak suretiyle tapuları iş bitiminden önce devretmeye Belediyemiz Encümeni yetkilidir.16- BATTALGAZİ MAHALLESİ BEDELLER İLE İLGİLİ ŞARTLAR

 1. Arsa karşılığı inşaat ihalesinde; Yükleniciye devri öngörülen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların bedeli olan toplam 8.756.424,70 TL ile yapılacak inşaat bedeli olan 3.725.000,00 TL Arasındaki 5.031.424,70 TL farkın üzerinden azatlım yapılmak suretiyle teklif alınacak.  İhale neticesinde arada fark oluşması halinde bu bedel arsa teslimleri bittikten sonra 30 gün içinde tahakkuk edilecek ve 30 gün içinde ödeme yapılacaktır.

17- KÜLTÜR MERKEZİ YAPILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ (Tablo 1)

S.NO MAHALLE PAFTA ADA PARSEL CİNSİ UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ
1 KÜMBET  L38-D-10-A-1-A  -----  ---------- PARK ₺7.719.041,77


18- KÜLTÜR MERKEZİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZA KARŞILIK VERİLECEK TAŞINMAZLARIN BİLGİLERİ  (Tablo 2)

S.NO MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİ
1 YUNUSEMRE 1166 7 630,13 m2 ARSA  E=1.0 Yençok=5 Kat Konut Alanı ₺1.765.000,00
2 ORHANGAZİ 1842 9 553,79 m2 ARSA  A-3 Konut Alanı ₺1.220.000,00
3 KIZILCAOBA 256 4 518,40 m2 ARSA  A-3 Konut Alanı ₺1.140.000,00
4 KIZILCAOBA 256 5  351,69 m2 ARSA  A-3 Konut Alanı ₺775.000,00
            TOPLAM ₺4.900.000,00

19- İŞİN SÜRESİ
İhaleye verilecek işin süresi; yer tesliminden itibaren 12  (on iki) aydır.(Yüklenici 12 ay içerisinde geçici kabul hazır hale getirmek zorundadır.)

20-TAPULARIN DEVRİ
YAPILACAK İŞİN BİTİMİNE GÖRE TAPU DEVİR İŞLEMLERİ (Tablo 3)

S.NO YAPILACAK İŞ ORANI MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİ
1 25% KIZILCAOBA 256 5 351,69 m2 ARSA ₺775.000,00
2 50% KIZILCAOBA 256 4  518,40 m2 ARSA ₺1.140.000,00
3 75% ORHANGAZİ 1842 9 553,79 m2 ARSA ₺1.220.000,00
4 100% YUNUSEMRE 1166 7  630,13 m2 ARSA ₺1.765.000,00

 

 1. Tapu devirleri ile ilgili değişiklik yapmaya veya şerh konulmak suretiyle tapuları iş bitiminden önce devretmeye Belediyemiz Encümeni yetkilidir.

21- KÜMBET MAHALLESİ BEDELLER İLE İLGİLİ ŞARTLAR

 1.  Arsa karşılığı inşaat ihalesinde; Yükleniciye devri öngörülen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların bedeli olan toplam 7.719.041,77 TL ile yapılacak inşaat bedeli olan 4.900.000,00 TL Arasındaki 2.819.041,77 TL farkın üzerinden azatlım yapılmak suretiyle teklif alınacak.  İhale neticesinde arada fark oluşması halinde bu bedel arsa teslimleri bittikten sonra 30 gün içinde tahakkuk edilecek ve 30 gün içinde ödeme yapılacaktır.

22- KÜLTÜR MERKEZİ YAPILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ (Tablo 1)

S.NO MAHALLE PAFTA ADA PARSEL CİNSİ UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ
1 ORHANGAZİ   L38-D-05-D-1-D  -------  ---------- PARK ₺11.753.294,74


23- KÜLTÜR MERKEZİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZA KARŞILIK VERİLECEK TAŞINMAZLARIN BİLGİLERİ  (Tablo 2)

S.NO MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİ
1 ORHANGAZİ 4828 14 746,21 m2 ARSA E=1.20 Yençok= 3 Kat KSS ₺2.240.000,00
2 KIZILCAOBA 1683 3 2.368,11 m2 ARSA A-2 Konut Alanı ₺5.210.000,00
3 KIZILCAOBA 603 13 382,30 m2 ARSA A-3 Konut Alanı ₺1.535.000,00
            TOPLAM ₺8.985.000,00

24- İŞİN SÜRESİ
 İhaleye verilecek işin süresi; yer tesliminden itibaren 12  (on iki) aydır.(Yüklenici 12 ay içerisinde geçici kabul hazır hale getirmek zorundadır.)

