08.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

MUĞLA KENT HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET İŞLETMECİLİK İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

.

 MUĞLA KENT HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET İŞLETMECİLİK İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda niteliği, kira süresi, yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedeli belirtilen taşınmaz; 19.12.2023 tarihinde saat 10.00’da, Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sok. No:77 Menteşe Muğla adresindeki “Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi toplantı salonunda”, İhale Komisyonu huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile kiralanmak üzere ihale edilecektir.
 

S.N.İLÇEMAHALLEADAPARSELNİTELİKKAPI NOALAN
(M²)
KİRA SÜRESİYILLIK TAHMİNİ BEDEL (₺)GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (₺)
1BodrumÇarşı (Liman)77625Gümrüksüz Satış Mağazası-181,2716 Ay4.112.000,00 + her ay içi brüt cironun %25 ‘i164.480,00

 

  1. İhale dokümanı (Şartname ve ekleri, Yer Görme ile Borcu Yoktur Belgeleri) Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sok. No:77 Menteşe Muğla adresinden 100,00 Türk Lirası karşılığı temin edilebilir.
  2. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
a. Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası,
b. Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır),
c. Nitelik (faaliyet konusu) tanımı yapılan taşınmazlar için, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale ilan tarihinden önce kaydı olduğunu gösterir belge veya oda kayıt belgesinin bulunmaması halinde ilgili faaliyet konusuna ilişkin ustalık belgesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
a. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü.
b. Vergi kimlik numarası,
 
C) ORTAK BELGELER:

a. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

b. Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

c. İdare ve istekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri,

d. İstekliler tarafından onaylı yer görme belgesi,

e. Muğla Büyükşehir Belediyesine ve MUTTAŞ’a herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 1. Hukuk Müşavirliği ve MUTTAŞ tarafından onaylanmış belge,

f. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge,

g. Vergi Dairesine borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge,

h. 07/09/2017 tarihinde yürürlüğe giren Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’nin 6. Maddesindeki şartlara haiz olduğunu gösterir belgeler

j. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname.

Ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:
           a. Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,
           b. İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.

D) YABANCI KATILIMCILAR:
Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

E) GENEL KOŞULLAR:

  1. İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 18.12.2023 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret A.Ş ‘ne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 
  2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir.
  3. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
  4. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
  5. Taşınmazın yıllık kira bedeli aylık olarak 12 eşit taksitte İdareye ödenecektir.
  6. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların kiralanmasında Şartname hükümleri uygulanacaktır.

#ilangovtr Basın no ILN01945332