30.11.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

KİT KARŞILIĞI TAM OTOMATİK İMMÜNOHİSTOKİMYA VE İN SİTU HİBRİDİZASYON ALIMI

.

KİT KARŞILIĞI TAM OTOMATİK İMMÜNOHİSTOKİMYA VE İN SİTU HİBRİDİZASYON ALIMI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-BAKIRKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Kit Karşılığı Tam Otomatik İmmünohistokimya ve İn Situ Hibridizasyon Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1334941

 

1-İdarenin
a) Adı:EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-BAKIRKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:Bakirköy Dr.Sadi Konuk Egt.ve Ars.Hast.Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik Saglam Cad. 11 İncirli BAKIRKÖY/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:2124147171 - 2125430709
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Kit Karşılığı Tam Otomatik İmmünohistokimya ve İn Situ Hibridizasyon Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:IMMÜNOHISTOKIMYASAL BOYAMA SISTEMI (OTOMATIK) 23.000 TEST, HER2 ANTIKOR (C- ERB 2 ) 100 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilgili depo birimi
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasından sonra idare tarafından verilecek olan siparişe (fax, mail. vb.) istinaden 10 (on) gün içerisinde peyder pey 31.12.2024 tarihine kadar teslim edilmelidir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:22.12.2023 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi D Blok 3. Kat Satınalma Birimi Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
a)İstekliler, satıcı ve/veya temsilci firma teknik servis imkanlarını ve alt yapısını belgelemeli ve bunu Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunacaklardır.
b)İstekliler, satıcı firmanın TSE'den almış olduğu tıbbi cihaz servislerine hizmet yeterlilik belgesini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunacaklardır
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
a)İstekliler, teklif ettikleri cihazlara ait ISO,TSE,TSEK,TUV,CE,FDA kalite standardı belgelerinden en az birine sahip olmalı ve bu belgesini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunmalıdır.
b)Teklif edilen cihazın halen üretimde olan, istenilen özelliklere sahip olduğu üretici firma tarafından belgelenerek, Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunulmalıdır.
c) Satıcı firma, cihazın yazılım ve donanımının yeni üretim olduğunu, üretici firma tarafından onaylanmış belgesini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunmalıdır. 
4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunmalıdır. 
4.3.2.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) ÜTS sisteminde kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan (üretilen veya ithal edilen) tüm ürünlerin, ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. İstekliler, yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış ÜTS numaralarını yeterlilik bilgileri tablosunda sunmalıdır.
b) Tıbbi cihazların/sarfların, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’nin ilgili internet adresinden kontrolleri yapılacak olup, kullanımları ve piyasaya arzları durdurulan ürünler/cihazlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
c) Tedarikçi firmalar ve Tıbbi Cihaz Yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle ÜTS’de “kayıtlı” veya “Sistemde Tekil Ürün Var” durumunda olmalıdır.
d)İsteklinin teklif ettiği ürünün SUT kodu olması halinde,  Ürün numarası (UBB)  ile doğru olarak eşleştirilmiş olmalıdır.
e) İstekliler, ürüne ait teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı ÜTS kaydı gerektiriyorsa her ürüne ait ÜTS Barkod numaralarını yeterlilik bilgileri tablosunda sunacaklardır.
f) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen alıma esas malzemenin dışında, teknik şartnamede alıma esas malzemeyle birlikte verilmesi istenen Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı verilecektir. Beyan verilen ürünler için ÜTS kaydı aranmayacaktır.
g)Yerli Malı teklif eden istekli, yerli malı belgesinin birim fiyat cetvelindeki hangi kalem için oluğunu  yeterlilik bilgileri tablosunda sunacaklardır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
-İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ait teknik şartnameye cevap metinlerini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunacaklardır.
-İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ait katalogları, fotoğrafları kuruma sunulması zorunludur. İhaleyi takip eden 3 gün içinde kliniğin istemesi halinde yüklenici firma teklif ettiği malzemelerle ilgili her türlü demo çalışması yapacaktır. İl sınırları içerisindeki tüm demo masrafları yükleniciye aittir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
Firmanın sunmuş olduğu katalog veya kullanım kılavuzu ve Türkçe evrakları kanıtlar baz alınarak puantajlamaya konu olan fiyat dışı unsurlar değerlendirilecektir. En yüksek puanı alan firma, en avantajlı teklif olarak değerlendirilecektir. Firma fiyat dışı unsura konu olan özellikleri kanıtlayamadığı takdirde, söz konusu olan özelliğin, firmaya ait cihazda bulunmadığı kabul edilecektir. a-Teklif edilen cihazda, atıkların zararlı ve zararsız olmak üzere, ayrı kaplara pompalanması, bu sayede atık maliyetini ve kullanıcı maruziyetini azaltılması (% 5) b-Teklif edilen cihazın, reaktif ünitesinin (antikor ve detection kit) veya kit/antikor konteynerlerinin soğutma sistemine sahip olması. Bu sayede reaktiflerin cihazda günlük çalışma süresince ortam sıcaklığında uzun süre kaldığında bozulmasının önlenmesi ve her seferinde güvenilir sonuçların alınması (%10) c-Teklif edilen cihazda kit ve antikor miktarının pipette bulunan sıvı seviye sensörü ile belirlenebilmesi, bu sayede, buharlaşma, dağıtım hataları, pipet kalibrasyonu, dökülmeler veya kullanıcı hatasından kaynaklanabilecek yalancı negatif boyanmaların önüne geçilmesi, laboratuar iş yükünün azalması % 5 Hesaplama: Teklif edilen birim fiyat: 80 En düşük fiyat: A Teklif edilen fiyat: B Hesaplama: (A / B * 80) + a + b + c


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın no ILN01941424