08.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ARSA SATIŞI İHALE İLANI

.

                              MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
                                  EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
                                   ARSA SATIŞI İHALE İLANISIRANOMAHALLEPAFTAADAPARSEL


NİTELİĞİ


İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL
TL
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
TL
 
 İHALE GÜN VE SAATİ
1Şemikler
M22a21b2a
 
52118.080,00ArsaKonut Alanı
E:2.00
125.240.000,003.757.200,0015.12.2023
15.30Mülkiyeti Merkezefendi Belediyesine ait, yukarıdaki tapu bilgileri verilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulüne göre satışı yapılacaktır.
 

  1. İhale  15 Aralık 2023 tarihinde Cuma günü Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
  2. İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir veya 250,00 TL bedelle satın alınabilir.
  3. İhale dokümanının görülebileceği veya temin edilebileceği adres: Sırakapılar Mahallesi 1581 Sokak No: 4 Merkezefendi/DENİZLİ  İrtibat telefonu  : 444 86 62  dahili no:129
  4. İstekliler, tekliflerini ihale günü saat: 15.00’a kadar Merkezefendi Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden kayıt numarası alarak teslim edecekler veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir.
  5.   Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine göre komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  7. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 32. maddesine göre ihalenin kesinleşmesine müteakip ihalenin üzerine kaldığı kendisine tebliğ edilen alıcı  15 (on beş) gün içerisinde ihale bedelini belediyenin hesap numaralarına ve/veya belediyemiz veznesine nakit olarak yatırması gerekmektedir.
  8. İhale bedelini 15 (on beş) gün içerisinde ödemeyen alıcıya herhangi bir tebligat veya bildirime gerek duyulmadan ihale kararı kaldırılır ve geçici teminat iade edilmez, gelir kaydedilir.
  9. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
  10. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

-Gerçek kişi olması halinde:
1. Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartı veya Sürücü Belgesi fotokopisi.
2. İmza beyannamesi,
3. Teklif vermeye yetkili olduğuna dair vekâletname ve nüfus cüzdanı,
4. Tebligat için adres beyanı ve  iletişim bilgileri,
5. Arsa Satış Şartnamesi alındı makbuzu,
6. İmzalı Arsa Satış Şartnamesi (şartnamenin okunup, kabul edildiğine dair imzalı taahhüt)
7. Geçici teminata ait makbuz veya süresiz banka teminat mektubu,
8. İhaleye katılacak olanlar, yasak fiil ve davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair  taahhütname,
  9. Sırakapılar Mahallesi 1581 Sokak No:4 Merkezefendi/DENİZLİ adresinden Merkezefendi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu olmadığına dair belge.
10. İç zarf: içinde teklif mektubu olacaktır.

- Tüzel kişi olması halinde:
1. Oda belgesi,
2. İmza sirküleri,
3. Teklif vermeye yetkili olduğuna dair vekâletname ve nüfus cüzdanı,
4. Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki  görevlileri belirtilen son durumunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
5. Tebligat için adres beyanı ve  iletişim bilgileri,
6. Arsa Satış Şartnamesi alındı makbuzu,
7. İmzalı Arsa Satış Şartnamesi (şartnamenin okunup, kabul edildiğine dair imzalı taahhüt)
8. Geçici teminata ait makbuz veya süresiz banka teminat mektubu
9. İhaleye katılacak olanlar, yasak fiil ve davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair  taahhütname,
10. Sırakapılar Mahallesi 1581 Sokak No:4 Merkezefendi/DENİZLİ adresinden Merkezefendi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu olmadığına dair belge.
11. İç zarf: içinde teklif mektubu olacaktır.

- Ortak girişim olması halinde:
   İsteklinin noter onaylı ortaklık sözleşmesi ile girişim oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her   birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

 

#ilangovtr Basın no ILN01941214