15.01.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

.

KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


MEHMET AKİF,ATATÜRK VE ATAKENT MAHALLELERİ YOL YAPIMI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/33200

 

1-İdarenin
a) Adı : KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : HALKALI MERKEZ MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARI NO KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124110670 - 2124110671
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : MEHMET AKİF,ATATÜRK VE ATAKENT MAHALLELERİ YOL YAPIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 68 kalem inşaat imalat ve nakliye yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul İli Küçükçekmece Belediye Başkanlığı sınırları dahili ana ve tali yollar
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.02.2024 - 12:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı NO:10 KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANALIĞI 3. kat Fen İşleri Müdürlüğü ihale bürosu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin  A grubu V grup işler benzer iş olarak kabul edilir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgesini sunmak suretiyle ihaleye girecek mühendislik ve mimarlık bölümü İnşaat Mühendisliğidir


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları A. Değerlendirme "teklif fiyatı" ile "kalite ve teknik değer nitelik" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP : Teklif puanı, TFmin : Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF : İsteklinin teklif fiyatı, A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI: "Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. A.2.1. Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Teklif oranları hesaplanırken virgülden sonra 6 (altı) hane dikkate alınacaktır. 1 ALTYAPI 01 MAKİNE İLE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZISI. 1 2 ALTYAPI 02 MAKİNE İLE HER DERİNLİKTE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZISI 1 3 ALTYAPI 03 BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 16/20 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) 1 4 ALTYAPI 04 BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 30/37 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) 1 5 ALTYAPI 12 KUVARS-KORUND AGREGALI (GRİ) YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ VE KÜR UYGULAMASI (TAZE BETONDA) 1 6 ALTYAPI 13 4 CM KALINLIĞINDA AÇIK RENKLİ TRAVERTEN LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI ( 30 CM X SERBEST BOY) 1 7 ALTYAPI 14 AÇIK RENKLİ TRAVERTEN LEVHA İLE MERDİVEN BASAMAĞI KAPLAMASI YAPILMASI (BASAMAK 3 CM, RIHT 2 CM KALINLIĞINDA) 1 8 ALTYAPI 15 4 CM KALINLIĞINDA ANDEZİT LEVHA İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (30CMXSERBEST BOY) 1 9 ALTYAPI 16 6 CM YÜKSEKLİĞİNDE MİNERAL YÜZEYLİ BETON PARKE DÖŞENMESİ.(HER EBAT, RENK VE DESENDE) 1 10 ALTYAPI 17 6 CM YÜKSEKLİĞİNDE NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HER EBAT, RENK VE DESENDE) 1 11 ALTYAPI 18 100*100 CM ÖLÇÜLERİNDE MİNERAL YÜZEYLİ KUMLAMALI AĞAÇ DİBİ IZGARA DÖŞENMESİ. 1 12 ALTYAPI 19 "8 CM YÜKSEKLİĞİNDE GÖRME ENGELLİ UYARI TAŞI DÖŞENMESİ. " 1 13 ALTYAPI 20 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE MİNERAL YÜZEYLİ BETON PARKE DÖŞENMESİ. (HER EBAT, RENK VE DESENDE) 1 14 ALTYAPI 21 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HER EBAT, RENK VE DESENDE) 1 15 ALTYAPI 22 50 X 20 X 10 CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR DÖŞENMESİ 1 16 ALTYAPI 23 70 X 30 X 15 CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR DÖŞENMESİ 1 17 ALTYAPI 24 35 X 35 X 15 H.=38 CM CM BOYUTLARINDA MİNERAL YÜZEYLİ OVAL SINIR DÖŞENMESİ 1 18 ALTYAPI 25 70 X 30 X 15 H=53 CM CM BOYUTLARINDA MİNERAL YÜZEYLİ OVAL SINIR DÖŞENMESİ 1 19 ALTYAPI 26 70X35X15 CM PREKAST BRÜT BETON BORDÜR DÖŞENMESİ 1 20 ALTYAPI 27 35*35 H=15+45 CM BOYUTLARINDA SINIR ELEMANI 1 21 ALTYAPI 29 "50*30*15 H=38 CM BOYUTLARINDA MİNERAL YÜZEYLİ SINIR ELEMANI DÖŞENMESİ " 1 22 ALTYAPI 30 "50*30*15 H=53 CM BOYUTLARINDA MİNERAL YÜZEYLİ OVAL SINIR LEMANI DÖŞENMESİ. " 1 23 ALTYAPI 31 10x20x50 CM BOYUTLARINDA ANDEZİT BORDÜR DÖŞENMESİ. 1 24 ALTYAPI 32 30 x 10 x SERBEST BOY NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON OLUK DÖŞENMESİ. 1 25 ALTYAPI 33 10*10 EBADINDA DOĞAL GRANİT PARKE TAŞI DÖŞENMESİ. 1 26 ALTYAPI 41 ÇAPI 800 MM, MUFLU BETONARME BORU DÖŞENMESİ (500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, BORU, BAŞ BAĞLAMA VE SIZDIRMAZLIK TESTİ BEDELLERİ DAHİL, DONATI BEDELİ HARİÇ) 1 27 ALTYAPI 52 MEVCUT PARKE TAŞLARI İLE KALDIRIM YAPILMASI 1 28 ALTYAPI 53 DOĞAL PARKE TAŞI, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ 1 29 ALTYAPI 55 ASFALT, KIRMATAŞ VE ŞOSE SÖKÜLMESİ 1 30 ALTYAPI 58 30*15*8 CM EBATLARINDA TAMBURLANMIŞ GRANİT DÖŞENMESİ. 1 31 ALTYAPI 59 4 CM KALINLIĞINDA GRANİT İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (40*40 CM EBADINDA) 1 32 ALTYAPI 60 4 CM KALINLIĞINDA BAZALT PLAKLARLA DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (30*SERBEST BOY) 1 33 ALTYAPI 61 BORDÜR SÖKÜLMESİ. 1 34 ALTYAPI 62 ANDEZİT PLAKLAR İLE MERDİVEN BASAMAK KAPLAMASI YAPILMASI (B=3, R=2 cm) 1 35 ALTYAPI 64 STABİLİZE HAZIRLANMASI VE MAKİNE İLE SERİLMESİ. 2 36 ALTYAPI 65 "BETON REFÜJ BORDÜRÜ DÖŞENMESİ." 1 37 ALTYAPI 66 PREFABRİK BETON PLAKLARLA ŞEV KAPLAMA YAPILMASI 1 38 ALTYAPI 67 BETON YOL SÖKÜLMESİ 1 39 ALTYAPI 68 YAĞMURSUYU İSKİ VE PTT BACALARININ YÜKSELTİLMESİ (KAPAK İDARE MALI) 1 A.2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, %90 - %110 aralığın dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır. A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF * 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF : İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF : Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP : İsteklinin toplam puanı, ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın no ILN01965724