15.05.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

İLAN T.C. BOLVADİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

İLAN

T.C. BOLVADİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/183 Esas
DAVALI : GÜLCAN ÖZKAN-17011294960

Davacı Münevver YİRMİBEŞOĞLU tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı dava dilekçesinde özetle Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi,Yeni(Bahçelievler) Mahalle, 250 ada,4parsel sayılı avlulu kargir ev niteliğindeki taşınmazda bulunan ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep ve dava etmiştir.
Duruşma Günü: 28/05/2024 günü saat: 09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02029719