27.03.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

KADIKÖY BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

 

KADIKÖY BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI KADIKÖY İLÇESİ PARK VE YEŞİL ALANLARINDA ELEKTRİK, TESİSAT, PEYZAJ YENİLEME VE ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/399528

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KADIKÖY BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

HASANPASA MAHALLESI KURBAGALI DERE CADDESI 2 34722 HASANPAŞA KADIKÖY/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2165425000 - 2164146721

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

2024 YILI KADIKÖY İLÇESİ PARK VE YEŞİL ALANLARINDA ELEKTRİK, TESİSAT, PEYZAJ YENİLEME VE ONARIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

82 Kalem İnşaat, 31 Kalem Elektrik, 33 Kalem Tesisat İşi İmalatının Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KADIKÖY İLÇESİ PARKLARI VE YEŞİL ALANLARI

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

16.04.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

KADIKÖY BELEDİYESİ İHALE KOMİSYONU 4.KAT A BLOK HASANPAŞA KADIKÖY/İSTANBUL

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşleri Benzer İş GruplarıTebliği" 'nin eki "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi" 'nde "(A) Alt Yapı İşleri" başlığı altında yer alan XVIII.GRUP İŞLER (SAHA İŞLERİ) Benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi veya Peyzaj Mimarı


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

A. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi ile ilgili değerlendirme, Teklif Fiyatı (50 puan) ile Kalite ve Teknik Değer Nitelik (50 puan) olmak üzere iki kısımda ve toplam 100 puan üzerinden yapılacaktır. A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması (TFP) Teklif fiyatı puanlamasında sınır değerin üzerine kalan ve geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatının sahibi istekli 50 puan alacak olup, geçerli teklife sahip diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TFP: İsteklinin teklif puanını, TFmin: Sınır değerin üzerinde kalan geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatını, TF: İsteklinin teklif fiyatını, ifade eder. A.2. Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması (KTP) Kalite ve Teknik Değer Nitelik puanlaması 50 puan üzerinden yapılacak olup, her bir iş kalemi bazında yapılacak değerlendirme sonucuna göre aşağıdaki puanlar verilebilecektir: KBİ.01 - 1 - PUAN KBİ.02 - 1 - PUAN KBİ.03 - 3 - PUAN KBİ.04 - 3 - PUAN KBİ.05 - 1 - PUAN KBİ.06 - 1 - PUAN KBİ.07 - 3 - PUAN KBİ.08 - 1 - PUAN KBİ.09 - 1 - PUAN KBİ.10 - 1 - PUAN KBİ.11 - 2 - PUAN KBİ.12 - 2 - PUAN KBİ.13 - 1- PUAN KBİ.14 - 1 - PUAN KBİ.15 - 2 - PUAN KBİ.16 - 2 - PUAN KBİ.17 - 2 - PUAN KBİ.18 - 2 - PUAN KBİ.19 - 2 - PUAN KBİ.20 - 2 - PUAN KBİ.21 - 2 - PUAN KBİ.22 - 2 - PUAN KBİ.23 - 3 - PUAN KBİ.24 - 1 - PUAN KBİ.25 - 2 - PUAN KBİ.26 - 3 - PUAN KBİ.27 - 1 - PUAN KBİ.28 - 1 - PUAN KBİ.29 - 1 - PUAN KBİ.30 - 1 - PUAN KBİ.31 - 2 - PUAN KBİ.32 - 1 - PUAN KBİ.33 - 3 - PUAN KBİ.34 - 2- PUAN KBİ.35 - 2 - PUAN KBİ.36 - 3 - PUAN KBİ.37 - 3 - PUAN KBİ.38 - 3 - PUAN KBİ.39 - 3 - PUAN KBİ.40 - 3 - PUAN KBİ.41 - 3 - PUAN KBİ.42 - 3 - PUAN KBİ.43 - 3 - PUAN KBİ.44 - 3 - PUAN KBİ.45 - 2 - PUAN KBİ.46 - 1 - PUAN KBİ.47 - 1 - PUAN KBİ.48 - 1 - PUAN KBİ.49 - 3 - PUAN KBİ.50 - 3 - PUAN KBİ.51 - 3 - PUAN KBİ.52 - 3 - PUAN KBİ.53 - 3 - PUAN KBİ.54 - 3 - PUAN KBİ.55 - 3 - PUAN KBİ.56 - 3 - PUAN KBİ.57 - 2 - PUAN KBİ.58 - 2 - PUAN