25-TAPULARIN DEVRİ
YAPILACAK İŞİN BİTİMİNE GÖRE TAPU DEVİR İŞLEMLERİ (Tablo 3)

S.NO YAPILACAK İŞ ORANI MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİ
1 30% KIZILCAOBA 603 13 382,30 m2 ARSA ₺1.535.000,00
2 60% ORHANGAZİ 4828 14 746,21 m2 ARSA ₺2.240.000,00
3 100% KIZILCAOBA 1683 3 2.368,11 m2 ARSA ₺5.210.000,00

 

 1. Tapu devirleri ile ilgili değişiklik yapmaya veya şerh konulmak suretiyle tapuları iş bitiminden önce devretmeye Belediyemiz Encümeni yetkilidir.

26– ORHANGAZİ MAHALLESİ BEDELLER İLE İLGİLİ ŞARTLAR

 1. Arsa karşılığı inşaat ihalesinde; Yükleniciye devri öngörülen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların bedeli olan toplam 11.753.294,74 TL ile yapılacak inşaat bedeli olan 8.985.000,00 TL Arasındaki 2.768.294,74 TL farkın üzerinden azatlım yapılmak suretiyle teklif alınacak.  İhale neticesinde arada fark oluşması halinde bu bedel arsa teslimleri bittikten sonra 30 gün içinde tahakkuk edilecek ve 30 gün içinde ödeme yapılacaktır.

27- KÜLTÜR MERKEZİ YAPILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ (Tablo 1)

S.NO MAHALLE PAFTA ADA PARSEL CİNSİ UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ
1 TEPEBAŞI  L38-D-04-C-1-C  ------  ----------- PARK ₺10.092.364,76


28- KÜLTÜR MERKEZİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZA KARŞILIK VERİLECEK TAŞINMAZLARIN BİLGİLERİ  (Tablo 2)

S.NO MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİ
1 ORHANGAZİ 4828 3 645,38 m2 ARSA E=1.20 Yençok= 3 Kat KSS ₺1.935.000,00
2 TAŞBURUN 3299 205 1.182,87 m2 ARSA E=1.20 Yençok= 6 Kat ₺945.000,00
3 TAŞBURUN 3299 207 255,54 m2 ARSA E=1.20 Yençok= 6 Kat ₺205.000,00
4 TAŞBURUN 3299 208 403,51 m2 ARSA E=1.20 Yençok= 6 Kat ₺325.000,00
5 TAŞBURUN 3299 209 737,96 m2 ARSA E=1.20 Yençok= 6 Kat ₺590.000,00
            TOPLAM ₺4.000.000,00

29- İŞİN SÜRESİ
 İhaleye verilecek işin süresi; yer tesliminden itibaren 12  (on iki) aydır.(Yüklenici 12 ay içerisinde geçici kabul hazır hale getirmek zorundadır.)

30-TAPULARIN DEVRİ
YAPILACAK İŞİN BİTİMİNE GÖRE TAPU DEVİR İŞLEMLERİ (Tablo 3)

S.NO YAPILACAK İŞ ORANI MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİ
1 20% TAŞBURUN 3299 207 255,54 m2 ARSA ₺205.000,00
2 40% TAŞBURUN 3299 208 403,51 m2 ARSA ₺325.000,00
3 60% TAŞBURUN 3299 209 737,96 m2 ARSA ₺590.000,00
4 80% TAŞBURUN 3299 205 1.182,87 m2 ARSA ₺945.000,00
5 100% ORHANGAZİ 4828 3 645,38 m2 ARSA ₺1.935.000,00

 

 1. Tapu devirleri ile ilgili değişiklik yapmaya veya şerh konulmak suretiyle tapuları iş bitiminden önce devretmeye Belediyemiz Encümeni yetkilidir.


31- BEDELLER İLE İLGİLİ ŞARTLAR

 1. Arsa karşılığı inşaat ihalesinde; Yükleniciye devri öngörülen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların bedeli olan toplam 10.092.364,76 TL ile yapılacak inşaat bedeli olan 4.000.000,00 TL Arasındaki 6.092.364,76 TL farkın üzerinden azatlım yapılmak suretiyle teklif alınacak.  İhale neticesinde arada fark oluşması halinde bu bedel arsa teslimleri bittikten sonra 30 gün içinde tahakkuk edilecek ve 30 gün içinde ödeme yapılacaktır.


İhale ile diğer şartlar İhale teknik ve idari şartnamesinde mevcut olup; İlgililere İlanen duyurulur.                                                                   

#ilangovtr Basın no ILN01914069