21.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 

İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


HASTANEMİZ VE BAĞLI BİRİMLERİN CİHAZLARININ 8 AYLIK 7/24 HİZMET SUNUMUNA HAZIR HALDE TUTULMASI VE PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/169606
1-İdarenin
a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Cerrahpaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. 34098 Cerrahpaşa FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124596135 - 2125292220
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : HASTANEMİZ VE BAĞLI BİRİMLERİN CİHAZLARININ 8 AYLIK 7/24 HİZMET SUNUMUNA HAZIR HALDE TUTULMASI VE PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : HASTANEMİZ VE BAĞLI BİRİMLERİN CİHAZLARININ 8 AYLIK 7/24 HİZMET SUNUMUNA HAZIR HALDE TUTULMASI VE PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi ve Bağlı Birimleri
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.05.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi : 01.05.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.03.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- C BLOK-6. KAT İHALE SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
1- Yüklenici, Teknik Şartnamenin Madde 2.1’de yer alan tablosundaki sistemlerin /cihazların /ekipmanların periyodik bakımlarını yaptıracağı bakımcı firmaların ulaşım bilgilerini ve ilgili firmalara ait cihaz yetkili servis veya TSE HYB (TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerini) belgeleri Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup, idarenin talebi üzerine sunulacaktır.
 2- Isıtma tesisatı grubunda bulunan kazan ve kombi cihazlarına bakımı yapacak olan firmaya ait TS12676 veya TS12865 TSE-HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) veya en az bir adet kazan üretici firmalarından güncel Yetkili Servis Belgesi Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup, idarenin talebi üzerine sunulacaktır.
3- Yangın ve su tesisatı grubunda bulunan yangın pompa gruplarına bakımı yapacak olan firmaya ait TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi (Pompalar Atık ve Temiz Su, Yağ, Akaryakıt, LPG, CNG) veya en az bir pompa grubu üretici firmasından Yetkili Servis Belgesi bulunacaktır. Bu belge Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup, idarenin talebi üzerine sunulacaktır.
4- Soğutma ve havalandırma tesisatı grubunda bulunan klima santrali, aspiratör santrali ve soğutma grubu cihazlarına bakımı yapacak olan firmaya ait TS 12850 TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi veya soğutma grubu, klima/aspiratör santrali sistemlerinin herhangi birine ait bir üretici firmadan Yetkili Servis Belgesi bulunacaktır. Bu belge Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup, idarenin talebi üzerine sunulacaktır.
5-Medikal pompa grubunda bulunan (Medikal hava kompresörleri, medikal hava kurutucuları ile Medikal Vakum Pompaları) cihazlara bakımı yapacak olan firmaya ait TS EN 1012-1 TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi veya medikal pompa grubunda bulunan cihazlardan herhangi birine ait bir üretici firmadan Yetkili Servis Belgesi bulunacaktır. Bu belge Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup, idarenin talebi üzerine sunulacaktır.
6- FM200 Gazlı Söndürme cihazlarına bakımı yapacak olan firmaya ait TS EN 12094 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya herhangi bir üretici firmadan Yetkili Servis Belgesi bulunacaktır. Bu belge Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup, idarenin talebi üzerine sunulacaktır.
7- Telefon santralleri cihazlarına bakımı yapacak olan firmaya ait TS 12739 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya herhangi bir üretici firmadan Yetkili Servis Belgesi bulunacaktır. Bu belge Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup, idarenin talebi üzerine sunulacaktır.
8- Kamera Sistemine bakımı yapacak olan firmaya ait TS 12540 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya herhangi bir üretici firmadan Yetkili Servis Belgesi bulunacaktır. Bu belge Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup, idarenin talebi üzerine sunulacaktır.
9- Yangın Algılama ve İhbar Sistemine bakımı yapacak olan firmanın hastanede bulunan yangın algılama cihazlarının markalarına ait üretici firmadan veya distribütör firmadan alınmış Yetkili Servis Belgesi bulunacaktır. Türkiye’ de distribütör firma bulunmayan markalar için Hizmet Yeterlilik Belgesi’ ne sahip olmalıdır. Bu belgeler Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup, idarenin talebi üzerine sunulacaktır.
10- Anons Sistemine bakımı yapacak olan firmaya ait herhangi bir üretici firmadan Yetkili Servis Belgesi bulunacaktır. Bu belge Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup, idarenin talebi üzerine sunulacaktır.
11- Jeneratör cihazlarına bakımı yapacak olan firmaya ait TSE-HYB 12650 Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunacaktır. Bu belge Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup, idarenin talebi üzerine sunulacaktır.
12- UPS cihazlarına bakımı yapacak olan firmaya ait TSE-HYB 12643 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya en az bir adet üretici firmalarından güncel Yetkili Servis Belgesi bulunacaktır. Bu belge Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup, idarenin talebi üzerine sunulacaktır.
13- Asansör yüklenici/bakımcı firması ''Asansör Monte Eden veya Üretici'' firma olduğunu gösteren belge sahibi olacaktır. (H modül, G modül vb.) Bu belgeler Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup, idarenin talebi üzerine sunulacaktır.

14- Bakım yapacak olan asansör firması Türk Standartları Enstitüsünden alınmış TSE-HYB 12255 belgesine sahip olacaktır. Bu belgeler Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup, idarenin talebi üzerine sunulacaktır.
15- 15- IT Pano cihazlarına bakımı yapacak olan firmanın birimlerimizde kullanılan IT İzole Panoların üretici firmasından Yetkili Servis Belgesi bulunacaktır. Bu belge Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup, idarenin talebi üzerine sunulacaktır.
16- Yüksek gerilim işletme sorumluluğu, trafo ve hücreler grubuna ait isteklinin bakımları yapacak personel ile ilgili Güncel Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı SMM ve Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluk belgesi ve diploma fotokopisi Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup, idarenin talebi üzerine sunulacaktır.
17- Yüklenici firma elektrik/elektronik/mekanik mühendislik hizmetlerinin verilmesi, elektrik/elektronik/mekanik ve otomasyon sistemlerinin teknik bakım işletilmesi ve onarım hizmetleri ile ilgili olarak ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 belgelerine sahip olacak ve bu belgeler Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup, idarenin talebi üzerine sunulacaktır.
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarından birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış, her türlü teknik sistemlerin tamir, bakım, onarım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın no ILN01987655