28.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

KARTAL BELEDİYESİ KİRALAMA İHALESİ

 

KARTAL BELEDİYESİ KİRALAMA İHALESİ


Mülkiyeti Kartal Belediye Başkanlığına ait olan aşağıda bilgileri verilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
 

Adresi Kiralanacak Taşınmazın Cinsi ve Alanı Kira Müddeti Aylık Kira Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati İhale Türü
12232 ada 111 parsel Yalı Mahallesi Konfor Sokak No:1 önündeki kaldırımda kalan alan 21 m² alanlı Konteyner Yapı “Taksi Durağı” 3 YIL 5.000,00 TL 5.400,00 TL 05/03/2024 14:30 Açık İhale

1) İhale 05 Mart 2024 Salı günü Kartal Belediye Başkanlığı Binası Encümen Salonunda 2886 Sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü  suretiyle Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2) Adı geçen taşınmazların Şartnamesi Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde olup, günün mesai saatleri içerisinde görülebilir. Her bir ihalenin dosya satış bedeli  5.000,00-TL’dir.

3) İstekliler ihale evraklarını 04.03.2024 tarih Saat:17.00’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

4) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a. Nüfus Kayıt Örneği
b. Yerleşim Yeri Belgesi
c. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen  % 3  Geçici Teminat
d. Dosya satış bedelinin ödendiğine dair makbuz
e. Kartal Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesi
f. Gerçek kişiler için İmza Sirküleri ( Noter )
g. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ( Tescil Belgesi ) ve  Sicil Gazetesi, Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

İlan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01989324