07.04.2024 - 00:01 | Son Güncellenme:

OTOMASYON SİSTEMİ İLE AKARYAKIT ALIMI

 

OTOMASYON SİSTEMİ İLE AKARYAKIT ALIMI

İSTANBUL UYGULAMALI GAZ.VE EN.TEK.AR.MÜH.SAN.VE TİC.A.Ş.

Otomasyon Sistemi İle Akaryakıt Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/381538

1-İdarenin
a)Adı: İSTANBUL UYGULAMALI GAZ.VE EN.TEK.AR.MÜH.SAN.VE TİC.A.Ş.
b)Adresi : Çamlik Mah Yahya Kemal Beyatli Cad. 1 34906 Kurtköy PENDİK/İSTANBUL
c)Telefon ve faks numarası :  2166460187 - 2166462401
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imzakullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a)Adı: Otomasyon Sistemi İle Akaryakıt Alımı
b)Niteliği, türü ve miktarı : 150.000 LT Motorin (Diğer) - 250.000 LT Kurşunsuz Benzin (95 Oktan). Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenici tarafından, İDARE' nin bildireceği araçlara bedelsiz olarak takılacak olan Araç tanıtım cihazları ile Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi (ATOS) kapsamında Yüklenici veya Yüklenici adına hizmet verecek olan Türkiye genelindeki akaryakıt satış istasyonlarıdır.
ç)Süresi/teslim tarihi:  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay   süreyle
idarenin ihtiyaç duyduğu tarihlerde teslimat yapılacaktır
d)İşe başlama tarihi: Sözleşme tarihinden itibaren 10 gün içinde işe başlanır.

3-İhalenin
a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati:  09.05.2024 - 10:30
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Çamlık Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad. No:1 Pendik / İstanbul - A Blok Eğitim Salonu

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde

İstasyonlu Bayilik Lisansı
İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında en az 1’er adet kendi adına lisanslı ve ruhsatlı Akary akıt İstasyonu olduğunu gösteren “İstasyonlu Bayilik Lisansı”
Tek ortağın sunması yeterlidir.
İstasyon Bayilik Sözleşmesi Bu iki istasyonun aynı dağıtım şirketinin bayisi olduğunu tevsik etmek için bayilik
sözleşmeleri
Tek ortağın sunması yeterlidir.


İstasyon Bayi Listesi
İsteklinin Türkiye sınırları dahilinde kendisi ne ait veya anlaşması olduğu istasyonlar olduğ una dair belgeleri gösteren “İstasyon Bayi List esi” ve isteklinin İstanbul genelinde en az 130 adet akaryakıt istasyonu olan Ana Dağıtıcı
veya Ana Dağıtıcının Bayisi olması zorunludur.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir

#ilangovtr Basın no ILN02015019