KBİ.59 - 2 - PUAN KBİ.60 - 2 - PUAN KBİ.61 - 2 - PUAN KBİ.62 - 2 - PUAN KBİ.63 - 1 - PUAN KBİ.64 - 1 - PUAN KBİ.65 - 1 - PUAN KBİ.66 - 2 - PUAN KBİ.67 - 2 - PUAN KBİ.68 - 1 - PUAN KBİ.69 - 1 - PUAN KBİ.70 - 1 - PUAN KBİ.71 - 1 - PUAN KBİ.72 - 1 - PUAN KBİ.73 - 1 - PUAN KBİ.74 - 1 - PUAN KBİ.75 - 1 - PUAN KBİ.76 - 1 - PUAN KBİ.77 - 1 - PUAN KBİ.78 - 1 - PUAN KBİ.79 - 1 - PUAN KBİ.80 - 1 - PUAN KBİ.81 - 1 - PUAN KBİ.82 - 3 - PUAN KE.01 - 3 - PUAN KE.02 - 2 - PUAN KE.03 - 2 - PUAN KE.04 - 1 - PUAN KE.05 - 1 - PUAN KE.06 - 1 - PUAN KE.07 - 1 - PUAN KE.08 - 2 - PUAN KE.09 - 2 - PUAN KE.10 - 2 - PUAN KE.11 - 2 - PUAN KE.12 - 1 - PUAN KE.13 - 1 - PUAN KE.14 - 1 - PUAN KE.15 - 1 - PUAN KE.16 - 1 - PUAN KE.17 - 1 - PUAN KE.18 - 1 - PUAN KE.19 - 1 - PUAN KE.20 - 1 - PUAN KE.21 - 1 - PUAN KE.22 - 2 - PUAN KE.23 - 1 - PUAN KE.24 - 1 - PUAN KE.25 - 1 - PUAN KE.26 - 3 - PUAN KE.27 - 3 - PUAN KE.28 - 3 - PUAN KE.29 - 3 - PUAN KE.30 - 3 - PUAN KE.31 - 2 - PUAN T.01 - 1 - PUAN T.02 - 1 - PUAN T.03 - 3 - PUAN T.04 - 3 - PUAN T.05 - 3 - PUAN T.06 - 3 - PUAN T.07 - 3 - PUAN T.08 - 2 - PUAN T.09 - 2 - PUAN T.10 - 1 - PUAN T.11 - 1 - PUAN T.12 - 1 - PUAN T.13 - 3 - PUAN T.14 - 1 - PUAN T.15 - 1 - PUAN T.16 - 3 - PUAN T.17 - 3 - PUAN T.18 - 1 - PUAN T.19 - 3 - PUAN T.20 - 3 - PUAN T.21 - 1 - PUAN T.22 - 3 - PUAN T.23 - 3 - PUAN T.24 - 3 - PUAN T.25 - 3 - PUAN T.26 - 1 - PUAN T.27 - 1 - PUAN T.28 - 1 - PUAN T.29 - 1 - PUAN T.30 - 1 - PUAN T.31 - 3 - PUAN T.32 - 3 - PUAN T.33 - 1 - PUAN verilebilecektir. Değerlendirmede istekli tarafından teklif edilen birim fiyat ile miktarın çarpımından elde edilen iş kalemi tutarı bölünen, isteklinin toplam teklif bedeli de bölen alınarak isteklinin her bir iş kalemi için İstekli Pursantaj Oranı bulunur. Yaklaşık maliyetteki birim fiyat ile miktarın çarpımından elde edilen iş kalemi tutarı da, toplam yaklaşık maliyete bölünerek yaklaşık maliyetin her bir iş kalemi için İdare Pursantaj Oranı bulunur. O iş kaleminde İstekli Pursantaj Oranı'nın, İdare Pursantaj Oranı'nın %80'i ile %110'u arasında (%80 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıda belirtilen puan verilecek, pursantaj oranının %80 - %110 aralığı dışında kalması halinde o iş kalemi için sıfır (0) puan verilecektir. Bu hesaplar sonucunda, her bir iş kalemi için verilen puanlar toplanarak isteklinin toplam kalite puanı (KTP) elde edilir. B. Açıklamalar ve Matematiksel Düzenlemeler Puan ve matematiksel hesap niteliğindeki tüm değerler (TFP, KTP, TP, vb.) hesaplandıktan sonra virgülden sonra altı basamak olacak şekilde yuvarlanacak ve sonraki hesaplara yuvarlanmış değerler ile gireceklerdir. Parasal değerler ile parasal değerlerden türetilen sınır değerler, hesaplandıktan sonra virgülden sonra iki basamak olacak şekilde yuvarlanacak ve sonraki hesaplara yuvarlanmış değerler ile gireceklerdir. C. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Toplam puan (TP), teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır: TP = TFP + KTP Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli (FDTF); FDTF = (ETF x 100) / TP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TP: İsteklinin toplam puanını ifade eder. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli (FDTF) en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir. FDTF değeri en düşük olan isteklilerin birden fazla olması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif fiyatı en düşük olan istekliye ait tekliftir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın no ILN02008998