10.07.2024 - 00:01 | Son Güncellenme:

ÖN YETERLİK İLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

ÖN YETERLİK İLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

14 kalem Veri Merkezi Malzemesi Alımı ve Kurulumu Mal Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 3’üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasların 19’uncu maddesi uyarınca Belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                                    : 2024/886765

1-İdarenin

a) Adresi

:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı/ ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

222 320 68 58 – 222 320 87 67

c) Elektronik Posta Adresi

:

idaridb@anadolu.edu.tr

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

---

2- Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

14 kalem Veri Merkezi Malzemesi Alımı ve Kurulumu (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanı içinde bulunan idari şartname ve teknik şartnamede verilmiştir.)

b) Teslim Yeri

:

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

c) Teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim günü içinde teslim edilecektir.

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer

:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Rektörlük Binası 3.Kat 408 Nolu İhale Odası Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

30.07.2024 - 14:30

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler,

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,

4.1.3. Vekâleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4. Adayın ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan 9.962.125,00 TL tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

Adayın yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS), Hassas Kontrollü Klima Sistemleri (In-Row), İzlenebilir Güç Dağıtım Üniteleri (PDU), Kabin ve Koridor Kapama Sistemi ve Yapısal Kablolama Ürünleri için; imalatçısı veya yetkili satıcısı ya da yetkili temsilcisi olduğuna ilişkin belge.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Garanti süresi içinde servis hizmeti Üretici firma tarafından verilecektir. Üreticinin Türkiye’de servis organizasyonu olduğunu gösteren Yetkili Servis Belgesi.

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Ön Yeterlik Şartnamesinin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

4.3.4.1. Yer Görme Belgesi.

4.3.4.2. Veri Merkezi Yerleşim Planı ve Tek Hat Planı'nın çizimleri (Dijital olarak verilecektir.).

4.3.4.3. Teklif ettikleri ürünlerin marka ve model listesi.

4.3.4.4. Teklif edilen tüm ürünlerin katalog ve/veya teknik dokümanları. Tüm ürünlerin katalog ve/veya teknik dokümanları eksiksiz olarak Türkçe veya İngilizce dillerinde hazırlanarak verilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektörde veri merkezi kurulumu işi yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6. Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 1.500,00 Türk Lirası ve ihale dokümanı 1.500,00 Türk Lirası karşılığı Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü Rektörlük Binası Zemin Kat 102 no’lu Oda Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir.

Ön yeterlik ve ihale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ön yeterlik ve ihale dokümanını satın almak isteyenler posta masrafı dahil 3.500,00 Türk Lirası doküman bedelini Anadolu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası TR590001001900400130705004 IBAN nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla sadece ön yeterlik dokümanını satın almak isteyenler ise posta masrafı dahil 1.750,00 Türk Lirası ön yeterlik dokümanı bedelini yukarıdaki hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla dokümanı satın almak isteyenler, satın almak istedikleri dokümanın posta masrafı dahil bedeline ilişkin ödeme dekontu ile dokümanın gönderileceği adresin de belirtildiği doküman talep başvurularını son başvuru/ihale tarihinden en az beş gün önce yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. Doküman iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Dokümanın posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Rektörlük Binası 3. Kat 408 Nolu İhale Odası Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

#ilangovtr Basın no ILN02058847