24.11.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

.

İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR


Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
 

Encümen Kayıt No İlçe/Mahalle Ada No Parsel No Alanı
(m²)
Satılacak Hisse Oranı Halihazır Durumu Vakfiye Bilgisi İmar Durumu Cinsi Muhammen Bedeli
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
Şartname Bedeli
(TL)
İhale Tarihi İhale Saati
7051 Fatih/
Nev Bahar
1801 14 45 Tamamı Boş Yok Konut Alanı – minimun yapılaşma koşullarını sağlamaması durumunda komşu parseller ile tevhidi gerekmektedir. Arsa 2.407.500,00 72.225,00 3.000,00 06.12.2023 11:05

1)    İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane-Fatih/İstanbul
2)    İhale Usulü: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
3)    İhale şartnamesi: Emlak Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 99 Fax: 0212 449 51 33
4)    İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a)    Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti,
b)    Yabancı istekliler için Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),
c)      Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),
d)    Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
e)    Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri,
f)    Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
g)    2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
h)    Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname
i)    Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
5)    İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
6)    Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
7)    İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
8)    Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 06 Aralık 2023 Saat: 10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.
9)    Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir
10)    Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.   
    İLAN OLUNUR.                                                                                                                                   
                                                                                                                               
#ilangovtr Basın no ILN01938020