02.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

.

İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Petrol ve Petrol Türevi Slaç veya Sintine Suyu Atıkların Bertaraf Edilmesi için satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No : 7238  
2) İşin Konusu/Nevi/Miktarı

:  MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Petrol ve Petrol Türevi Slaç (13.07.03-Atık Kodlu) veya Sintine Suyu (13.04.03-Atık Kodlu) toplam 24.000 m3 (± %25) miktarındaki Atıkların Bertaraf Edilmesi için satışı işi

 
3) Muhammen Bedel : 52.525.000.-TL + KDV  
4) Geçici Teminat : 1.575.750.-TL  
5) Satış Yeri : Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi Limanı  
6) İşin Bitiş Tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12 (Oniki) ay sürenin bitim tarihine kadar  
7) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih ve Saati : 25 Aralık 2023 Saat:14.00  
8) İhale Tarihi ve Saati : 27 Aralık 2023 Saat: 11.00          Son teklif verme tarih ve saati: 27 Aralık 2023 Saat: 11.00            
9) İhalenin Yapılacağı Yer :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu, Saraçhane-Fatih/İstanbul  
10) Yeterlik Başvurusunun Yapılacağı Yer : Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Beyoğlu / İstanbul
 
11) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü  
12) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer                : İhale Şartnamesi 1.000.-TL bedelle Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Beyoğlu / İstanbul adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.
Tel: 0212 312 64 95   Fax: 0212 455 43 43
 
13) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
13.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:
13.1.1.   Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti.
13.1.2.  Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
13.1.3. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyannamesi.
13.1.4.  Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı).
13.1.5.  Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı).
13.1.6.  Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

a. Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.1.6.a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge.
13.1.7. Tüzel kişiler için, İmza Sirküleri;

a. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.1.7.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge.

13.1.8. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve noter tasdikli imza beyannamesi.
13.1.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,
13.1.10. İstekliler, tesisleri için T.C. Çevre Şehirçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınmış,13.07.03-Diğer yakıtlar (karışımlar dahil) (Slaç) ve 13.04.03- Diğer denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağları (Sintine Suyu) atık koduna sahip konusu ‘’Atık yakma ve beraber yakma’’ olan Geçici Faaliyet Belgesini veya Çevre İzin Ve Lisans belgesi sunacaklardır. (İsteklilerin diğer tesislerine bu şartname kapsamında belirtilen atıkların gönderilmesi için ayrıca diğer tesislerin bu şartname de tarif edilen Geçici Faaliyet Belgesini veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi’’)
13.1.11. Şartname satın alındığına dair belge.
13.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
13.2.1.  Teklif mektubunu havi iç zarf.
13.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat.
13.2.3. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti.
13.2.4.  Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyannamesi.
13.2.5.  Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı).
13.2.6.  Tüzel kişiler için, tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres beyanı).
13.2.7. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;

a. Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.2.7.a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
13.2.8.  Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
13.2.9. Tüzel kişiler için, imza sirküleri;

a. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.2.9.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge.
13.2.10.  İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve noter tasdikli imza beyannamesi.
13.2.11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,
14) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir.
15) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
16) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
17)  İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Beyoğlu/İstanbul adresine, 25 Aralık 2023 Saat: 14.00 kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir.
18) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
19) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 27 Aralık 2023 Saat: 11.00’e kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Caddesi, No:5 34134 Fatih/İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
20) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 27 Aralık 2023 Saat: 10.00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü,  Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Caddesi, No:5 34134 Fatih/İstanbul ) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.  
21) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
22) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01943230