30.11.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

.

İLAN 

ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 1. Mülkiyeti Onikişubat Belediyemize ait olan İlçemiz Önsen Mahallesi 454 ada 4 nolu parselde kayıtlı 1922,13 m² yüzölçümlü tam parsel Belediyemiz adına kayıtlı olup 15/11/2023 tarihli ve 2023/677 sayılı Belediyemiz Encümen Kararına istinaden satılacaktır.
 2. İhalesi  14 Aralık 2023 Perşembe günü saat 14:20 'de, ‘Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Bulvarı No:134A Onikişubat/Kahramanmaraş’ adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Arttırma Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.
 3. İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli  3.459.834,00 TL (Üç milyon dört yüz elli dokuz bin sekiz yüz otuz dört Lira.) Geçici Teminat Bedeli 103.796,00 TL (Yüz iç bin yedi yüz doksan altı Lira) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.
 4. Söz konusu parsel imar planında E=1.00 Yençok=5 kat olarak tanımlanmaktadır.
 5. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.
 6. İhale ile ilgili tüm masraflar (Karar Pulu binde 5,69, gazete ilan bedeli ve tapu harcı) ihale üzerinde kalan alıcıya aittir.
 7. İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 200,00 TL ( İki Yüz Lira) + Muhammen Bedelin 0,0005’i olan 1.730,00 TL (Bin yedi yüz otuz lira) bedel ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Emlak İstimlak Servisinden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.
 8. İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 14 Aralık 2023 Perşembe günü saat 12:00'ye kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 9. İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;
 • 2023 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)
 • Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)
 • İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)
 • Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)
 • Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli İş Ortaklığı Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  (Gerçek Kişi)
 • Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)
 • İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)
 • Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)
 • İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 • Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
 • Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
 • Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,


9. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN01939698